RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vakautusväline (2007–2013)

Euroopan unionin (EU) toteuttamien ulkoisten yhteistyötoimien tavoitteena on tukea kolmansien maiden vakautta. Vakautusvälineestä rahoitetuilla toimilla onkin edistettävä varautumista luonnosta ja ihmisestä johtuviin kriiseihin ja niiden hallintaa sekä kriisin tai epävakaiden olojen jälkeen toteutettavia kunnostustoimia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1717/2006, annettu 15 päivänä marraskuuta 2006 vakautusvälineen perustamisesta [EUVL L 327, 24.11.2006].

TIIVISTELMÄ

Vakautusvälineestä rahoitetaan Euroopan unionin (EU) yhdessä kolmansien maiden kanssa toteuttamia kehitysyhteistyötoimia sekä rahoitus- ja talousyhteistyön ja teknisen yhteistyön toimia. Toimien tavoitteena on

 • palauttaa vakaus hätä- tai kriisitilanteessa tai tilanteessa, jossa kriisi on puhkeamassa, jotta mahdollistetaan kehitysyhteistyöpolitiikan tehokas täytäntöönpano
 • parantaa kolmansien maiden kriisivalmiuksia sekä valmiuksia maailmanlaajuisten ja alueiden rajat ylittävien uhkien varalta.

Kriisien tai puhkeamassa olevien kriisitilanteiden yhteydessä sekä tilanteessa, joka uhkaa kärjistyä aseelliseksi konfliktiksi, vakautusvälineellä voidaan edistää demokratian ja yleisen järjestyksen turvaamista sekä ihmisten turvallisuuden ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelua.

Yhteistyötoimilla voidaan tukea muun muassa

 • valtiollisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden sekä kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen teknisiä ja logistiikkaan liittyviä toimia
 • väliaikaishallinnon perustamista
 • demokraattisten valtioelinten ja riippumattoman oikeuslaitoksen kehittämistä
 • kansallisia tai kansainvälisiä rikostuomioistuimia sekä kansallisia sovintokomissioita
 • taistelijoiden kotiuttamista ja sopeuttamista yhteiskuntaan, lapsisotilaiden hyväksi toteutettavia toimenpiteitä ja uhrien kuntouttamista
 • kansalaisyhteiskunnan kehittämistä ja riippumattomien tiedotusvälineiden tukemista
 • maamiinoista ja räjähtämättömistä sodankäyntijätteistä aiheutuvien sosioekonomisten vaikutusten korjaamista
 • yhtäläisiä mahdollisuuksia luonnonvarojen käyttöön
 • varautumista luonnonkatastrofeihin ja ihmisen toiminnan aiheuttamiin katastrofeihin ja kansanterveysuhkiin.

Silloin, kun maan tilanne tarjoaa vakaat yhteistyöolot, vakautusvälineellä voidaan edistää muun muassa

 • kriisivalmiuksien ja kriisinhallinnan sekä kunnostamistoimien kehittämistä
 • valtioelinten ja julkisen infrastruktuurin vahvistamista muun muassa terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan, keskeisen infrastruktuurin turvallisuuden ja kansanterveyden aloilla
 • kemialliseen, biologiseen, radioaktiivisen tai ydinasemateriaaliin tai tällaisiin aineisiin liittyvän riskin vähentämistä.

Tuen täytäntöönpano

Annetussa tuessa on otettava huomioon muiden EU:n ulkoisen avun välineiden perusteella toteutetut toimet.

Tuen täytäntöönpano perustuu maantieteellisiin tai temaattisiin strategia-asiakirjoihin ja monivuotisiin maaohjelmiin. Kriisien ja poikkeustilanteiden yhteydessä voidaan toteuttaa myös erityistoimenpiteitä.

Tuensaajat

Vakautusvälineestä voidaan myöntää rahoitustukea useantyyppisille sekä EU:n että kolmansien maiden toimijoille; kyseeseen tulevat kumppanimaiden kansalliset sekä alue- ja paikallisviranomaiset, kansainväliset järjestöt, julkiset ja yksityiset laitokset, valtiosta riippumattomat järjestöt ja luonnolliset henkilöt.

Taustaa

Vakautusvälinettä koskevilla säännöksillä kumotaan ja korvataan nopean toiminnan järjestelmästä annetut asetukset ja erilaiset jalkaväkimiinojen vastaista toimintaa koskevat asetukset.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1717/2006

14.12.2007

-

EUVL L 327, 24.11.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta [KOM(2009) 195 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].
Ehdotuksessa ulotetaan asetuksen soveltamisala koskemaan pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman käytön torjumista yhteisön yhteistyöpolitiikan tavoitteiden mukaisesti.
Yhteispäätösmenettely: (2009/0058/COD)

Viimeisin päivitys 28.06.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun