RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skydd och förvaltning av vatten (ramdirektivet för vatten)

Europeiska unionen (EU) upprättar en gemenskapsram för vattenskydd och förvaltning av vattenresurser. För det första måste medlemsstaterna kartlägga och analysera de europeiska vattnen, uppdelade efter avrinningsområde och avrinningsdistrikt. Sedan antar de förvaltningsplaner och åtgärdsprogram som är lämpliga för respektive vattenförekomst.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) upprättar en gemenskapsram för skyddet av:

 • inlandsytvatten *,
 • grundvatten *,
 • vatten i övergångszon *, och
 • kustvatten *.

Detta ramdirektiv har flera mål, exempelvis att hindra och minska föroreningar, främja hållbar användning av vatten, skydda miljön, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem och mildra effekterna av översvämningar och torka.

Dess yttersta mål är att uppnå en god ekologisk och kemisk status i alla EU:s vatten fram till 2015.

Administrativa bestämmelser

Medlemsstaterna ska identifiera de avrinningsområden * som ligger inom deras territorier och hänföra dem till avrinningsdistrikt *. Avrinningsområden som täcker mer än en stats territorium ska hänföras till ett internationellt avrinningsdistrikt.

Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet för tillämpning av bestämmelserna i detta ramdirektiv i varje avrinningsdistrikt.

Kartläggning och analys av vatten

Senast 2004 ska medlemsstaterna utarbeta:

 • en analys av samtliga avrinningsdistrikts karaktäristika,
 • en studie av den inverkan mänsklig verksamhet har på vattnet,
 • en ekonomisk analys av vattenanvändningen,
 • ett register över områden som kräver särskilt skydd, och
 • en identifiering av samtliga vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten och som ger mer än 10 m³ per dag eller betjänar mer än 50 personer.

Denna analys ska ses över 2013 och sedan vart sjätte år.

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

2009, alltså nio år efter det att detta ramdirektiv trädde i kraft, är förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram utarbetat inom varje delavrinningsområde, där man tar hänsyn till resultaten av de analyser och studier som gjorts. Dessa planer täcker perioden 2009-2015. De kommer att ses över 2015 och sedan vart sjätte år.

Förvaltningsplanerna ska genomföras 2012. De syftar till att:

 • förhindra en försämring, förbättra och återställa statusen i ytvattenförekomster, uppnå en god kemisk och ekologisk status för dessa senast 2015 och minska förorening som orsakas av utsläpp och av farliga ämnen,
 • skydda, förbättra och återställa grundvatten, förebygga förorening och försämring samt säkra en balans mellan uttag och förnyelse,
 • bevara de skyddade områdena.

Planerna för förvaltning av ett delavrinningsområde kan kompletteras med mer detaljerade program och förvaltningsplaner för ett avrinningsområde, sektor eller en särskild vattentyp.

En tillfällig försämring av vattenförekomsterna innebär inte att detta ramdirektiv överträtts om försämringen beror på exceptionella omständigheter som knappast hade kunnat förutses, kopplade till olyckshändelser, naturliga orsaker eller force majeure.

Medlemsstaterna ska uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda parter i genomförandet av detta ramdirektiv, särskilt när det gäller förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten. Förvaltningsplaner ska vara tillgängliga för kommentarer från allmänheten under minst sex månader.

Från och med 2010 ska medlemsstaterna se till att prispolitiken sporrar vattenförbrukarna att använda resurserna effektivt och att de olika ekonomiska sektorerna bidrar till kostnadstäckningen för vattentjänster, inbegripet kostnaderna för miljön och resurserna.

Medlemsstaterna ska införa system med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder som ska tillämpas om bestämmelserna i ramdirektivet överträds.

En lista över prioriterade ämnen som väljs ut bland ämnen som innebär en betydande risk för eller via vattenmiljön har utarbetats på europanivå. Denna lista utgör bilaga X till detta ramdirektiv.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Inlandsvatten: allt stillastående eller strömmande vatten på markytan och allt grundvatten på landsidan av den baslinje från vilken territorialvattnets bredd mäts.
 • Ytvatten: inlandsvatten utom grundvatten; vatten i övergångszon och kustvatten utom när det gäller kemisk status då det även skall inbegripa territorialvatten.
 • Grundvatten: allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager.
 • Vatten i övergångszon: förekomst av ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar.
 • Kustvatten: ytvatten som finns innanför den linje på vilken varje punkt befinner sig på ett avstånd av en sjömil från närmaste punkt på den baslinje från vilken bredden av territorialvattnet mäts och som, när det är lämpligt, sträcker sig till den yttre gränsen för vatten i övergångszon.
 • Avrinningsområde: landområde från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en sekvens av åar, floder och, möjligen, sjöar till havet vid ett enda flodutlopp, eller vid en enda flodmynning eller ett enda delta.
 • Avrinningsdistrikt: land- och havsområde som utgörs av ett eller flera angränsande avrinningsområden tillsammans med deras förbundna grund- och kustvatten, som identifieras som huvudenheten för förvaltning av avrinningsområden.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/60/EG

22.12.2000

22.12.2003

EUT L 327, 22.12.2000

Ändringsrättsakt(er) Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 2455/2001/EG

16.12.2001

-

EUT L 331, 15.12.2001

Direktiv nr 2008/32/EG

21.3.2008

-

EUT L 81, 20.3.2008

Direktiv 2009/31/EG

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140, 5.6.2009

De efterföljande ändringar och rättelser till direktiv 2000/60/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade utgåva är endast ett dokumentationshjälpmedel.

ÄNDRINGAR AV BILAGOR

Bilaga X – Förteckning över prioriterade ämnen inom vattenpolitikens område
Direktiv 2008/105/EG [EUT L 348, 24.12.2008].

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 22 mars 2007: Mot en hållbar vattenförvaltning inom Europeiska unionen – Första steget i genomförandet av ramdirektivet för vatten 2000/60/EG – [KOM(2007) 128 slutlig – ej offentliggjort i EUT].
I den rapporten lägger kommissionen fram de resultat som kommit in från medlemsstaterna i fråga om tillämpningen av ramdirektivet för vatten. Kommissionen betonar att det finns en stor risk för att flera medlemsstater inte kommer att uppnå sina mål enligt ramdirektivet, bland annat på grund av den materiella förstörelsen av vattenekosystemen genom överexploatering av vattenresurser och den kraftiga föroreningen från diffusa källor. Kommissionen tar upp problem med tidsfristerna för införlivandet av ramdirektivet och brister i fråga om innehållet i införlivandet. Däremot verkar alla ha kommit långt med att införa avrinningsdistrikt och utse behöriga nationella myndigheter, även om det i vissa fall fortfarande finns en del att göra i fråga om internationellt samarbete. I rapporten visas också på de stora skillnader som föreligger i fråga om kvaliteten på den miljörelaterade och ekonomiska bedömningen av avrinningsområdena, och på en rad allvarliga fel, bland annat i fråga om den ekonomiska analysen. Slutligen lägger kommissionen fram ett antal rekommendationer till medlemsstaterna, bland annat för att åtgärda de brister som konstaterats, integrera en hållbar vattenförvaltning i övrig nationell politik och utnyttja allmänhetens engagemang maximalt. Kommissionen beskriver också de åtgärder den tänker vidta i framtiden inom ramen för EU-politiken för vatten.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om program för övervakning av vattenstatusen i enlighet med artikel 18.3 i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG [KOM(2009) 156 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Senast ändrat den 24.03.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början