RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Możliwości współpracy z Hongkongiem i Makau (2007–2013)

Komisja ocenia stosunki między Unią Europejską (UE) oraz dwoma specjalnymi regionami administracyjnymi (SAR) Chin, czyli Hongkongiem oraz Makau, w celu poprawy i pogłębienia ich współpracy. Współpraca przewiduje siedem kluczowych obszarów umożliwiających wzmocnienie stosunków UE z Chinami.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2006 r. – Unia Europejska, Hongkong i Makau: możliwości współpracy w latach 2007–2013 [COM(2006) 648 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Współpraca Unii Europejskiej (UE) ze specjalnymi regionami administracyjnymi (SAR) Hongkongu i Makau opiera się na działaniach w dziedzinach gospodarczych, handlowych oraz finansowych.

Po powrocie specjalnych regionów administracyjnych (SAR) Hongkongu i Makau pod zwierzchnictwo Chin obydwa regiony są kierowane zgodnie z zasadą jeden kraj, dwa systemy. Rządy obydwu regionów dysponują dosyć dużą niezależnością w kwestiach gospodarczych, handlowych, podatkowych i legislacyjnych, jak również własnymi systemami prawnymi i systemami gospodarki rynkowej. Należą również do organizacji międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Handlu (WTO) oraz Światowa Organizacja Celna.

Wzmocnienie współpracy

Hongkong stanowi główny wschodnioazjatycki węzeł komunikacyjny transportu morskiego i powietrznego. Jest ważnym partnerem handlowym UE. Tysiące europejskich przedsiębiorstw mają tu swoje siedziby i osiedliło się wielu obywateli UE. Unia posiada w Hongkongu stałe przedstawicielstwo oraz Europejską Izbę Handlową, których działalność skupia się na misjach dyplomatycznych oraz handlowych państw członkowskich.

Współpraca między UE a Hongkongiem opiera się na szeregu porozumień w takich obszarach, jak:

  • handel, w ramach wielostronnych zobowiązań WTO,
  • współpraca celna, w szczególności w zwalczaniu nadużyć i piractwa,
  • readmisja osób przebywających nielegalnie.

Współpraca powinna być jednak jeszcze pogłębiona w obszarze konkurencji oraz praw własności intelektualnej.

UE jest trzecim partnerem handlowym Makau. Ścisłe więzy z kulturą portugalską również przyczyniają się do bliskiej współpracy.

W 1992 r. UE zawarła z Makau porozumienie o handlu i współpracy, które określiło ramy finansowania projektów w różnych dziedzinach (szkolenia, turystyka, studia europejskie, sądownictwo itp.), jak również porozumienie o readmisji osób podpisane w 2002 r.

Nowe dziedziny współpracy

Partnerzy określili szereg priorytetów na rzecz poszerzenia współpracy. UE powinna poszerzać i pogłębiać swoje zaangażowanie w trójstronną współpracę Hongkongu, Makau i kontynentalnych Chin.

W ramach współpracy handlowej oraz celnej należy:

  • poprawić wymianę informacji o dwustronnym i wielostronnym handlu oraz ich koordynację,
  • wzmocnić ochronę praw własności intelektualnej, zwalczanie międzynarodowego przemytu podrabianych papierosów oraz bezpieczeństwo transportu morskiego,
  • rozwijać wymianę najlepszych praktyk w zakresie polityki konkurencji oraz procedur zamówień publicznych,
  • wspierać przedsiębiorstwa oraz informować o możliwościach dostępu do rynków, w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • wzmacniać wymiany uniwersyteckie, dotyczące przede wszystkim kształcenia w zakresie zarządzania firmą.

Celem obydwu stron jest również ożywienie współpracy finansowej poprzez rozwój dialogu oraz zgodności przepisów (fundusze inwestycyjne, prawa spółek itp.). Ponadto współpraca powinna przyczyniać się do przestrzegania zasad dobrego zarządzania w sprawach podatkowych na rzecz wspierania otoczenia przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Współpraca powinna również dotyczyć imigracji oraz wymiany uniwersyteckiej.

W kwestiach transportu należy wzmocnić współpracę z zakresu bezpieczeństwa morskiego i prawodawstwa. Obydwie strony mają także wspólne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa prawnego przewoźników lotniczych oraz lotnictwa cywilnego.

Konieczne jest prowadzenie działań na rzecz poprawy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa żywności i produktów oraz wzmacniania systemów szybkiego reagowania odnośnie do produktów żywnościowych oraz przestrzegania europejskich norm bezpieczeństwa.

Powinny zostać także podjęte wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, wody oraz redukcji emisji przemysłowych.

AKTY POWIĄZANE

Wspólne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Hongkong: sprawozdanie roczne za 2010 r. [COM(2011) 204 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Wspólne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Makau: sprawozdanie roczne za 2010 r. [COM(2011) 205 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011

Zobacz także

  • Europejska Służba Działań Zewnętrznych: Hongkong (EN) (FR) oraz Makau (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony