RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Przemieszczanie odpadów

Unia Europejska tworzy system monitoringu i kontroli wszystkich transferów odpadów, zarówno wewnątrz jej granic, jak i do krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i wreszcie do krajów trzecich, które podpisały konwencję bazylejską.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów [[Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ma za zadanie wzmocnić, uprościć i określić procedury kontroli przemieszczania odpadów w celu poprawy ochrony środowiska. Dzięki temu ogranicza niekontrolowane przemieszczanie odpadów. Celem rozporządzenia jest włączenie do prawodawstwa wspólnotowego postanowień konwencji bazylejskiej, a także przeglądu decyzji dotyczącej kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów przeznaczonych do odzysku, podjętej przez OECD w 2001 r.

Zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie dotyczy przemieszczania odpadów:

 • pomiędzy państwami członkowskimi, na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub z tranzytem przez państwa trzecie,
 • przywożonych do UE z państw trzecich,
 • wywożonych z UE do państw trzecich,
 • przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium UE, na trasie z oraz do państw trzecich.

Rozporządzenie dotyczy właściwie wszystkich typów przemieszczanych odpadów. Jedynie odpady radioaktywne i kilka innych typów odpadów nie podlegają temu rozporządzeniu, ponieważ podlegają innym systemom kontroli.

Lista odpadów

Rozporządzenie zmniejsza z trzech do dwóch liczbę list odpadów, których przemieszczanie jest dozwolone. Odpady, które podlegają zgłoszeniu, zostały wymienione na tzw. pomarańczowej liście (załącznik IV). Natomiast odpady wymagające jedynie udzielenia informacji zostały wymienione na tzw. liście zielonej (załącznik III). Odpady, których przemieszczanie jest zabronione, zostały zestawione na osobnych listach (załącznik V).

Stosowane procedury

Niniejsze rozporządzenie zmniejsza liczbę procedur kontrolnych z trzech do dwóch:

 • procedura z listy zielonej ma zastosowanie w stosunku do odpadów nieuznawanych za niebezpieczne i przeznaczonych do odzysku,
 • procedurze zgłoszenia podlegają przemieszczenia wszystkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia oraz odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku.

Bez względu na procedurę wszystkie osoby biorące udział w przemieszczaniu muszą upewnić się, że podjęły wszystkie niezbędne środki, aby zarządzanie tymi odpadami było przeprowadzane w sposób ekologicznie racjonalny przez cały okres przemieszczania oraz w czasie ich unieszkodliwiania czy odzyskiwania. Procedura zgłaszania wymaga, aby właściwe organy państw członkowskich, których dotyczy przemieszczanie (państwo, z którego odpady są wywożone, państwa, przez które odpady są przewożone oraz państwo docelowe), wydały wcześniej zgodę na przemieszczanie.

Przemieszczanie odpadów wymaga umowy zawartej pomiędzy podmiotem, który odpowiada za przemieszczenie lub za zlecenie przemieszczenia odpadów, a odbiorcą tych odpadów. Umowie tej muszą towarzyszyć gwarancje finansowe, jeśli odpady wymagają uprzedniego ich zgłoszenia.

W ramach procedury zgłaszania zgłoszenie musi zostać wysłane przez podmioty zgłaszający wyłącznie do właściwych organów w kraju przeznaczenia i tranzytu. Właściwe organy muszą wydać zgodę (warunkową lub bezwarunkową) bądź zgłosić sprzeciw w ciągu 30 dni. Zmiany dotyczące najistotniejszych elementów przemieszczania (jakość, trasa itp.) muszą być przedmiotem nowego zgłoszenia, chyba że wszystkie właściwe organy zwolnią zgłaszającego z tego obowiązku.

Pośrednie instalacje odzyskiwania i unieszkodliwiania podlegają takim samym obowiązkom jak te, w których przeprowadzane jest odzyskiwanie i unieszkodliwianie końcowe. Zgoda na przemieszczanie składające się także z operacji pośrednich może zostać wydana wyłącznie, jeśli wydana została zgoda na przemieszczanie danych odpadów.

Kiedy przemieszczenie nie może zostać doprowadzone do końca (w tym także odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów), zgłaszający ma obowiązek odebrania odpadów, zwykle na koszt własny.

Obowiązek odebrania nie ma zastosowania:

 • jeśli właściwe organy wysyłki, tranzytu i miejsca przeznaczenia, których dotyczy odzyskiwanie lub unieszkodliwianie, stwierdzą, że zgłaszający lub, jeśli jest to niemożliwe, właściwy organ wysyłki czy osoba fizyczna lub prawna działająca w jego imieniu może unieszkodliwić lub odzyskać odpady w inny sposób w kraju przeznaczenia lub w innym miejscu,
 • jeśli przemieszczane odpady zostały w danej instalacji nieodwracalnie zmieszane z odpadami innego typu zanim właściwy organ został poinformowany o tym, że zgłoszone przemieszczenie nie mogło zostać zakończone.

Pozostałe stosowane postanowienia

Rozporządzenie zawiera także pozostałe postanowienia ogólne, jak np. zakaz mieszania odpadów w czasie przemieszczania, udostępnienie szerokiej publiczności odpowiednich informacji, obowiązek przechowywania dokumentacji i informacji przez zgłaszającego, właściwy organ, odbiorcę oraz dane instalacje.

Wywożenie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia do krajów trzecich jest zakazane, z wyjątkiem wywozów do państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), które podpisały konwencję bazylejską.

Wywóz odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku jest zakazany, z wyjątkiem wywozu do krajów, w stosunku do których zastosowania ma decyzja OECD.

Wwożenie z krajów trzecich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzyskania jest zakazane, z wyjątkiem wwozów:

 • z krajów, w stosunku do których zastosowanie ma decyzja OECD,
 • z krajów trzecich, które podpisały konwencję bazylejską,
 • z krajów, które zawarły dwustronne porozumienie z UE lub państwami członkowskimi bądź
 • innymi regionami znajdującymi się w kryzysowej sytuacji.

Państwa członkowskie muszą zaplanować organizację kontroli w czasie całego procesu przemieszczania odpadów, a także proces ich odzyskiwania lub unieszkodliwiania.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006

15.7.2006

-

Dz.U. L 190 z 12.7.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/31/WE

25.6.2009

25.6.2011

Dz.U. L 140 z 5.6.2009

Rozporządzenie (WE) nr 219/2009

20.4.2009

-

Dz.U. L 87 z 31.3.2009

Decyzja 2010/438/UE

1.1.2010

-

Dz.U. L 210 z 11.8.2010

Kolejne zmiany i poprawki rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza wersja skonsolidowana ma wyłącznie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011

Zobacz także

 • Listy korespondentów, właściwych organów i biur celnych wskazanych przez państwa członkowskie do przemieszczania odpadów (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony