RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейски инструмент за съседство и партньорство (2007–2013 г.)

Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) е финансов инструмент на европейската политика на съседство (ЕПС). Той е насочен към партньорските страни от ЕПС, както и към Русия, и предлага съфинансиране на процесите на засилване на управлението и на справедливо икономическо и социално развитие. ЕИСП подкрепя също трансграничното и трансрегионалното сътрудничество, както и напредъка в икономическата интеграция на страните бенефициери на Европейския съюз (ЕС). Настоящият регламент установява основните ръководни принципи за ЕИСП, неговия обхват на приложение и правилата за програмиране на помощта.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство.

ОБОБЩЕНИЕ

Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) има за цел да подпомага осъществяването на целите на европейската политика на съседство (ЕПС (EN) (FR)) с цел установяване на зона на просперитет и отношения на добросъседство с партньорските страни от ЕПС и Русия. ЕИСП представлява допълнителна помощ за съфинансиране на дейностите на страните партньори въз основа на партньорство с Комисията.

Обхват на приложение на ЕИСП

ЕИСП подпомага по-специално:

  • политическите реформи: изграждане и адаптиране на институционален и административен капацитет, добро управление, върховенство на закона, зачитане правата на човека, участие на гражданското общество, мултикултурен диалог, както и борба против измамите, корупцията, организираната престъпност и тероризма;
  • икономическите реформи: икономическо развитие, пазарна икономика, засилване на обмена и регулаторно сближаване с ЕС в областите от общ интерес в перспективата на непрекъсната икономическа интеграция на вътрешния пазар;
  • социалните реформи: интеграция, заетост, недискриминация, борба срещу бедността;
  • секторното сътрудничество, по-специално за секторите, представляващи общ интерес: околна среда, устойчиво развитие, енергетика, транспорт, телекомуникации, здравеопазване, сигурност, хранителна промишленост, образование и обучение, изследвания и иновации;
  • местното и регионалното развитие, както и регионалната интеграция (евро-средиземноморски региони и Източна Европа), включително интеграция на подрегионално ниво;
  • участието в програми и агенции на Общността.

Освен това, ЕИСП може да осигури подкрепа на мисии за наблюдение на избори, да предостави подкрепа в следкризисни ситуации и при изграждането на готовност за борба с бедствията.

Управление и прилагане

Програмите, приложени на място, се основават на точен процес на програмиране. Приоритетите и примерните суми първоначално се посочват в многогодишните национални документи за планиране на националните, многонационалните и трансграничните стратегии (за целия период) и многогодишните примерни програми (по принцип тригодишни). На тази база се приемат годишни програми за действие и съвместни програми за трансгранично сътрудничество, по принцип годишни, в които се описват подробностите, правилата, сумите, както и графикът. Последните представляват основанието за изпълнените програми, а именно:

  • националните и многонационалните програми, които засягат всяка партньорска страна и сътрудничеството на регионално и подрегионално ниво. Естеството на програмата се определя от характеристиките на държавата или на региона, амбицията на партньорството и постигнатия напредък;
  • програмите за трансгранично сътрудничество за сътрудничеството между партньорите и държавите-членки, които имат обща сухоземна или морска граница. Дейностите по линия на трансграничното сътрудничество се представят в рамките на съвместни оперативни програми (СОП) от партньорските страни, които впоследствие се приемат от Комисията и се управляват от общ орган, принципно установен в държава-членка.

Въпреки това многонационалните програми може да предвиждат и трансрегионално сътрудничество между държавите-членки и партньорските страни по въпроси от общ интерес и без географско ограничение. В допълнение трети страни и територии, ползващи подкрепа по линия на други инструменти за външна помощ, могат да участват в програми от световен, регионален или трансграничен мащаб.

Бюджетът на Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) възлиза на 11 181 млн. евро за периода 2007—2013 г., 95 % от които са предназначени за национални и многонационални програми, а 5 % — за програми за трансгранично сътрудничество.

Мерките, които се финансират по линия на ЕИСП, касаят главно реализацията на програми и проекти, предоставянето на техническа помощ и административното сътрудничество, например, изпращането на експерти. Тези мерки могат да бъдат свързани с подкрепа за прилагане на регламента.

ЕИСП може също така да включва и инвестиции и микропроекти. Инструментът може да се ползва в подкрепа на бюджетите, управлявани по прозрачен, надежден и ефективен начин, и на изпълнението на секторни и макроикономически политики. Той може да подкрепя участието на партньорски страни в капитала на международни финансови институции (МФИ) или регионални банки за развитие. Данъчните мерки обаче са изключени от неговия обхват.

Той също може да има принос и към предоставените парични средства на Общността, държавите-членки и финансовите посредници, като Европейската инвестиционна банка ЕИБ (EN) (FR), международните и регионалните организации и други спонсори.

Дейностите могат да бъдат съфинансирани от ЕС и други донори, например да се финансират от ЕС, а изпълнението им да бъде възложено на международна организация.

Въпреки това Съветът може временно да преустанови помощта при нарушаване на ценностите, върху които почиват отношенията между ЕС и неговите партньорите.

Допустими за финансиране са децентрализираните институции и организации от партньорските страни и региони, съвместните организации, международните и регионалните организации, международните финансови институции (МФИ), европейските институции и агенции в определена степен, както и недържавните участници.

Определени са правила и за участието в обществени поръчки или в договори за безвъзмездна помощ за физически и юридически лица от партньорска страна или от държава-членка, но и от държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП), от държава бенефициер по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), които имат традиционни връзки с партньорските страни или взаимен достъп до външната помощ. Право на участие имат и международните организации.

Изпълнението на ЕИСП следва да гарантира ефективността на помощта и последователността и съвместимостта на политиките и външната помощ на ЕС със заложените цели и международни ангажименти. Изпълнението трябва също така да гарантира защитата на финансовите интереси на Общността, които се контролират от Комисията и Сметната палата .

Управлението принципно се осъществява от Комисията, подпомагана от комитет, но може да бъде децентрализирано. Изпълнението подлежи на редовна оценка от страна на Комисията. По-специално тя трябва да представя доклад относно първите три години на прилагане на регламента преди 31 декември 2010 г., както и да предложи необходимите изменения.

ПРЕПРАТКИ

Акт Влизане в сила – дата на изтичане Краен срок за транспониране в държавите-членки Официален вестник
Регламент (ЕО) № 1638/2006 [приемане: съвместно вземане на решениe COD/2004/0219]

29.11.2006 г. - 31.12.2013 г.

ОВ L 310, 9.11.2006 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Изпълнение на ЕИСП

Регламент (ЕО) № 951/2007 на Комисията от 9 август 2007 г. за установяване на правила за прилагане на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани в рамките на Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство [Официален вестник L 210, 10.8.2007 г.].

Документи за планиране (EN) (FR) — национални, регионални и трансгранични.

Европейска политика за съседство

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 4 декември 2006 г. относно засилването на европейската политика за съседство COM(2006) 726 окончателен — непубликувано в Официален вестник].
В настоящото съобщение Комисията представя не само отчет относно ЕПС но предлага и средства за нейното укрепване. В този смисъл ЕПС притежава потенциал, който заслужава да бъде разработен. От финансова гледна точка създаването на инструмент за „управление“, подкрепящ напредъка в процеса на реформата въз основа на планове за действие, и на Инвестиционния фонд за съседство (ЕФС), подкрепящ заемите от международните финансови институции в партньорските страни, би трябвало да подобрят ефективността на помощта.

Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 4 декември 2006 г. относно общ подход, който цели да даде възможност на партньорските страни в ЕПС да участват в дейностите на общностните агенции и в общностните програми [COM(2006) 724 окончателен — непубликувано в Официален вестник].

Последна актуализация: 08.10.2007
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата