RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jakost pitné vody

Evropská unie (EU) definuje základní jakostní normy, které musí voda určená k lidské spotřebě splňovat.

AKT

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Cílem směrnice je chránit zdraví osob stanovením požadavků na zdravotní nezávadnost a čistotu, jež musí pitná voda v Evropské unii (EU) splňovat.

Pitná voda

Směrnice se vztahuje na veškeré vody určené k lidské spotřebě s výjimkou přírodních minerálních vod a léčivých vod.

Obecné povinnosti

Členské státy zajistí, aby pitná voda:

  • neobsahovala mikroorganismy a parazity ani žádné látky, které by svým množstvím nebo koncentrací představovaly případné ohrožení lidského zdraví;
  • splňovala minimální požadavky (mikrobiologické a chemické parametry a parametry související s radioaktivitou) stanovené směrnicí.

Členské státy přijmou veškerá další opatření nezbytná k zajištění zdravotní nezávadnosti a čistoty vody určené k lidské spotřebě.

Normy jakosti

Členské státy stanoví parametrické hodnoty odpovídající alespoň hodnotám stanoveným směrnicí. Co se týče parametrů neuvedených ve směrnici, musí členské státy stanovit mezní hodnoty, je-li to nezbytné pro ochranu zdraví.

Kontrola

Směrnice členským státům ukládá povinnost pravidelně kontrolovat jakost vody určené k lidské spotřebě za použití metod rozboru uvedených ve směrnici nebo jiných ekvivalentních metod. Za tímto účelem členské státy určují místa vzorkování a ustanoví programy kontroly.

Nápravná opatření a omezení užívání

V případě nedodržení parametrických hodnot členské státy zajistí, aby byla co nejrychleji přijata nezbytná nápravná opatření vedoucí k obnovení jakosti vody.

Ať již k nedodržení hodnot ukazatelů dojde nebo nedojde, zajistí členské státy, aby veškeré zásobování pitnou vodou, která představuje možné ohrožení lidského zdraví, bylo zakázáno, nebo aby používání takové vody bylo omezeno nebo aby bylo uskutečněno jiné opatření, které zajistí ochranu lidského zdraví. Spotřebitelé budou o takových opatřeních informováni.

Výjimky

Směrnice poskytuje členským státům možnost povolit odchylky od parametrických hodnot až do nejvyšší stanovené hodnoty za předpokladu, že:

  • odchylka nepředstavuje možné ohrožení lidského zdraví;
  • zásobování pitnou vodou nelze v dané oblasti zajistit žádnými jinými přiměřenými prostředky;
  • odchylka musí být omezena na dobu co nejkratší, nepřesahující tři roky (je možné prodloužení odchylky o další dvě tříletá období).

Získání odchylky musí být podloženo podrobným odůvodněním, ledaže by se dotyčný členský stát domníval, že nedodržení mezních hodnot není závažné a že může být rychle napraveno. Výjimka se nevztahuje na vodu určenou k lidské spotřebě, která je nabízena k prodeji v lahvích nebo kontejnerech.

Členský stát, jemuž byla udělena výjimka, je o tom povinen informovat:

  • dotčené obyvatelstvo;
  • Komisi ve lhůtě dvou měsíců, pokud se výjimka týká zdrojů zásobování vodou s denní kapacitou překračující průměr 1000 m3 nebo zásobující více než 5 000 osob.

Zajištění jakosti úpravy vody, zařízení a materiálů

Žádné látky nebo materiály použité při instalaci nových úpraven nebo rozvodů pitné vody nesmí zůstat v pitné vodě v koncentracích vyšších, než je nezbytně nutné pro účely jejich použití.

Přezkum

Nejméně jednou za pět let přezkoumá Komise parametry stanovené směrnicí z hlediska vědeckého a technického pokroku. Komisi je při tom nápomocen výbor složený ze zástupců členských států.

Informace a podávání zpráv

Každé tři roky členské státy zveřejní zprávu o jakosti pitné vody určenou spotřebitelům. Na základě těchto zpráv Komise každé tři roky zveřejní souhrnnou zprávu o jakosti vody určené k lidské spotřebě v EU.

Lhůta pro zajištění souladu

Ve lhůtě nejpozději pěti let členské státy přijmou nezbytná opatření pro dosažení souladu jakosti pitné vody s ustanoveními směrnice. Tato lhůta může být ve výjimečných případech prodloužena o dobu maximálně tří let.

Zrušení

Ode dne 25. prosince 2003 směrnice 98/83/ES nahrazuje směrnici 80/778/EHS.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 98/83/ES

25. 12. 1998

25. 12. 2000

Úř. věst. L 330 ze dne 5. 12. 1998

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy směrnice 98/83/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 28.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky