RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Förnyat partnerskap med Latinamerika

Kommissionen lägger fram en förnyad strategi för Latinamerika. Även om den politiska dialogen och samarbetsrelationerna konsoliderats under det senaste decenniet, så kvarstår många utmaningar. Detta meddelande ska därför fungera som grund för definitionen av ett nytt partnerskap.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, av den 30 september 2009, ”Europeiska unionen och Latinamerika: Globala aktörer i partnerskap” [KOM(2009) 495 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen lägger fram en ny strategi för att fördjupa samarbetsrelationerna mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika. Faktum är att prioriteringarna i det tidigare fördjupade partnerskapet behöver förnyas med hänsyn till de regionala och globaba problemområden som kontinenten står inför.

Det handlar särskilt om effekter av den internationella ekonomiska krisen, prisvariationer på livsmedel, klimatförändringar, men också kampen mot brottslighet. Detta nya engagemang syftar också till att förstärka kopplingen mellan olika partner inom internationella organisationer.

Kommissionen lägger därför fram en serie rekommendationer som ska vara medtagna i beräkningen vid toppmötet mellan EU och Latinamerika/Västindien 2010.

Biregional dialog

Dialogen med länderna i Latinamerika/Västindien behöver fördjupas ytterligare, på strategisk, politisk och sektoriell nivå. För detta ändamål rekommenderar kommissionen följande:

 • Anta prioriteringar för politiska åtgärder vid toppmötena med länderna i Latinamerika/Västindien, i samstämmighet med de som beslutats vid ministermötena,
 • Intensifiera den politiska dialogen om problemområden av globala mått, som ekonomiska frågor, säkerhet, mänskliga rättigheter, miljön, klimatförändringar, energi, forskning och innovation,
 • Utveckla samarbetet och dialogen om kampen mot droger och hantering av migration,
 • Öppna en dialog med alla berörda parter inom områdena för kunskap och innovation.

Regional integration och inbördes förbindelser

Strategin stöder regional integration i länderna i Latinamerika, för båda faktorerna hållbar utveckling och tillväxt, genom

 • subregionala integrationsprocesser, som de i länderna i Centralamerika och Andinska gemenskapen,
 • institutionella initiativ på kontinental skala, som Sydamerikanska nationernas union (Unasur (ES)).

Dessutom ska inrättandet av investeringsinstrumentet för Latinamerika (LAIF) (EN) (ES) (FR) möjliggöra utvecklingen av inbördes förbindelser och infrastruktur. Dess finansieringar ska också stödja företagsutveckling, och utveckling av de sociala och ekologiska sektorerna.

Dialog och samarbete på bilateral nivå

Strategin föreskriver också en fördjupning av EU:s relationer med alla länder i Latinamerika, och särskilt i områden av gemensamt intresse. Därför rekommenderar kommissionen följande:

 • Utnyttja potentialen i existerande samarbetsavtal,
 • Sluta handelsavtal för fri rörlighet, i synnerhet inom ramen för handelsförhandlingarna med Chile och Mexiko,
 • Stödja regionala omgrupperingar mellan länderna i Latinamerika.

Samarbetsprogram

Samarbetsåtgärderna sker till viss del inom ramen för den europeiska utvecklingspolitiken. En hållbar utveckling och kampen mot fattigdom fortsätter vara prioriterade mål. Strategin uppmuntrar en diversifiering av samarbetsområdena.

För detta ändamål rekommenderar kommissionen följande:

 • Genomföra åtgärder för en hållbar tillväxt med små utsläpp av koldioxid, för sysselsättningen, för en rättvis fördelning av intäkter och mildrande av konsekvenserna av krisen.
 • Utvärdera samarbetsinstrumentens potential. Det handlar om instrument för finansiering av utvecklingssamarbete (DCI) eller om finansiella instrument för samarbete med industrialiserade länder och territorier med höga inkomster (ICI).
 • Uppmuntra samarbete inom området för social sammanhållning, särskilt genom programmet EUROsociAL (EN) (ES) (FR), och på områdena för rättvisa, frihet och säkerhet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Madrid-deklarationen (EN ) (ES ) (FR ), sjätte toppmötet mellan EU och länderna i Latinamerika/Västindien, Madrid, Spanien, 18 maj 2010.

Senast ändrat den 03.02.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början