RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Umowa o współpracy i rozwoju z Bangladeszem

Niniejsza umowa wzmacnia współpracę między Unią Europejską (UE) i Bangladeszem. Podkreśla wagę rozwoju społecznego tego kraju oraz jego rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska naturalnego.

AKT

Decyzja Rady 2001/332/WE z dnia 26 lutego 2001 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie partnerstwa i rozwoju.

Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie partnerstwa i rozwoju.

STRESZCZENIE

Współpraca ustanowiona między Unią Europejską (UE) i Bangladeszem powinna przyczynić się do zrównoważonego rozwoju tego państwa oraz do walki z ubóstwem. Bangladesz należy do krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC).

Dziedziny współpracy

Szczególną uwagę przywiązuje się do działań w zakresie walki z narkotykami oraz HIV/AIDS, które obejmują:

 • środki zapobiegania, kontroli oraz walki z AIDS,
 • działania na rzecz informowania i edukacji,
 • poprawę dostępu do opieki zdrowotnej i leczenia chorych,
 • rehabilitację społeczną narkomanów.

Współpraca handlowa ma na celu ekspansję handlową oraz otwarcie rynków i jest realizowana zgodnie z porozumieniami Światowej Organizacji Handlu (WTO). Partnerzy powinni dążyć do eliminowania przeszkód w wymianie handlowej i do rozwiązania problemów związanych z tranzytem oraz ponownym wywozem. Należy także wzmocnić współpracę celną oraz wymianę informacji.

Ponadto kraj powinien podjąć dalsze zobowiązania w zakresie ochrony prawa własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej.

Celem współpracy gospodarczej jest przede wszystkim:

 • ułatwienie kontaktów między podmiotami gospodarczymi, środowiskami biznesowymi, przedsiębiorstwami oraz inwestorami,
 • poprawa środowiska działania przedsiębiorstw oraz warunków inwestycyjnych, przede wszystkim dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw,
 • promocja transferu technologicznego.

Umowa ustanawia zasadę wzajemnego dostępu partnerów do odpowiednich własnych zamówień publicznych. Stosują zasadę swobodnego dostępu do rynków międzynarodowego transportu morskiego.

W zakresie środowiska naturalnego współpraca powinna w szczególności przyczynić się do:

 • zmniejszenia ryzyka występowania katastrof naturalnych, w tym przede wszystkim do walki z degradacją gruntów,
 • rozwoju polityki na rzecz środowiska naturalnego i szkoleń pracowników,
 • promocji zrównoważonej i czystej energii.

Partnerzy zobowiązują się również do wymiany wiedzy w zakresie nauki i technologii oraz współpracy w ramach walki przeciw produkcji narkotyków oraz praniu pieniędzy.

Głównym punktem partnerstwa jest rozwój praw i kompetencji pracowników. W takich dziedzinach jak na przykład praca dzieci, praca przymusowa, wolność stowarzyszeń, prawa związków zawodowych uruchomione zostaną instrumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Ponadto należy podjąć działania na rzecz edukacji i kwalifikacji zawodowych, w szczególności dla najbardziej ubogich części społeczeństwa.

Współpraca regionalna

Działania w ramach współpracy mogą być podejmowane z innymi państwami regionu, głównie w następujących dziedzinach:

 • pomoc techniczna i szkolenie pracowników,
 • promocja ponadregionalnej wymiany handlowej,
 • wsparcie dla organizacji współpracy regionalnej (takich jak Południowo-Azjatyckie Stowarzyszenie na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)),
 • badania zagadnień o wymiarze regionalnym, zwłaszcza w dziedzinie transportu, komunikacji, środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia.
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony