RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbejdsmuligheder med Hongkong og Macao (2007-2013)

Kommissionen vurderer forholdet mellem Den Europæiske Union (EU) og Kinas to særlige administrative områder (SAR), Hongkong og Macao, for at forbedre og udvikle samarbejdet. Dette samarbejde, der skal foregå på syv nøgleområder, giver mulighed for at styrke relationerne mellem EU og Kina.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 25. oktober 2006 ”Den Europæiske Union, Hongkong og Macao: Samarbejdsmulighederne 2007-2013” [KOM(2006) 648 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Samarbejdsforbindelserne mellem Den Europæiske Union (EU) og de særlige administrative områder (SAR) Hongkong og Macao er primært baseret tiltag på det økonomiske, handelsmæssige og finansielle område.

Siden Hongkongs og Macaos overdragelse til kinesisk suverænitet har de to SAR været regeret efter princippet "et land, to systemer". Regeringerne har i praksis stor autonomi inden for handel, skatter, finanser og regulering samt eget retsvæsen og markedsøkonomi. De er ligeledes medlemmer af internationale organisationer som Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Verdenstoldorganisationen (WCO).

Styrkelse af samarbejdet

Hongkong området er et knudepunkt for Asiens sø- og lufttransport. Det er en af EU’s vigtigste handelspartnere med talrige EU-virksomheder etableret der og tusindvis af EU-er bosiddende der. EU's diplomatiske tilstedeværelse udgøres af et permanent kontor og et EU-handelskammer, suppleret af EU-landenes diplomatiske og handelsmissioner.

Samarbejdsrelationerne mellem EU og Hongkong er baseret på en række aftaler:

  • handelsaftaler under WTO's multilaterale aftaler
  • toldsamarbejdsaftalen, der sigter på bekæmpelse af svig og piratvirksomhed
  • aftale om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold

Samarbejdet bør udvides inden for konkurrence og intellektuelle ejendomsrettigheder.

EU er Macaos tredjestørste handelspartner. Macaos tætte forbindelser med den portugisiske kultur bidrager til de solide samarbejdsrelationer med EU.

Parterne indgik i 1992 handels- og samarbejdsaftalen, der har dannet ramme om finansiering af projekter inden for forskellige områder (uddannelse, turisme, europæiske studier, tjenesteydelser, retsvæsen, etc.), samt tilbagetagelsesaftalen fra 2002.

Nye samarbejdesområder

Parterne fastlægger en række prioriteter med henblik på udvidelse af samarbejdet. EU bør ligeledes udvide og uddybe mulighederne for at engagere sig stærkere i det eksisterende trilaterale samarbejde mellem Hongkong, Macao og Kina.

Inden for handel og told er det nødvendigt at:

  • forbedre informationsudveksling og koordinering vedrørende bilateral og multilateral handel
  • styrke beskyttelse af intellektuel ophavsret, indsats mod smugling og sikkerhed i den internationale søtransport
  • etablere en udveksling af bedste praksis om konkurrencepolitik og offentlige indkøbsprocedurer
  • støtte erhvervslivet og oplyse om markedsmuligheder, navnlig til gavn for små og mellemstore virksomheder
  • opfordre til udveksling mellem universiteter, særligt inden for virksomhedsledelse

Parterne aftaler ligeledes at styrke det finansielle samarbejde via udvikling af dialogen og sikring af overensstemmelse mellem lovgivningen (investeringsfonde, selskabsret osv.). Samtidig skal samarbejdet bidrage til at styrke overholdelse af retningslinjerne for god skattemæssig forvaltning med henblik på at støtte erhvervsliv, vækst og beskæftigelse.

Samarbejdet skal også udvides på områderne for immigration og universitære forbindelser.

transportområdet skal samarbejdet styrkes inden for maritim sikkerhed og lovgivning. Samtidig har parterne fælles interesser vedrørende retssikkerheden for luftfartsselskaberne og inden for civil luftfart.

Der gennemføres tiltag til forbedring af sundhedsbeskyttelse og fødevare- og produktsikkerhed samt i særdeleshed til fremme af opbygningen af systemer til hurtig varsling for fødevarer og overholdelse af europæiske sikkerhedsstandarder.

Der skal gøres en indsats for at fremme en god miljøbeskyttelse, navnlig vedrørende bekæmpelse af luft- og vandforurening og nedbringelse af industriemissioner.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Fælles rapport til Rådet og Europa-Parlamentet: Årsrapport om Hongkong 2010 [KOM(2011) 204endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Fælles rapport til Rådet og Europa-Parlamentet: Årsrapport om Macao 2010 [KOM(2011) 205endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 18.10.2011

Se endvidere

  • EU-Udenrigstjenestens netsted om Hong Kong (EN) (FR) og Macao (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top