RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 14 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vozidla s ukončenou životností

Evropská unie si přeje omezit vznik odpadů pocházejících z vozidel a posílit opětné využití, recyklaci a další formy zhodnocení vozidel s ukončenou životností a jejich součástí. Ve snaze dosáhnout těchto dvou cílů stanovuje nové požadavky pro evropské výrobce vozidel, aby navrhovali vozidla, která se snadno recyklují.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na vozidla a na vozidla s ukončenou životností včetně jejich součástí a materiálů. Použije se zejména na:

 • motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a nejvýše devět míst k sezení, používaná pro přepravu cestujících (kategorie M1);
 • motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu nákladů (kategorie N1); a
 • motorová vozidla se třemi koly.

Omezit produkci odpadů

Cílem směrnice je snížit množství odpadů pocházejících z motorových vozidel. Proto podporuje výrobce a dovozce vozidel v Evropské unii, aby:

 • omezili používání nebezpečných látek v nových vozidlech;
 • projektovali a konstruovali nová vozidla, která usnadňují opětné použití a využití;
 • rozvíjeli využívání recyklovaných materiálů.

Materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003 nesmí obsahovat olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom. Tyto látky však mohou být použity v určitých případech, pokud jejich použití není možné obejít (viz příloha II směrnice 2000/53/EHS).

Organizovat sběr odpadů

Členské státy musí zavést systém sběru odpadů pocházejících z vozidel. Také musí zaručit předání všech vozidel s ukončenou životností do autorizovaných zpracovatelských zařízení.

Vlastník nebo držitel vozidla s ukončenou životností získá osvědčení o likvidaci vozidla při převozu vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského zařízení. Osvědčení udělují zpracovatelská zařízení. Osvědčení umožňuje vlastníkovi nebo držiteli vyřadit vozidlo s ukončenou životností z registru. Veškeré náklady nebo jejich část na předání vozidel do zpracovatelských zařízení hradí výrobci.

Organizovat zpracování odpadů

Členské státy musí organizovat skladování a zpracování vozidel s ukončenou životností v souladu s požadavky rámcové směrnice o odpadech a přílohy I této směrnice. Autorizovaná zpracovatelská zařízení musí vozidla s ukončenou životností před dalším zpracováním rozebrat a odstranit všechny součásti, které jsou škodlivé pro životní prostředí.

Upřednostnit opětné použití a využití odpadů

Je třeba podporovat opětné použití a využití (recyklace, regenerace atd.) součástí vozidel. Cílem této směrnice je zvýšit míru opětného použití a využití.

Míra opětného použití a využití musí dosáhnout (dle průměrné hmotnosti vozidla a dle roku):

 • 85 % nejpozději dne 1. ledna 2006;
 • 95 % nejpozději dne 1. ledna 2015.

Míra opětného použití a recyklace musí dosáhnout (dle průměrné hmotnosti vozidla a dle roku):

 • 80 % nejpozději dne 1. ledna 2006;
 • 85 % nejpozději dne 1. ledna 2015.

Pro vozidla vyrobená před rokem 1980 jsou cíle nižší.

Usnadnit demontáž díky informacím o součástech a materiálech

Členské státy dohlížejí na to, aby výrobci používali normy pro označování součástí a materiálů. Tyto normy slouží k identifikaci různých součástí a materiálů. Tím se usnadňuje demontáž.

Evropské normy označování stanoví Komise. Přitom přihlédne k práci probíhající v této oblasti v rámci příslušných mezinárodních fór.

Výrobci musí poskytovat pro každý typ nového vozidla uvedeného na trh informace pro demontáž. Tyto informace musí být poskytnuty ve lhůtě šesti měsíců po uvedení na trh.

Zhodnotit dosažený pokrok prostřednictvím zpráv o provádění

Hospodářské subjekty (výrobci, distributoři, subjekty provádějící demontáž atd.) musí zveřejňovat informace o:

 • koncepci vozidel a jejich součástech s ohledem na možnost jejich využití a recyklace;
 • zpracování vozidel s ukončenou životností;
 • vývoji a optimalizaci způsobů opětného použití, recyklace a využití vozidel s ukončenou životností a jejich součástí;
 • pokroku dosaženém v oblasti využití a recyklace.

Každé tři roky podávají členské státy Komisi zprávu na základě těchto informací. Zpráva je vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, které vytvoří Komise. Tyto dotazníky umožňují Komisi sledovat možné strukturální změny v oblasti prodeje motorových vozidel a v odvětví sběru, demontáže, drcení a využívání a recyklace. Do devíti měsíců od přijetí zpráv členských států Komise zveřejní zprávu o provádění této směrnice.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2000/53/ES

21. 10. 2000

21. 4. 2002

Úř. věst. L 269 ze dne 21. 10. 2000

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 2002/525/ES

1. 1. 2003

Úř. věst. L 170 ze dne 29. 6. 2002

Rozhodnutí 2005/438/ES

10. 6. 2005

Úř. věst. L 152 ze dne 15. 6. 2005

Rozhodnutí 2005/673/ES

1. 7. 2005

Úř. věst. L 254 ze dne 30. 9. 2005

Směrnice 2008/33/ES

21. 3. 2008

Úř. věst. L 81 ze dne 20. 3. 2008

Směrnice 2008/112/ES

12. 1. 2009

Úř. věst. L 345 ze dne 23. 12. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 2000/53/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise ze dne 20. listopadu 2009 o provádění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností za období let 2005–2008 (KOM(2009) 635 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)
Z pětadvaceti zpráv, které Komise obdržela, vyplývá, že některá ustanovení směrnice nebyla úplně provedena, nebo byla provedena nesprávně. Více členských států nedosáhlo cílů v oblasti opětného použití a recyklace a v oblasti opětného použití a využití za rok 2006. Například pouze devatenáct členských států splnilo 80 % cíl pro opětné použití a recyklaci a třináct členských států splnilo 85 % cíl pro opětné použití a využití.

Zpráva Komise ze dne 17. října 2007 o provádění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností za období 2002–2005 (KOM(2007) 618 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)
Směrnice o vozidlech s ukončenou životností byla celkově dobře provedena ve většině členských států, zejména ve věci zákazu používání některých škodlivých látek ve vozidlech a v součástech vozidel, nebo povinnosti bezplatného zpětného odběru vozidel s ukončenou životností. Více členských států stanovilo nižší míry pro opětovné použití, recyklaci a využití vozidel vyrobených před rokem 1980. Nicméně navzdory značnému pokroku při provádění této směrnice nejsou výsledky úplně uspokojivé. Komise z toho vyvozuje, že členské státy musí posílit opatření na kontrolu provádění právních předpisů v této oblasti.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 310 ze dne 25.11.2005)
Tato směrnice stanoví minimální prahové hodnoty pro opětnou použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost součástí a materiálů nových vozidel. Cílem těchto opatření je usnadnit opětné použití součástí, jejich recyklaci a využití, aby bylo dosaženo cílů stanovených pro rok 2015, pokud jde o recyklaci a využití vozidel s ukončenou životností. Směrnice počítá s předběžným hodnocením každého výrobce, než mu členský stát udělí ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu. Ode dne 15. prosince 2008 nebude žádnému vozidlu, které nesplní požadavky této směrnice, uděleno ES schválení typu ani vnitrostátní schválení typu. Navíc se ode dne 15. července 2010 zakazuje uvádění na trh nových vozidel, která nesplňují požadavky této směrnice.

Rozhodnutí Komise 2005/293/ES (Úř. věst. L 94 ze dne 13.4.2005)
Rozhodnutí Komise ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES

Rozhodnutí Komise 2003/138/ES (Úř. věst. L 53 ze dne 28.2.2003)
Rozhodnutí Komise ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

Rozhodnutí Komise 2002/151/ES (Úř. věst. L 50 ze dne 21.2.2002)
Rozhodnutí Komise ze dne 19. února 2002 o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

Poslední aktualizace: 26.09.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky