RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Transport av avfall

Europeiska unionen (EU) har inrättat ett system för övervakning och kontroll av all avfallstransport inom EU:s gränser samt till och från Efta-länder, OECD-länder och tredje länder som är parter i Baselkonventionen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning syftar till att förstärka, förenkla och precisera de aktuella förfarandena för kontroll av avfallstransporter, för att förbättra skyddet av miljön. Den syftar också till att införliva Baselkonventionens bestämmelser i EU-lagstiftningen, liksom även den revidering av beslutet om kontroll av gränsöverskridande transporter av avfall för avfallshantering som antogs av OECD år 2001.

Tillämpningsområde

Förordningen skall omfatta transporter av avfall:

 • mellan medlemsstater, inom Europeiska unionen (EU) eller med transitering genom tredjeländer;
 • som importeras till EU från tredjeländer;
 • som exporteras från EU till tredjeländer;
 • som transiteras genom EU på väg från och till tredjeländer.

Förordningen berör nästan alla sorters avfallstransporter. Endast radioaktivt avfall och vissa andra typer av avfall omfattas inte, då de är föremål för separata kontrollregler.

Förteckningar över avfall

Genom förordningen minskas också antalet förteckningar över avfall, som är godkänt för transport, från tre till två. Avfall som omfattas av förhandsanmälan och förhandsgodkännande är upptaget i den ”gula listan” (bilaga IV), medan avfall som enbart omfattas av informationsplikt är upptaget i den ”gröna listan” (bilaga III). Avfall som är förbjudet att transportera är upptaget i särskilda förteckningar (bilaga V).

Aktuella förfaranden

Förordningen innebär att de tre tidigare förfarandena för kontroll av avfallstransporter minskas från tre till två:

 • nämnda procedur med den ”gröna listan” tillämpas på transporter av ofarligt avfall som skall återvinnas;
 • förfarandet med skriftlig förhandsanmälan tillämpas på alla transporter av avfall som skall bortskaffas samt på transporter av farligt avfall som skall återvinnas.

Oavsett vilket förfarande som åtföljs skall alla inblandade personer i transporten försäkra sig som att han/hon vidtar nödvändiga åtgärder för att avfallet hanteras på ett miljöriktigt sätt under hela transporten och bortskaffandet eller återvinningen. Förfarandet med skriftlig förhandsanmälan kräver att behöriga myndigheter i de länder som berörs av transporten (avsändarland, transiteringsland och destinationsland) ger sina godkännanden innan någon transport kan ske.

För transport av avfall måste ett avtal ingås mellan den som har för avsikt att genomföra eller låta genomföra avfallstransporten, och mottagaren. Ekonomisk säkerhet skall ställas i avtalet om avfallen i fråga omfattas av krav på förhandsanmälan.

I förfarandet med förhandsanmälan skall anmälaren skicka anmälan till den behöriga avsändarmyndigheten, som i sin tur skall vidarebefordra den till den behöriga mottagarmyndigheten, i förekommande fall med kopior till transitmyndigheter. De behöriga myndigheterna skall inom 30 dagar lämna sitt förhandsgodkännande (med eller utan villkor) eller göra invändningar. Om väsentliga ändringar görs i fråga om en godkänd transport (mängd, transportväg etc.), skall anmälaren göra en ny anmälan, såvida inte alla berörda behöriga myndigheter beviljar undantag från detta.

Anläggningar för behandling i väntan på återvinning eller bortskaffande omfattas av samma skyldigheter som anläggningar för återvinning eller slutligt bortskaffande. För förhandsgodkännande av en transport som omfattar behandling i väntan på återvinning eller bortskaffande krävs att också transporten av det aktuella avfallet har fått förhandsgodkännande.

Om en transport inte kan fullföljas som planerat (inklusive återvinning eller bortskaffande av avfallet), skall anmälaren återta avfallet, normalt på egen bekostnad.

Återtagningsskyldigheten skall inte tillämpas:

 • om de behöriga avsändar-, transit- och mottagarmyndigheter som berörs av bortskaffande eller återvinning av avfallet har försäkrat sig om att avfallet kan återvinnas eller bortskaffas på ett alternativt sätt i mottagarlandet eller på annat håll av anmälaren eller, om detta inte är möjligt, av den behöriga avsändarmyndigheten själv eller av en fysisk eller juridisk person på dess vägnar;
 • om det transporterade avfallet i berörd anläggning oåterkalleligt blandats med annat avfall innan en berörd behörig myndighet har fått kännedom om att den anmälda transporten inte kan fullföljas som planerat.

Övriga bestämmelser

Förordningen innehåller andra allmänna bestämmelser, t.ex. att blandning av avfall under transport är förbjuden, att uppgifter om anmälningar om transporter som en behörig myndighet godkänt skall offentliggöras samt att anmälarna, de behöriga myndigheterna, mottagarna och de berörda anläggningarna skall bevara dokument och information.

Export av avfall för bortskaffande är förbjuden, med undantag för export till de Efta-länder som är parter till Baselkonventionen.

Export av farligt avfall för återvinning är förbjuden, med undantag för export till länder som omfattas av OECD-beslutet.

Import till gemenskapen av avfall för bortskaffande är förbjuden, med undantag för import från:

 • länder som omfattas av OECD-beslutet;
 • tredjeland som är part i Baselkonvention;
 • länder som har ingått ett bilateralt eller multilateralt avtal med EU eller medlemsstaterna; eller
 • andra regioner som befinner sig i krissituationer.

Medlemsstaterna skall sörja för genomförandet av kontroller under hela avfallstransporten och under hela processen för återvinning eller bortskaffande av avfall.

HÄNVISNING

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1013/2006

15.7.2006

EUT L 190, 12.7.2006

Anknytande rättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/31/EG

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140, 5.6.2009

Förordning (EG) nr 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

Beslut 2010/438/EU

1.1.2010

-

EUT L210, 11.8.2010

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1013/2006 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 13.07.2011

Se även

 • Listor över kontaktorgan, behöriga myndigheter och tullkontor som utnämnts av medlemsstaterna för transport av avfall (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början