RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας

H Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας με στόχο να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Στην παρούσα οδηγία προβλέπονται μέτρα με σκοπό τον περιορισμό της παραγωγής απορριμμάτων συσκευασίας και την προώθηση της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και άλλων μορφών αξιοποίησης των εν λόγω απορριμμάτων. Η τελική τους εξάλειψη πρέπει να θεωρείται ως η έσχατη λύση.

Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία καλύπτει όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, είτε έχουν χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται.

Μέτρα

Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα με στόχο την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την ανάπτυξη συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, μειώνοντας τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Τα κράτη μέλη πρέπει να καθιερώσουν συστήματα ανάκτησης, συλλογής και αξιοποίησης ώστε να επιτύχουν τους ακόλουθους αριθμητικούς στόχους:

 • το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2001, ανάκτηση ή αποτέφρωση του 50 % έως και 65 %, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας·
 • το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, ανάκτηση ή αποτέφρωση του 60 % τουλάχιστον, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας, σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας·
 • το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2001, ανακύκλωση του 25 % έως και 45 %, κατά βάρος, όλων των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας (με ελάχιστο ποσοστό 15 % κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας)·
 • το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, ανακύκλωση του 55 % έως και 80 %, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας·
 • το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απορρίμματα συσκευασίας:
  1. 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί, το χαρτί και το χαρτόνι,
  2. 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα,
  3. 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά
  4. 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.

Η αποτέφρωση απορριμμάτων σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως με ανάκτηση ενέργειας θεωρείται ότι συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων.

H Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία μπορούν, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, δηλαδή, αντίστοιχα, του μεγάλου αριθμού μικρών νήσων, της ύπαρξης αγροτικών και ορεινών περιοχών και του υφιστάμενου σήμερα χαμηλού επιπέδου κατανάλωσης συσκευασιών, να μεταθέσουν την επίτευξη αυτών των στόχων έως το 2011.

Σήμανση και σύστημα αναγνώρισης

Στις συσκευασίες αναγράφεται η φύση του/των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να διευκολύνεται η αναγνώριση και η κατάταξη. Η σήμανση πρέπει να βρίσκεται επί της ίδιας της συσκευασίας ή της ετικέτας, σε εμφανές σημείο και να είναι ευανάγνωστη.

Βασικές απαιτήσεις

Οι συσκευασίες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ενθαρρύνει την επεξεργασία ευρωπαϊκών προτύπων.

Τα κράτη μέλη πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ:

 • περιορισμός του όγκου και του βάρους των συσκευασιών στο ελάχιστο όριο που επαρκεί ώστε να διατηρείται το αναγκαίο επίπεδο ασφαλείας, υγιεινής και αποδοχής για το συσκευασμένο προϊόν και για τον καταναλωτή·
 • ελαχιστοποίηση της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών και υλικών ως συστατικών του υλικού συσκευασίας ή οποιουδήποτε στοιχείου της συσκευασίας·
 • σχεδιασμός μίας επαναχρησιμοποιήσιμης ή ανακτήσιμης συσκευασίας.

Συστήματα πληροφορικής

Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα πληροφορικής (βάσεις δεδομένων) για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν την εφαρμογή των στόχων της παρούσας οδηγίας. Τα δεδομένα που διαθέτουν πρέπει να μεταβιβάζονται στην Επιτροπή με τις μορφές που ορίζονται βάσει του παραρτήματος III.

Παρεκκλίσεις

Η οδηγία 2005/20/ΕΚ παρέχει συμπληρωματική προθεσμία για τα δέκα νέα κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία) για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας περί συσκευασιών. Αυτές οι παρεκκλίσεις ισχύουν μέχρι το 2015. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία χαίρουν επίσης ειδικών παρεκκλίσεων που ορίζονται στις αντίστοιχες συνθήκες προσχώρησής τους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 94/62/ΕΚ

31.12.1994

30.6.1996

ΕΕ L 365 της 31.12.1994

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2004/12/ΕΚ

18.2.2004

18.8.2005

ΕΕ L 47 της 18.2.2004

Οδηγία 2005/20/ΕΚ

5.4.2005

9.9.2006

ΕΕ L 70 της 16.3.2005

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87 της 31.3.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εναρμόνιση

Απόφαση 2005/270/EK της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [Επίσημη Εφημερίδα L 86 της 5.4.2005].
Οι πίνακες αυτοί χρησιμεύουν στην εναρμόνιση των χαρακτηριστικών και την παρουσίαση των δεδομένων στις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας προκειμένου να καταστούν συμβατά μεταξύ των κρατών μελών. Τα δεδομένα συμβάλλουν στην παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Η παροχή των δεδομένων είναι υποχρεωτική μόνο για τα ακόλουθα υλικά συσκευασίας: το γυαλί, τα πλαστικά, το χαρτί, το χαρτόνι, το ξύλο και τα μέταλλα.

Απόφαση αριθ. 2001/524/ΕΚ σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων των προτύπων EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 και EN 13432:2000 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 94/62/ΕΚ σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [Επίσημη Εφημερίδα L 190 της 12.7.2001].

Παρεκκλίσεις

Απόφαση 2001/171/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2001, για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [Επίσημη Εφημερίδα L 62 της 2.3.2001]·
Παρατάθηκε με την:
Απόφαση 2006/340/ΕΚ της Επιτροπής [Επίσημη Εφημερίδα L 125 της 12.5.2006]
.

Απόφαση 2009/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση των όρων παρέκκλισης για τις πλαστικές παλέτες και τα πλαστικά κιβώτια όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που καθορίζει η οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών [Επίσημη Εφημερίδα L 79 της 25.3.2009].

Συστήματα αναγνώρισης

Απόφαση αριθ. 97/129/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 1997, για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [Επίσημη Εφημερίδα L 50 της 20.2.1997].
Η συγκεκριμένη απόφαση καθορίζει τα διακριτικά αρίθμησης και τις συντομογραφίες στα οποία στηρίζεται το σύστημα αναγνώρισης, υποδεικνύοντας το είδος του ή των υλικών συσκευασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί και καθορίζοντας τα υλικά που αποτελούν αντικείμενο του συστήματος αναγνώρισης.

Εφαρμογή της νομοθεσίας

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα, Οδηγία 2006/12/ΕΚ για τα στερεά απόβλητα, Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα, Οδηγία 75/439/ΕΟΚ για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, Οδηγία 86/278/ΕΟΚ για την ιλύ καθαρισμού, Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την περίοδο 2004-2006 [COM(2009) 633 τελικό – Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Όλα τα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει ορθά την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και η εφαρμογή της κρίνεται γενικά ικανοποιητική. Δεν κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει το 2009.
Η οδηγία είχε θετικές συνέπειες για το περιβάλλον, χάρη στην επίτευξη σταθερών ποσοστών ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριμμάτων συσκευασίας. Κατά την περίοδο 2004–2006 που καλύπτει η έκθεση, αυξήθηκε η ποσότητα των απορριμμάτων συσκευασίας (η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στη διεύρυνση της ΕΕ το 2004), ενώ τα ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης παρέμειναν σταθερά. Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή της οδηγίας και η επιβολή των βασικών απαιτήσεών της τέθηκαν υπό αμφισβήτηση από ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, γεγονός το οποίο οδήγησε την Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικότερα την κατάσταση.
Όσον αφορά τον αντίκτυπο της οδηγίας στην εσωτερική αγορά, τα τελευταία χρόνια διεξήχθηκαν νομικής φύσεως συζητήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, με θέμα τη συμβατότητα των εθνικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών των ποτών και των ποσοτήτων απορριμμάτων που προκύπτουν από αυτές με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία περισσότερων προβλημάτων στην εσωτερική αγορά και να περιοριστούν οι νομικής φύσεως συζητήσεις με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Συσκευασία ποτών, συστήματα εγγύησης και ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων», στην οποία συνοψίζονται οι λύσεις που έχουν επινοηθεί και αναπτυχθεί μέχρι σήμερα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 08.09.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας