RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


UE–Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność

Komisja przedstawia kierunki działania na rzecz wzmocnienia współpracy między Unią Europejską (UE) a Chinami. Komunikat stanowi zbiór zaleceń w zakresie przemian demokratycznych, zrównoważonego rozwoju, handlu oraz polityki celnej i współpracy międzynarodowej na rzecz pogłębienia partnerstwa.

AKT

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2006 r. – EU–Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność [COM(2006) 631 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) wspiera zrównoważony rozwój Chin poprzez wzmocnienie partnerstwa na rzecz reform politycznych, gospodarczych i społecznych. Silny wzrost ekonomiczny Chin przyczynił się do stabilizacji oraz zmniejszenia ubóstwa, jednakże przed krajem nadal stoją ważne wyzwania.

Wobec tego partnerzy zdecydowali się poddać ponownej ocenie umowę o współpracy i handlu na rzecz ustanowienia bardziej globalnego partnerstwa uwzględniającego wszystkie zakresy ich stosunków.

Komisja przedstawia najważniejsze cele współpracy partnerów, uwzględniając wspólne interesy oraz ewolucję ich stosunków.

Wsparcie przemian politycznych

UE i Chiny prowadzą regularny dialog polityczny dotyczący praw człowieka, ochrony mniejszości i wzmocnienie państwa prawa. W tym zakresie partnerzy powinni:

 • zorientować swoje cele w kierunku osiągnięcia konkretnych rezultatów,
 • kontynuować swoje działania,
 • koordynować działania z dwustronnymi dialogami prowadzonymi między Chinami a państwami członkowskimi UE.

Wspieranie efektywności energetycznej oraz ochrona środowiska naturalnego

Chiny oraz UE są dwoma głównymi podmiotami na światowych rynkach energetycznych. Ich współpraca jest prowadzona w kontekście wzrostu zapotrzebowania na energię i ma na celu w szczególności:

 • poprawę przejrzystości oraz środowiska regulacyjnego sektora energetycznego,
 • wymianę techniczną oraz informacyjną na rzecz efektywnego zarządzania środkami oraz rozwoju energii odnawialnych,
 • wspieranie inwestycji oraz otwarcie zamówień publicznych,
 • promocję zastosowania norm międzynarodowych.

Na podstawie wspólnej deklaracji (EN ) (FR ) z 2005 r. UE pomaga Chinom w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom, ochrony różnorodności biologicznej, wylesiania, zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, zasobami wodnymi oraz surowcami.

Deklaracja otwiera również drogę ku ściślejszej współpracy w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, szczególnie w odpowiedzi na zalecenia protokołu z Kioto.

Równowaga rozwoju gospodarczo-społecznego

UE proponuje rozszerzenie dialogu politycznego na zagadnienia związane z godną pracą, opieką zdrowotną oraz starzeniem się społeczeństwa.

Chiny powinny wprowadzić reformę modelu wzrostu gospodarczego wspierającego integrację społeczną i wzrost siły nabywczej ludności. Współpraca ma również na celu określenie oraz wdrożenie zrównoważonej polityki monetarnej oraz podatkowej.

Poprawa stosunków handlowych i gospodarczych

UE jest największym partnerem handlowym Chin. Import unijny stanowi ponad 19% chińskiego handlu zewnętrznego. Ponadto rozwijający się rynek chiński jest ważnym rynkiem dla przedsiębiorstw europejskich.

W ramach zobowiazan podjetych przez Swiatowa Organizacje Handlu (WTO) (EN) (ES) (FR) partnerzy daza do:

 • wspierania otwarcia rynku chińskiego na inwestycje oraz eksport,
 • określenia równych zasad handlowych, w szczególności na rzecz ochrony praw własności intelektualnej oraz poszanowania norm godnej pracy,
 • rozwiązywania sporów handlowych poprzez dialog lub mechanizmy ochrony handlu oraz system rozwiązywania konfliktów w ramach WTO.

Wzmocnienie współpracy sektorowej

Konieczna jest konkretniejsza współpraca w następujących obszarach:

 • wymiana technologiczno-naukowa, w tym uczestnictwo badaczy w programach i projektach badawczych każdej ze stron,
 • imigracja, w celu ustanowienia ram prawnych dotyczących wymian oraz readmisji, a także walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem,
 • wymiana kulturowa wspierająca zawieranie stosunków między społeczeństwami obywatelskimi,
 • edukacja, poprzez programy wymiany studentów oraz kontaktów między uczelniami wyższymi.

Wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej

Usystematyzowany dialog w zakresie pokoju i bezpieczeństwa leży w obopólnym interesie UE i Chin, w szczególności w niektórych regionach świata, takich jak Azja Wschodnia, w której Chiny odgrywają kluczową rolę. UE wspiera również dialog między Chinami a Tajwanem na rzecz stabilizacji regionu.

Współpraca dotyczy również przejrzystości wydatków militarnych, zakazu rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz stopniowego zniesienia europejskiego embargo na broń.

Partnerzy zobowiązują się również do koordynacji działań międzynarodowych w zakresie pomocy rozwojowej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, pokoju oraz stabilizacji w Afryce.

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony