RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 14 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program międzyregionalny: dokument strategiczny na lata 2007–2013 i program indykatywny na lata 2007–2010

Program międzyregionalny opiera się na Europejskim Instrumencie Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) i ma na celu wzmocnienie europejskiej polityki sąsiedztwa oraz dialogu i współpracy na poziomie regionalnym. Kierowany jest do krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa oraz Rosji i dotyczy ich relacji z Unią Europejską. Obejmuje te kraje zakresem instrumentów wspólnotowych o udowodnionej skuteczności rozszerzonym o działania priorytetowe określone w dokumencie strategicznym na lata 2007–2013 i programie indykatywnym na lata 2007–2010.

AKT

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa – program międzyregionalny – dokument strategiczny na lata 2007–2013, program indykatywny na lata 2007–2010 (DE ) (EN ) (FR ).

STRESZCZENIE

Program międzyregionalny wspiera realizację celów europejskiej polityki sąsiedztwa (ENP) (DE) (EN) (FR) i partnerstwo strategiczne z Rosją. Koncentruje się na dialogu i współpracy między krajami korzystającymi z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz między nimi a Unią Europejską (UE).

Jako część ENPI program międzyregionalny zapewnia wsparcie finansowe na działania, których międzyregionalna realizacja zapewnia wartość dodaną pod względem widoczności, spójności, skuteczności i elastyczności. Promuje również zwiększenie roli rządów, uczelni wyższych, miast i regionów, aby zapewnić skuteczną realizację i zintensyfikować wpływ podejmowanych inicjatyw i działań.

Programy

Dokument strategiczny na lata 2007–2013 i program indykatywny na lata 2007–2010 określają priorytetowe obszary działań programu międzyregionalnego. Na lata 2007–2010 wyróżniono pięć obszarów priorytetowych.

Promowanie reform przez udostępnianie doradztwa i doświadczenia UE ma na celu wspieranie procesu reform w krajach-beneficjentach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Czerpiąc z doświadczeń zdobytych w procesie przemian dziesięciu nowych państw członkowskich, ten priorytet oparto głównie na:

  • programie pomocy technicznej i wymiany informacji (TAIEX), który dostarcza ukierunkowane doradztwo i know-how, w szczególności w zakresie ujednolicania przepisów składających się na dorobek prawny Wspólnoty,
  • inicjatywie dotyczącej wspierania ulepszania instytucji publicznych i systemów zarządzania (SIGMA) (EN) zapoczątkowanej przez Komisję i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (EN) (FR) w Europie Jej celem jest wspomaganie integracji gospodarczej i współpracy politycznej z UE.

Promowanie reform przez udostępnianie doradztwa i doświadczenia UE Promowanie kształcenia wyższego i mobilności studentów jest obszarem o kluczowym znaczeniu dla rozwoju krajów partnerskich, wzajemnego zrozumienia między narodami i kontaktów interpersonalnych. Program Tempus zapewnia ramy dla reformy szkolnictwa wyższego i promowania współpracy między uczelniami. Ustanowiony zostanie program stypendiów w celu promowania mobilności studentów i nauczycieli. Będzie on oparty na doświadczeniach zdobytych w ramach programów Erasmus (DE) (EN) (FR) i Erasmus Mundus External Cooperation Window (EN). Krajom partnerskim przypisana zostanie poważniejsza rola w zakresie zarządzania programami.

Promowanie współpracy między podmiotami lokalnymi w krajach partnerskich a UE jest podstawowym celem europejskiej polityki sąsiedztwa i opiera się na wymianie doświadczeń i know-how. Jednak ze względu na brak struktur program współpracy zostanie ustanowiony przede wszystkim między lokalnymi i regionalnymi władzami, aby wzmocnić demokratyczne rządy i zrównoważony regionalny oraz lokalny rozwój.

Promowanie realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa strategicznego z Rosją dotyczy przede wszystkim związanych z nimi obszarów politycznych, takich jak energetyka, środowisko naturalne i infrastruktura. Program wspiera działania związane z wymianą informacji i dialogiem w szczególności na poziomie regionalnym, aby wzmacniać wzajemne zrozumienie między opiniotwórcami a obywatelami w krajach partnerskich.

Cel dotyczący promowania projektów inwestycyjnych w krajach partnerskich europejskiej polityki sąsiedztwa polega na mobilizowaniu dodatkowych inwestycji, aby wspierać obszar dobrobytu i stosunków dobrosąsiedzkich obejmujący UE i kraje z nią sąsiadujące. Te dodatkowe środki finansowe umożliwią ulepszanie infrastruktury transportowej i energetycznej łączącej UE z krajami sąsiadującymi, podjęcie wspólnych wyzwań w zakresie środowiska naturalnego oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach partnerskich.

Realizacja

Środki finansowe na program międzyregionalny na lata 2007–2010 wynoszą 523,9 mln EUR, z czego 40 mln EUR zostało przydzielonych na pierwszy priorytetowy obszar działań, 218,6 mln EUR na drugi, 14,3 mln EUR na trzeci i 250 mln EUR na piąty. Koperta na czwarty cel uzależniona jest od postępów europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa z Rosją.

Program indykatywny na lata 2007–2010 nakreśla oczekiwane wyniki dla każdego priorytetu, takie jak:

  • ulepszenie ram prawnych i regulacyjnych oraz ich wprowadzenie,
  • reforma i modernizacja szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich oraz lepsze wzajemne zrozumienie,
  • przejrzysty proces selekcji i większa widoczność programów mobilności i stypendiów,
  • wzmocnienie rządów lokalnych i regionalnych władz w krajach partnerskich oraz wzmocnienie powiązań między nimi,
  • skuteczne działania w zakresie wymiany informacji i dialogu na poziomie międzyregionalnym, aby stworzyć świadomość działań w zakresie europejskiej polityki sąsiedztwa.

W celu zmierzenia wpływu, partnerzy określają wskaźniki efektywności w czasie opracowywania programów (liczba partnerstw, widoczność, postępy wskazane w sprawozdaniach, krajowy i tematyczny podział działań, skuteczność działań itp.).

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony