RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hulladékszállítás

Az Európai Unió (EU) a hulladékok szállítására vonatkozó felügyeleti és ellenőrzési rendszert hoz létre a határain belül, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaival és a Bázeli Egyezményben részes harmadik országokkal.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról [Hivatalos Lap L 190., 2006.7.12.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendeletnek az a célja, hogy a környezetvédelem javítása érdekében szigorítsa, egyszerűsítse és részletesen bemutassa a hulladékszállítás ellenőrzésére szolgáló eljárásokat. Ily módon csökkenti a nem ellenőrzött hulladékok szállításának kockázatát. Emellett az a célja, hogy beépítse az uniós jogszabályokba a Bázeli Egyezmény rendelkezéseit, valamint a hasznosítási műveletekre szánt hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzésére vonatkozóan az OECD által 2001-ben elfogadott határozat felülvizsgálatát.

Hatály

Ezt a rendeletet a következő hulladékszállításokra kell alkalmazni:

 • a tagállamok közötti szállítás, amely az Európai Unión belül vagy harmadik országokon keresztül történik;
 • harmadik országokból az Unióba történő behozatal;
 • az Unióból harmadik országokba történő kivitel;
 • valamely harmadik országból egy másikba, az Unió területén történő átszállítás.

A rendelet hatálya majdnem minden szállítandó hulladéktípusra kiterjed. A rendelet hatálya csak a radioaktív hulladékokra és néhány egyéb hulladéktípusra nem terjed ki, amennyiben azokra külön ellenőrzési rendszerek vonatkoznak.

Hulladékjegyzékek

A rendelet ezenkívül a szállításra engedélyezett hulladékok jegyzékének számát háromról kettőre csökkenti. A bejelentési kötelezettség alá tartozó hulladékok a „narancssárga jegyzékben” (a IV. mellékletben), míg a kizárólag tájékoztatási kötelezettség alá tartozó hulladékok a „zöld jegyzékben” (a III. mellékletben) szerepelnek. A szállítási tilalom alá tartozó hulladékok külön jegyzékekben (az V. mellékletben) szerepelnek.

Alkalmazandó eljárások

Ez a rendelet a hulladékszállítás ellenőrzésére szolgáló eljárások számát háromról kettőre csökkenti:

 • az úgynevezett „zöld jegyzék” szerinti eljárást a hasznosításra szánt, nem veszélyes hulladékokra kell alkalmazni;
 • a bejelentési eljárást az összes ártalmatlanításra szánt hulladék szállítására, valamint a hasznosításra szánt veszélyes hulladékokra kell alkalmazni.

Az eljárástól függetlenül a szállításban érintett bármely személynek gondoskodnia kell arról, hogy megtegye mindazokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a hulladékokat a szállítások során, valamint ártalmatlanításuk vagy hasznosításuk során környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kezeljék. A bejelentési eljárás megköveteli, hogy a szállításban érintett országok (a kiindulási országok, a hulladékok átszállításában érintett országok és a célországok) illetékes hatóságai előzetesen hozzájáruljanak bármely szállításhoz.

A hulladékok szállításáért, illetve szállíttatásáért felelős személynek és a hulladékok címzettjének szerződést kell kötnie a hulladékszállításról. Ehhez a szerződéshez pénzügyi garanciáknak kell kapcsolódniuk, amennyiben az adott hulladékokra bejelentési kötelezettség vonatkozik.

A bejelentési eljárás keretében a bejelentést a bejelentőnek csak a küldő ország illetékes hatóságához kell eljuttatnia, amely továbbítja azt a célország és a tranzitország illetékes hatóságaihoz. Az illetékes hatóságoknak 30 napon belül kell beleegyezésüket adniuk (feltétel nélkül vagy feltételekhez kötve) vagy kifogást emelniük. A szállítás alapvető információira (mennyiség, útvonal stb.) vonatkozó módosításokra új bejelentést kell tenni, kivéve, ha valamennyi illetékes hatóság mentesíti a bejelentőt e kötelezettség alól.

Ezen túlmenően a köztes hasznosító és ártalmatlanító létesítményekre ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint a végső hasznosító és ártalmatlanító létesítményekre. A köztes műveleteket tartalmazó szállítás csak akkor engedélyezhető, ha az érintett hulladékok szállítása is engedélyezett.

Amennyiben a szállítás nem bonyolítható le (ideértve a hulladékok hasznosítását vagy ártalmatlanítását is), a bejelentő – elvileg a saját költségére – köteles visszavenni a hulladékokat.

A visszavételi kötelezettség a következő esetekben nem alkalmazandó:

 • ha a küldő országnak, a célországnak vagy a tranzitországnak a hulladék hasznosításába vagy ártalmatlanításába bevont illetékes hatóságai úgy ítélik meg, hogy a hulladékot a bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, maga az illetékes hatóság, vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy a célországban vagy máshol eltérő módon hasznosíthatja vagy ártalmatlaníthatja;
 • ha a szállított hulladékot az érintett létesítményben visszafordíthatatlanul összekeverték más hulladéktípusokkal azt megelőzően, hogy az érintett illetékes hatóság tudomására jutott, hogy a bejelentett hulladékszállítást nem lehet a tervezettnek megfelelően teljesíteni.

Egyéb alkalmazandó rendelkezések

A rendelet egyéb általános rendelkezéseket is tartalmaz, például a hulladék szállítás alatti összekeverésének tilalmát, a nyilvánosság megfelelő tájékoztatását, valamint a bejelentő, az illetékes hatóság, a címzett és az érintett létesítmények dokumentum- és információmegőrzési kötelezettségét.

Az ártalmatlanításra szánt hulladékok harmadik országokba irányuló kivitele tilos, kivéve a Bázeli Egyezményben részes EFTA-országokba irányuló kivitelt.

A hasznosításra szánt veszélyes hulladékok harmadik országokba irányuló kivitele tilos, kivéve az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokba irányuló kivitelt.

Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra szánt hulladékok harmadik országokból történő behozatala tilos, kivéve az alábbiakat:

 • az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokból történő behozatal;
 • a Bázeli Egyezményben részes harmadik országokból történő behozatal;
 • azon országokból történő behozatal, amelyek az Unióval vagy a tagállamokkal kétoldalú egyezményt kötöttek; vagy
 • válsághelyzetben lévő egyéb régiókból történő behozatal.

A tagállamoknak rendelkezniük kell a hulladékok szállítása, valamint hasznosítása vagy ártalmatlanítása során végzendő ellenőrzésének megszervezéséről.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2006.7.15.

HL L 190., 2006.7.12.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.6.25.

2011.6.25.

HL L 140., 2009.6.5.

219/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

2010/438/EU bizottsági határozat

2010.1.1.

HL L 70., 2010.8.11.

A 1013/2006/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 13.07.2011

Lásd még

 • A tagállamok által a hulladékszállítás területére kijelölt kapcsolattartók, illetékes hatóságok és vámhivatalok jegyzéke (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére