RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kwaliteit van het drinkwater

De Europese Unie (EU) lest de essentiële kwaliteitsnormen vast waaraan voor menselijke consumptie bestemd water moet voldoen.

BESLUIT

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De richtlijn heeft ten doel de volksgezondheid te beschermen door ervoor te zorgen dat drinkwater in de Europese Unie (EU) gezond en schoon is.

Drinkwater

De richtlijn is van toepassing op alle voor menselijke consumptie bestemd water, met uitzondering van natuurlijk mineraal water en water dat als geneesmiddel wordt gebruikt.

Algemene verplichtingen

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat drinkwater:

  • geen micro-organismen, parasieten of andere stoffen bevat in hoeveelheden of concentraties die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren;
  • voldoet aan de in de richtlijn gespecificeerde minimumvereisten (parameters op microbiologisch, chemisch en radioactiviteitsgebied).

Zij nemen alle andere maatregelen om ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water gezond en schoon is.

Kwaliteitsnormen

De lidstaten stellen voor de parameters waarden vast die niet minder streng mogen zijn dan de in de richtlijn vermelde waarden. Indien de bescherming van de volksgezondheid dit vereist, stellen de lidstaten waarden vast voor aanvullende parameters die niet in de richtlijn zijn opgenomen.

Controle

Krachtens de richtlijn moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water regelmatig wordt gecontroleerd, waarbij de in de richtlijn gespecificeerde analysemethoden of gelijkwaardige methoden moeten worden gebruikt. Te dien einde moeten er monsters worden genomen en moeten passende controleprogramma's worden opgesteld.

Herstelmaatregelen en beperkingen van het gebruik

Ingeval het water niet aan de parameterwaarden voldoet, zorgen de betrokken lidstaten ervoor dat zo spoedig mogelijk de nodige herstelmaatregelen worden genomen om de kwaliteit weer op peil te brengen.

Ongeacht of al dan niet aan de parameterwaarden wordt voldaan, zorgen de lidstaten ervoor dat de levering van voor menselijke consumptie bestemd water dat gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid, wordt verboden of dat het gebruik ervan wordt ingeperkt en dat alle andere nodige beschermingsmaatregelen worden genomen. De verbruikers worden zo spoedig mogelijk over de situatie geïnformeerd.

Afwijkingen

De lidstaten kunnen tot een door hen vast te stellen maximumwaarde voorzien in afwijkingen van de parameterwaarden, op voorwaarde dat:

  • de afwijking geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid;
  • de levering van drinkwater in het betrokken gebied op geen enkele andere redelijke manier kan worden verzekerd;
  • de afwijking gebonden is aan een zo kort mogelijke termijn die niet langer mag zijn dan drie jaar (een verlenging van de afwijking voor twee periodes van maximaal drie jaar is mogelijk).

Een besluit omtrent een afwijking moet gedetailleerd worden gemotiveerd, tenzij de betrokken lidstaat van oordeel is dat de overschrijding van de parameterwaarde onbeduidend is en herstelmaatregelen snel kunnen worden genomen. Er worden geen afwijkingen toegestaan voor water dat in flessen of verpakkingen te koop wordt aangeboden.

De lidstaat die een afwijking toestaat moet daarover informatie verstrekken aan:

  • de betrokken bevolking;
  • de Commissie, binnen een termijn van twee maanden, indien de afwijking betrekking heeft op een waterlevering van gemiddeld meer dan 1 000 m³ per dag of aan meer dan 5 000 personen.

Waarborging van de kwaliteit van behandeling, installatie en materialen

Materialen en stoffen die in nieuwe installaties voor de bereiding of distributie van drinkwater worden gebruikt, mogen in geen hogere concentratie in het water achterblijven dan voor het gebruik van die materialen noodzakelijk is.

Herziening

Ten minste om de vijf jaar buigt de Commissie zich opnieuw over de krachtens de richtlijn vastgestelde parameterwaarden in het licht van de vooruitgang van wetenschap en techniek. Zij wordt hierbij bijgestaan door een comité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

Informatie en rapportage

Elke lidstaat publiceert een driejaarlijks verslag over de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water, teneinde de verbruikers te informeren. Op basis daarvan publiceert de Commissie om de drie jaar een samenvattend verslag inzake de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water in de EU.

Tijdschema voor de naleving

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water binnen een termijn van vijf jaar voldoet aan deze richtlijn. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen met een periode van maximaal drie jaar worden verlengd.

Intrekking

Richtlijn 98/83/EG vervangt Richtlijn 80/778/EEG vanaf 25 december 2003.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 98/83/EG

25.12.1998

25.12.2000

PB L 330 van 5.12.1998

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 98/83/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 28.10.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven