RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mogelijkheden tot samenwerking met Hongkong en Macau (2007-2013)

De Commissie maakt een evaluatie op van de betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en de twee Speciale Administratieve Regio's (SAR) van China, namelijk Hong Kong en Macau, om de samenwerking te verbeteren en te verdiepen. Door deze samenwerking op zeven cruciale terreinen kunnen de betrekkingen tussen de Unie en China worden versterkt.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 25 oktober 2006 "De Europese Unie, Hongkong en Macau: mogelijkheden tot samenwerking 2007-2013" [COM(2006) 648 definitief - Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

SAMENVATTING

De samenwerkingsverbanden tussen de Europese Unie (EU) en de Speciale Administratieve Regio's (SAR) Hongkong en Macau zijn in de eerste plaats gebaseerd op activiteiten op economisch, commercieel en financieel vlak.

Sedert de overdracht aan China van de soevereiniteit over Hongkong en Macau worden deze twee SAR's bestuurd overeenkomstig het beginsel van "één land, twee systemen". De regeringen van beide SAR’s hebben met name nog steeds een hoge mate van autonomie op het vlak van economische, fiscale, financiële, regelgevende aangelegenheden, alsook een eigen rechtsstelsel en een markteconomie. Ze zijn ook lid van internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Internationale Douaneraad (IDR).

De samenwerking verbeteren

De regio Hongkong is een draaischijf van het Aziatische transport over zee en in de lucht. Ze is een belangrijke handelspartner van de EU; duizenden Europese ondernemingen en burgers zijn er gevestigd. De Europese diplomatieke aanwezigheid wordt vervuld door een permanent bureau en een Europese Kamer van Koophandel die diplomatieke en handelsmissies van de lidstaten aanvullen.

De samenwerkingsverbanden tussen de EU en Hongkong steunen op een aantal overeenkomsten inzake:

  • handel, in het kader van de multilaterale verbintenissen van de WTO;
  • douane-samenwerking, met name in de strijd tegen fraude en piraterij;
  • de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De samenwerking moet evenwel nog verder verbeteren op het gebied van regels inzake mededinging en intellectuele-eigendomsrechten.

De EU is de derde handelspartner van Macau. De nauwe banden van Macau met de Portugese cultuur bevorderen ook de hechte samenwerkingsverbanden.

De partners sloten in 1992 een handels- en samenwerkingsovereenkomst af die als kader heeft gediend voor de financiering van projecten op verschillende terreinen (opleiding, toerisme, Europese studies, diensten, justitie, enz). In 2002 werd eveneens een overeenkomst inzake overname van personen ondertekend.

Nieuwe terreinen voor samenwerking

De partners stellen een aantal prioriteiten vast voor het uitbreiden van hun samenwerking. De EU moet ook inspanningen leveren om meer betrokken te zijn bij trilaterale samenwerkingsactiviteiten tussen Hongkong, Macau en China.

Op het vlak van handel en douane worden de volgende maatregelen getroffen:

  • verbetering van de informatie-uitwisseling en coördinatie op het vlak van bilaterale en multilaterale handel;
  • uitbreiding van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, de strijd tegen smokkel en de beveiliging van het zeevervoer;
  • organisatie van uitwisseling van goede praktijken inzake concurrentiebeleid en overheidsopdrachten;
  • steun voor de ondernemingen en hen informeren over toegangsmogelijkheden tot markten, met name ten voordele van de kleine en middelgrote ondernemingen (het MKB);
  • aanmoedigen van universitaire uitwisselingen, met name op het vlak van managementonderwijs en -opleidingen.

De partners komen eveneens overeen een nieuwe impuls te geven aan hun financiële samenwerking, door de uitbouw van dialoog en door regelgeving (investeringsfondsen, ondernemingsrecht, enz.) op elkaar af te stemmen. Daarnaast moet de samenwerking bijdragen tot respect voor de principes van degelijk fiscaal bestuur ter bevordering van het ondernemingsklimaat, de groei en de werkgelegenheid.

De samenwerking moet nog worden opgedreven op het vlak van immigratie en academische uitwisseling.

Op het vlak van vervoer moeten veiligheid en regelgeving inzake maritiem vervoer centraal staan in een doorgedreven samenwerking. Evenzo hebben de partners gezamenlijk belang bij rechtszekerheid voor luchtvaartmaatschappijen en burgerluchtvaart.

Er moeten stappen worden genomen voor een verbetering van de bescherming van de gezondheid, voedsel- en productveiligheid en in het bijzonder voor het oprichten van systemen voor snelle waarschuwingen over voedsel en naleving van de Europese veiligheidsnormen.

Er moeten inspanningen worden gedaan op het vlak van milieubescherming en met name in de strijd tegen lucht- en waterverontreiniging en industriële emissies

GERELATEERDE BESLUITEN

Gezamenlijk verslag aan de Raad en het Europees Parlement: jaarverslag Hongkong 2010 [COM(2011) 204 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Gezamenlijk verslag aan de Raad en het Europees Parlement: jaarverslag Macau 2010 [COM(2011) 205 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

Laatste wijziging: 18.10.2011

Zie ook

  • Europese Dienst voor extern optreden, Hongkong (EN) (FR) en Macao (EN) (FR)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven