RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský nástroj sousedství a partnerství (2007–2013)

Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) je finančním nástrojem evropské politiky sousedství (EPS). Je určen partnerským zemím EPS a Rusku a poskytuje možnosti spolufinancování procesů zaměřených na posílení správy věcí veřejných a spravedlivého hospodářského a společenského rozvoje. ENPI slouží také k podpoře přeshraniční a meziregionální spolupráce a rostoucí hospodářské integrace mezi přijímajícími zeměmi a Evropskou unií (EU). V tomto nařízení se stanoví hlavní zásady řízení ENPI, oblast jeho působnosti a programování pomoci.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o hygieně potravin.

PŘEHLED

Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) si klade za cíl podporovat plnění cílů evropské politiky sousedství (EPS) (DE) (EN) (FR) pro vytvoření oblasti prosperity a dobrých vzájemných sousedských vztahů mezi partnerskými zeměmi EPS a Ruskem. ENPI představuje doplňkový nástroj pomoci, určený ke spolufinancování činností partnerských zemí na základě partnerství s Komisí.

Oblast působnosti ENPI

ENPI je určen zejména k podpoře:

  • politických reforem: budování a úprava institucionálních a správních kapacit, řádná správa věcí veřejných, právní stát, dodržování lidských práv, účast občanské společnosti, mezikulturní dialog a rovněž boj proti podvodům, korupci, organizované trestné činnosti a terorismu;
  • hospodářských reforem: hospodářský rozvoj, tržní hospodářství, zintenzivnění obchodu a regulační sjednocení s EU v oblastech společného zájmu, s cílem dosáhnout rostoucí hospodářské účasti na vnitřním trhu;
  • sociálních reforem: začlenění, zaměstnanost, odstranění diskriminace, boj proti chudobě;
  • odvětvové spolupráce, zejména v odvětvích společného zájmu: životní prostředí, udržitelný rozvoj, energetika, doprava, telekomunikace, zdraví, bezpečnost potravin, vzdělávání a odborná příprava, výzkum a inovace;
  • regionálního a místního rozvoje, jakož i regionální (evropsko-středomořský region a region východní Evropy) a subregionální integrace;
  • účasti v programech a agenturách Společenství.

Kromě toho lze ENPI použít i k podpoře sledování průběhu voleb, k poskytování podpory po krizových situacích a při zajišťování připravenosti na katastrofy.

Řízení a provádění

Programy prováděné přímo na místě podléhají přesně stanovenému procesu programování. Nejprve jsou stanoveny priority a orientační finanční částky, a to jednak prostřednictvím víceletých strategických programovacích dokumentů (zahrnujících celé období) vztahujících se na jednu nebo více zemí a na přeshraniční spolupráci, jednak prostřednictvím víceletých orientačních programů (zpravidla tříletých). Na tomto podkladě jsou pak přijímány roční akční programy a společné programy přeshraniční spolupráce, které bývají zpravidla roční. Tyto programy obsahují podrobnosti, postupy, finanční částky i harmonogram. Jmenované programy se použijí jako podklad programů prováděných přímo na místě, k nimž patří:

  • programy vztahující se na jednu nebo více zemí, které se týkají všech partnerských zemí a regionální a subregionální spolupráce. Povaha těchto programů se řídí zvláštními charakteristikami dané země nebo regionu, cíli partnerství a dosaženým pokrokem;
  • programy přeshraniční spolupráce, zahrnující spolupráci mezi partnerskými zeměmi a členskými státy, které sdílejí společné pozemní či námořní hranice. Partnerské země vymezí akce přeshraniční spolupráce ve společných operačních programech, které pak přijme Komise a které jsou řízeny společným orgánem majícím obvykle sídlo v členském státě.

Programy vztahující se na více zemí mohou zahrnovat i meziregionální spolupráci členských států a partnerských zemí v oblastech společného zájmu a bez zeměpisného omezení. Programů, které mají globální, regionální nebo přeshraniční povahu, se kromě toho mohou účastnit i třetí země, které jsou příjemci jiného nástroje vnější pomoci.

Rozpočet ENPI na období let 2007–2013 činí 11 181 milionů EUR, z nichž je 95 % určeno na programy vztahující se na jednu nebo více zemí a 5 % na programy přeshraniční spolupráce.

Opatření, která lze podporovat prostřednictvím ENPI, se týkají zejména uskutečňování programů a projektů, technické pomoci a správních opatření, například vysílání odborníků. V rámci uplatňování nařízení lze uvedená opatření považovat za podpůrná.

ENPI lze použít rovněž na podporu investic či mikroprojektů. Může se týkat i podpory rozpočtů, za předpokladu, že jejich řízení je průhledné, spolehlivé a efektivní, a rovněž uplatňování odvětvových a makroekonomických politik. Dále jej lze použít na podporu příspěvku partnerských zemí ke kapitálu mezinárodních finančních institucí nebo regionálních rozvojových bank. Z působnosti ENPI jsou vyloučena opatření v oblasti daní.

ENPI se může vztahovat rovněž na finanční prostředky poskytnuté Společenství, členským státům a finančním zprostředkovatelům, např. Evropské investiční bance (EIB), jakož i mezinárodním a regionálním organizacím a jiným dárcům.

Akce mohou být spolufinancovány EU a dalšími dárci, nebo mohou být financovány ze zdrojů EU a prováděny některou z mezinárodních organizací.

Pokud však dojde k nedodržení hodnot, na nichž je založena EU a její vztahy s partnerskými zeměmi, může Rada rozhodnout o pozastavení pomoci.

Financování mohou obdržet instituce a decentralizované subjekty partnerských zemí a regionů, společné subjekty, mezinárodní a regionální organizace, mezinárodní finanční instituce, za určitých podmínek i evropské orgány a agentury, jakož i nestátní subjekty.

Dále jsou stanovena pravidla pro účast na zadávání zakázek nebo poskytování grantů, která je otevřena fyzickým či právnickým osobám z partnerských zemí nebo z členských států, ale i ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP), ze zemí, které jsou příjemci nástroje předvstupní pomoci (NPP), a ze zemí majících tradiční vazby s partnerskými zeměmi nebo přístup k vnější pomoci na základě vzájemnosti. Tato účast je otevřena i mezinárodním organizacím.

Při provádění ENPI je třeba zajistit účinnost pomoci stejně jako soudržnost a soulad s politikami a vnější pomocí EU i se stanovenými cíli a mezinárodními závazky. Dále musí být zajištěna ochrana finančních zájmů Společenství, kterou kontrolují Komise a Účetní dvůr.

Řízení zpravidla zajišťuje Komise, které je nápomocen výbor; přípustné je však i decentralizované řízení. Komise pravidelně vyhodnocuje provádění ENPI. Zejména je povinna předložit do 31. prosince 2010 zprávu hodnotící provádění tohoto nařízení v prvních třech letech a navrhnout nezbytné úpravy.

ODKAZY

AktVstup v platnost - Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1638/2006 [přijetí: spolurozhodování COD/2004/0219]

29. 11. 2006 –

31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 310 ze dne 9. 11. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Provádění ENPI

Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství.

Programovací dokumenty (EN) (ES) (FR) vnitrostátní, regionální a přeshraniční.

Evropská politika sousedství

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 4. prosince 2006 o posílení evropské politiky sousedství (KOM(2006) 726 v konečném znění – nezveřejněné v Úředním věstníku).
V tomto sdělení Komise předkládá bilanci evropské politiky sousedství a současně navrhuje nástroje k jejímu posílení. EPS nabízí značný potenciál, který si zaslouží další využití. Z finančního hlediska lze tvrdit, že vytvoření nástroje pro správu věcí veřejných, jímž lze podpořit rozvoj reformního procesu na základě akčních plánů, a zřízení investičních fondů sousedství, určených k podpoře financování úvěrů poskytovaných mezinárodními finančními institucemi v partnerských zemích, by mělo přispět ke splnění cíle, který spočívá v zajištění účinnosti pomoci.

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 4. prosince 2006 o obecném přístupu, který umožní účast partnerských zemí EPS v agenturách a programech Společenství (KOM(2006) 724 v konečném znění – nezveřejněné v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 08.10.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky