RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρέχει χρηματοοικονομική βοήθεια σε τρίτες χώρες με σκοπό την εξασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας στις εν λόγω χώρες. Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδότησης καλύπτει την περίοδο 2007-2013.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 300/2007 της 19ης Φεβρουαρίου 2007 για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει πλαίσιο για μέτρα χρηματοδότησης που στοχεύουν στην παροχή υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας από τις ακτινοβολίες, καθώς και στην εφαρμογή αποτελεσματικών και ουσιαστικών μέτρων διασφάλισης των πυρηνικών υλικών σε τρίτες χώρες. Το εν λόγω χρηματοδοτικό πλαίσιο καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και περιλαμβάνει ποσό της τάξης των 524 εκατ. ευρώ για το σύνολο της εν λόγω περιόδου.

Ο κανονισμός παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη για μέτρα που έχουν στόχο τη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο ή τη διαχείριση της ασφάλειας του πυρηνικού εργοστασίου (σχεδιασμός, λειτουργία, συντήρηση, παροπλισμός), την ασφαλή μεταφορά, την επεξεργασία και διάθεση των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, την αποκατάσταση πρώην πυρηνικών εγκαταστάσεων, την προστασία από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες που οφείλονται σε ραδιενεργά υλικά, την πρόληψη ατυχημάτων και την αντίδραση σε περίπτωση ατυχήματος ή και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.

Η χρηματοδότηση μπορεί να λάβει τη μορφή, μεταξύ άλλων, έργων ή προγραμμάτων, επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων, συνεισφορών σε ταμεία εγγυήσεων, συνεισφορών σε εθνικά ή διεθνή ταμεία ή ακόμα και ανθρώπινου δυναμικού ή υλικών πόρων. Περαιτέρω, η χρηματοδοτούμενη δράση μπορεί να χρηματοδοτείται είτε πλήρως από την ΕΕ είτε να συγχρηματοδοτείται από έναν ή περισσότερους εταίρους.

Η βοήθεια εφαρμόζεται με βάση έγγραφα πολυετούς στρατηγικής που εγκρίνει η Επιτροπή. Τα εν λόγω έγγραφα καλύπτουν μία ή περισσότερες χώρες για περίοδο 7 ετών κατ' ανώτατο όριο και περιορίζονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Περιλαμβάνουν πολυετή ενδεικτικά προγράμματα στα οποία καθορίζονται ιδίως οι βασικοί στόχοι και οι ενδεικτικές χρηματοδοτήσεις. Με βάση τα έγγραφα αυτά, η Επιτροπή εγκρίνει προγράμματα δράσεις, διάρκειας γενικά ενός έτους, τα οποία καθορίζουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες όσον αφορά την εφαρμογή της βοήθειας.

Μπορούν να εγκριθούν ορισμένα μέτρα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα προγραμματισμού: πρόκειται για ειδικά μέτρα, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και για μέτρα υποστήριξης, τα οποία περιλαμβάνουν, παραδείγματος χάρη, τεχνική ή διοικητική βοήθεια.

Μπορεί να χορηγηθεί βοήθεια, μεταξύ άλλων, σε χώρες και περιοχές εταίρους, αποκεντρωμένους φορείς τους, δημόσιους και οιονεί κρατικούς φορείς, ιδιωτικές εταιρείες, μη κρατικούς φορείς όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επαγγελματικές ομάδες, τα φυσικά πρόσωπα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών ή οι οργανισμοί της ΕΕ, οι διεθνείς οργανισμοί και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η συμμετοχή στην ανάθεση σύναψης συμβάσεων ή χορήγηση συμβάσεων περιορίζεται, κατ' αρχήν, στα φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες ή τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρα που είναι δικαιούχος του παρόντος μηχανισμού συνεργασίας, σε δικαιούχο χώρα του προενταξιακού μέσου η του ευρωπαϊκού μέσου γειτονίας ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συμμετοχή είναι επίσης ανοιχτή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα από χώρες που έχουν παράσχει αμοιβαία πρόσβαση στην εξωτερική τους βοήθεια.

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το μηχανισμό αυτό υπόκεινται στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ και στους κανόνες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η Επιτροπή αξιολογεί σε τακτική βάση τα αποτελέσματα των πολιτικών και προγραμμάτων, παράλληλα με την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της βοήθειας που χορηγήθηκε βάσει του κανονισμού αυτού.

Ο κανονισμός έπεται του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 99/2000 σχετικά με το πρόγραμμα TACIS, της απόφασης 98/381/ΕΚ του Συμβουλίου, της απόφασης Ευρατόμ και Συμβουλίου 2001/824/ΕΚ, Ευρατόμ. Αυτός ο χρηματοδοτικός μηχανισμός συμπληρώνει επίσης άλλους μηχανισμούς υποστήριξης τρίτων χωρών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Έναρξη ισχύος - Ημερομηνία εκπνοής Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 300/2007 1.1.2007-31.12.2013 - ΕΕ L 81 της 22.3.2007

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2007 για την έγκριση της στρατηγικής για την πυρηνική ασφάλεια 2007-2013 για κοινοτικά προγράμματα συνεργασίας και ενδεικτικό πρόγραμμα 2007-2009 [Ε(2007) 3758].

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας [Επίσημη Εφημερίδα L 327 της 24.11.2006].

Ο μηχανισμός σταθερότητας θεσπίστηκε για την παροχή οικονομικής βοήθειας για την περίοδο 2007-2013 ώστε να διασφαλιστούν σταθερές συνθήκες για την ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων.

Απόφαση 2005/510/Ευρατόμ της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2005 όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας στην «κοινή σύμβαση για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωμένων καυσίμων και για την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων» [Επίσημη Εφημερίδα L 185 της 16.7.2005].

Απόφαση 1999/819/Ευρατόμ της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 1999 σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) σύμβαση του 1994 για την πυρηνική ασφάλεια ( (ES) (DE) (EN) (FR)) [Επίσημη Εφημερίδα L 318 της 11.12.1999].

 
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19.09.2007

βλέπε και

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πυρηνική ασφάλεια (EN).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας