RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Toldaftale med Japan

Den Europæiske Union (EU) og Japan har betydelige handelsforbindelser. Samarbejde mellem toldmyndigheder er et vigtigt værktøj til at lette en liberalisering af samhandlen, men også til at sørge for sikkerhed i forsyningskæden, udøvelse af ophavsret og bekæmpelse af bedrageri.

RETSAKT

Rådets afgørelse 2008/202/CE af 28. januar 2008 om indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål [EU-Tidende L 62 af 06/03/2008].

RESUMÉ

Toldsamarbejde

Denne aftale etablerer et samarbejde udvidet til alle toldlovgivningsområder.

Dette samarbejde afstedkommes ved oprettelse af kommunikationskanaler og ved etablering af en koordination mellem toldmyndighederne *.

Parterne forpligter sig til at lette handelstransaktioner samtidigt med at disses sikkerhedsniveau forhøjes. Aftalen sigter navnlig mod at forbedre toldteknikker og ‑procedurer. Formålet er at styrke samarbejdet bilateralt og inden for regi af internationale organisationer.

Gensidig administrativ bistand

Denne aftale omhandler to typer bistand mellem myndigheder til at gribe ind i tilfælde af toldhandlinger i modstrid med lovgivningen:

  • bistand efter anmodning vedrørende den formelle rigtighed og toldforordninger for vareimport og ‑eksport, mistænkelige personer, oplagring af varer og varetransport;
  • bistand uden forudgående anmodning, navnlig sådan som vedrører potentielle risici for økonomi, sikkerhed og offentlig sundhed. Til oplysning for den anden part leverer den bistandssøgte myndighed * alle oplysninger vedrørende aktiviteter, midler og metoder, varer, personer og transportmidler.

Formelle aspekter og undtagelser fra bistandsforpligtelsen

Anmodningerne indgives skriftligt på et sprog, som begge myndigheder forstår. I hastesager kan en mundtlig anmodning gå forud for en skriftlig.

For at lette behandlingen af anmodningen leverer den bistandssøgende myndighed * tilstrækkelige oplysninger om den anmodede foranstaltning og om genstanden og begrundelsen for anmodningen. Den leverer også oplysninger om de mistænkte personer, de relevante juridiske elementer, sagen vedkommende kendsgerninger og gennemførte undersøgelser.

For at opfylde en anmodning om bistand giver den bistandssøgte myndighed meddelelse om alle informationer, som den råder over på forhånd, eller den foranstalter de nødvendige undersøgelser. Foranstaltningerne koordineres med den bistandssøgende myndighed.

Hvis det ikke er muligt at efterkomme en anmodning, sendes en begrundelse hastigt til den bistandssøgende myndighed.

En anmodning kan afvises eller udsættes. Den kan også gøres betinget, såfremt den krænker en stats suverænitet, sikkerhed, offentlige orden eller interesser, navnlig hvis beskyttelsen af de overførte informationer ikke kan garanteres.

De overførte data er fortrolige, og de er beskyttede i henhold til de love og forordninger, som gælder i den bistandssøgende stat. Dog kan disse informationer benyttes som bevis i forbindelse med en rettergang.

Et blandet toldsamarbejdsudvalg har ansvar for at aftalen fungerer vel.

Retsaktens nøglebegreber
  • Toldmyndighed: i Japan er det finansministeriet, og i Den Europæiske Union er det de kompetente afdelinger under Europa-Kommissionen og toldmyndighederne i EU-landene.
  • Bistandssøgende myndighed: en toldmyndighed hos en af de kontraherende parter, som fremsætter en anmodning om bistand på grundlag af denne aftale.
  • Bistandssøgte myndighed: en toldmyndighed hos en af de kontraherende parter, som modtager en anmodning om bistand på grundlag af denne aftale.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/202/EF

28.1.2008

-

EUT L 62, 6.3.2008

Seneste ajourføring: 18.05.2011

Se endvidere

  • Hjemmesiden for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskatning og Toldunion (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top