RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Provádění evropské politiky sousedství v roce 2007

Evropská politika sousedství (ENP) je partnerstvím, které je mnohostranně výhodné a vede k modernizaci zemí ležících při hranicích s Evropskou unií (EU). Bilance přijaté strategie a opatření je pro další průběh reforem povzbudivá.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 3. dubna 2008 o provádění evropské politiky sousedství v roce 2007 (KOM(2008) 0164 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení předkládá strategickou bilanci provádění evropské politiky sousedství (ENP) v roce 2007. Vyhodnocuje vztahy mezi EU a jejími partnery, kterých se ENP týká, a také hospodářské a politické reformy, jež tyto země uskutečnily.

Prohloubení vztahů

S východními sousedy byly uzavřeny dohody o partnerství a spolupráci (PCA), s výjimkou Běloruska, které se bude moci stát aktivním partnerem v rámci ENP, jakmile zahájí hluboké demokratické a hospodářské reformy, které mu umožní přiblížit se společným evropským hodnotám.

Vztahy s Ukrajinou se velmi posílily nad rámec dohody PCA z roku 1998 a Akčního plánu mezi EU a Ukrajinou. V roce 2007 bylo zahájeno projednávání nové smlouvy o přidružení. Stanoví daleko širší rámec, usnadní prohloubení vztahů mezi EU a Ukrajinou ve všech oblastech, posílí politické propojení a ekonomickou integraci mezi Ukrajinou a Evropskou unií a také vytvoří hlubší zónu volného obchodu s EU.

S jižními sousedy byly uzavřeny dohody o přidružení v rámci Barcelonského procesu. S výjimkou Sýrie, se kterou se vztahy řídí podle dohody o spolupráci, a Libye, pro kterou Rada přijala směrnice o vyjednávání navržené Komisí s cílem projednat budoucí rámcovou dohodu.

Dvanáct zemí přijalo akční plány ENP (EN) (ES) (FR), z toho v roce 2007 Libanon a Egypt. Napomáhají provádění vnitrostátních reforem a posílení dvojstranné spolupráce s EU. Finanční pomoc Společenství vychází z jejich priorit. Tyto cílené a diferencované nástroje se přizpůsobí kapacitě i potřebám každé země. Tak v roce 2007 došlo k výraznému posílení spolupráce s Izraelem, Marokem, Moldávií a Ukrajinou.

Postup reformních programů

Spolupráce v oblasti dialogu a politické reformy vede na východě k postupnému sbližování se základními normami Společenství, na jihu k začleňování hodnot vyplývajících z Barcelonského procesu. Přijatá opatření se týkala především demokratického vládnutí, nezávislého soudnictví, dodržování lidských práv a základních svobod a řízení imigračních toků.

Otevřený politický dialog mezi EU a veškerými partnerskými zeměmi také musí umožnit pokroky v řešení regionálních konfliktů.

Z hlediska makroekonomického vývoje většina partnerských zemí ENP zaznamenala v roce 2007 výrazný hospodářský růst. Ve stejné době čelily vysoké míře nezaměstnanosti, především mezi mladými lidmi z dotčených středomořských zemí. Snížení inflace a obchodních deficitů, lepší řízení hospodářství, snížení nezaměstnanosti a zlepšení pracovních podmínek zůstává hlavními přínosy.

Komise v srpnu 2008 vydala ekonomickou analýzu zemí sousedících s EU za rok 2007 (EN ).

Reformy odvětví přivedly partnerské země k modernizaci společností a integraci do evropského trhu. Schopnost státu zahájit dlouhodobé reformy se každoročně vyhodnocuje pomocí hodnotící zprávy odvětví (EN ). Dialog udržovaný s EU v odvětvové oblasti vede k lepšímu fungování institucí a rozvíjí správu veřejných věcí orientovanou na občany.

Každoročně se také předkládají vnitrostátní zprávy o sledování (EN) (ES) (FR) akčních plánů. Umožňují vyhodnotit pokroky a označit oblasti, ve kterých je třeba spolupráci posílit. Budoucí reformy by zde měly zlepšit obchodní a hospodářskou integraci, mobilitu a řešení regionálních konfliktů.

Proces regionální spolupráce

Posílení regionálních rozměrů ENP se provádí v rámci stávajících procesů.

Skrze evropsko-středomořské partnerství „Barcelonský proces: Unie pro Středomoří“ zahájený 13. července 2008 v Paříži se regionální dialog vede v oblasti:

  • politické spolupráce, bezpečnosti, obrany;
  • demokracie a role občanské společnosti;
  • hospodářství a finanční spolupráce, především s výhledem na vytvoření zóny volného obchodu;
  • životního prostředí, energie, služeb a svobody usazování;
  • spolupráce kulturní, sociální a humanitní, především ohledně vzdělávání, informační společnosti a genderových otázek.

Strategické partnerství EU-Afrika a jeho první akční plán významně přispívají k odvětvovému dialogu a k prohloubení vztahů s africkými partnery.

Černomořská synergie doplňuje multilaterálně existující vztahy s Ruskou federací, Tureckem a východními partnery ENP (s výjimkou Běloruska). Zpráva o prvním provedení černomořské synergie byla přijata v červnu 2008.

Nové etapy

Akční plány ENP druhé generace, lépe přizpůsobené cílům a schopnostem každého z partnerů, by měly postupně vést ke sladění národních předpisů s evropskými normami.

Výraznější viditelnost reforem a citlivost obyvatel k přijatým opatřením také přispívají k tomu, že spolupráce je úspěšná.

Kontext

Od chvíle, kdy byla ENP zavedena, napomohla k prosperitě, stabilitě a bezpečnosti na hranicích EU. Úspěch této politiky ukazuje přínosy spolupráce přizpůsobené rozmanitým potřebám partnerských zemí.

Poslední aktualizace: 20.02.2009

Viz také

Další informace získáte na stránce:

  • Evropská politika sousedství (DE) (EN) (FR)
  • Evropská unie ve světě
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky