RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (2007-2013)

Instrumentet til finansiering af samarbejde for 2007-2013 har til formål at fremme et tættere samarbejde mellem Den Europæiske Union (EU) og industrilande samt højindkomstlande og -territorier. Det Europæiske Fællesskab agter at styrke sine bilaterale forbindelser med industrilande og højindkomstlande med henblik på at styrke EU's globale rolle og stilling, at konsolidere de multilaterale institutioner og at bidrage til ligevægten i verdensøkonomien og den internationale orden.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier.

RESUMÉ

I det seneste årti har Den Europæiske Union (EU) styrket sine bilaterale forbindelser med industrilandene og med de andre højindkomstlande og -territorier, især i Nordamerika, det østlige Asien, Sydøstasien og Golfregionen.

Denne forordning skal yderligere styrke forbindelserne mellem EU og disse lande, hvilket vil gøre det muligt at konsolidere de multilaterale institutioner, at bidrage til ligevægten og udviklingen i verdensøkonomien og den internationale orden samt at styrke EU's globale rolle og stilling.

Disse forbindelser omfatter efterhånden en bred vifte af områder. Forbindelserne kan imidlertid uddybes yderligere på de områder, hvor EU og industrilandene samt højindkomstlandene og -territorierne har fælles interesser. Denne nødvendighed er anerkendt af EU og disse lande. I denne forbindelse skal finansieringsinstrumentet til samarbejdet for perioden 2007-2013 tjene til at styrke samarbejdet mellem EU og partnerlandene.

Finansieringsinstrumentet til samarbejde og dets natur

Dette instrument understøtter alle samarbejdsformer med industrilandene og de andre højindkomstlande og -territorier, som EU står for, det være sig af bilateral, regional eller multilateral art. Instrumentet er særligt relevant for økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde. Instrumentet har især til formål:

 • At støtte samarbejde, partnerskaber og projekter, der er fælles for erhvervsvirksomheder, højere læreanstalter og videnskabsmiljøet hos de to parter
 • at fremme bilateral samhandel, investeringsstrømmen og økonomiske partnerskaber
 • at stimulere dialogen mellem politikere, erhvervsfolk og arbejdsmarkedets parter hos de to parter
 • at fremme de mellemfolkelige forbindelser samt uddannelses- og træningsprogrammer
 • at fremme samarbejdsprojekter på områder som forskning, videnskab og teknologi, energi, transport og miljø samt andre spørgsmål af gensidig interesse mellem Fællesskabet og partnerlandene
 • at styrke kendskabet til, forståelsen og synligheden af EU i partnerlandene.

Dette instrument har også til formål gennem dialog og samarbejde at fremme EU's grundlæggende principper hos partnerlandene, nemlig frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, grundlæggende frihedsrettigheder og retsstaten.

Det skal også medvirke til at skabe et gunstigere miljø for forbindelserne mellem EU og partnerlandene og stimulere dialogen.

Instrumentet finder anvendelse i industrilande samt i højindkomstlande og -territorier med politiske, økonomiske og institutionelle værdier i lighed med EU's. Forbindelserne mellem disse lande og EU er allerede væsentlige. Desuden spiller disse lande allerede en afgørende rolle i multilaterale organer.

Det drejer sig om Australien, Bahrain, Brunei, Canada, Taiwan, Hongkong, Japan, Sydkorea, Kuwait, Macao, New Zealand, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater og USA. Listen over lande i bilaget til forordningen kan blive ændret, især på grundlag af ændringer i listen fra OECD's Komité for Udviklingsbistand.

Med henblik på at fremme det regionale samarbejde kan lande, som ikke indgår i bilaget, imidlertid også modtage finansiering inden for denne forordning, hvis det relevante initiativ indgår i en regional eller grænseoverskridende sammenhæng.

Gennemførelsen af instrumentet skal ligeledes stemme overens med EU's politik udadtil.

Administration og gennemførelse

Finansieringsinstrumentet til samarbejde bygger på flerårige samarbejdsprogrammer, som definerer EU's strategiske interesser og prioriteter, overordnede mål og forventede resultater. De fastlægger ligeledes, hvor der skal sættes ind med fællesskabsfinansiering og angiver vejledende finansielle bevillinger for hvert prioriteret område og for de enkelte partnerlande. Disse programmer må ikke overskride denne forordnings gyldighedsperiode og underkastes eventuelt en midtvejsrevision eller ad hoc-revision.

Kommissionen vedtager hvert år handlingsprogrammer på grundlag af flerårige samarbejdsprogrammer. I de årlige handlingsprogrammer defineres mål, indsatsområder, forventede resultater, forvaltningsmetode og det samlede finansieringsbeløb. Der gives ligeledes en beskrivelse af, hvilke aktioner der skal finansieres, og der anføres et finansieringsbeløb.

Blandt andet følgende enheder kan opnå finansiering:

 • Partnerlande og deres regioner, institutioner og decentraliserede organer
 • internationale og regionale organisationer, i det omfang de bidrager til denne forordnings målsætninger
 • fælles organer, som partnerlandene og -regionerne og Fællesskabet har oprettet
 • EU-agenturer.

Støtte, der gives som led i instrumentet, kan antage følgende former:

 • Tilskudsaftaler, herunder stipendier
 • indkøbskontrakter
 • arbejdskontrakter
 • finansieringsaftaler.

Samarbejdsprogrammerne finansieres af EU's almindelige budget, enten fuldt ud eller ved samfinansiering. Samfinansiering kan især ske med følgende enheder:

 • Medlemsstaterne og deres regionale og lokale myndigheder samt deres offentlige og halvoffentlige organer
 • partnerlande og deres offentlige og halvoffentlige organer
 • internationale og regionale organisationer, herunder internationale og regionale finansieringsinstitutioner
 • selskaber, virksomheder og andre organisationer og erhvervsdrivende i den private sektor
 • partnerlande, som modtager midler, og andre finansieringsberettigede organer.

Administrationen af dette instrument sker i overensstemmelse med beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser. Derfor kan Kommissionen og Revisionsretten udføre forudgående eller efterfølgende dokumentrevision eller revision på stedet for alle kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget fællesskabsmidler.

Kommissionen vurderer jævnligt de finansierede programmer og udarbejder henstillinger med henblik på at forbedre fremtidige aktioner. Den fremlægger ligeledes en årsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet med beskrivelse af resultaterne af gennemførelse af budgettet og de finansierede aktioner og programmer samt resultaterne heraf.

Kommissionen fremlægger en rapport for de første tre år af gennemførelsen senest den 31. december 2010. Der stilles eventuelt forslag om ændringer af forordningen.

Kommissionen bistås af et udvalg.

Der er afsat et budget på 172 mio. EUR for 2007-2013 til instrumentet.

Med denne forordning bortfalder forordning (EF) nr. 382/2001 om gennemførelse af projekter til fremme af samarbejde og handelsmæssige forbindelser mellem EU og de industrialiserede lande i Nordamerika, Fjernøsten og Australasien.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1934/2006 [vedtagelse: CNS/2006/0807] 31.12.2006 - 31.12.2013 - EUT L 405 af 30.12.2006
Seneste ajourføring: 13.09.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top