RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jätteiden siirrot

Euroopan unioni (EU) on perustanut järjestelmän sen rajojen sisäpuolella suoritettavien jätteiden siirtojen valvontaa ja tarkastamista varten. Järjestelmässä ovat mukana myös Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuuluvat valtiot sekä Baselin yleissopimuksen allekirjoittaneet kolmannet maat.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tässä käsitellyn asetuksen tavoitteena on vahvistaa, yksinkertaistaa ja täsmentää jätteiden siirtoja koskevia valvontamenettelyjä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi. Näin ollen asetus pienentää ilman valvontaa tapahtuvien jätteiden siirtojen riskiä. Asetuksen tavoitteena on myös sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön Baselin yleissopimuksen määräykset ja muuttaa hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta vuonna 2001 tehtyä OECD:n päätöstä.

Soveltamisala

Tässä käsiteltyä asetusta sovelletaan jätteiden siirtoihin

 • jotka toteutetaan jäsenvaltioiden välillä joko kokonaan Euroopan unionin (EU) alueella tai siten, että jätteet kuljetetaan kolmansien maiden kautta
 • joissa jäte tuodaan EU:hun kolmansista maista
 • joissa jäte viedään EU:sta kolmansiin maihin
 • jotka kulkevat EU:n alueen kautta, kun jätteitä siirretään kolmansista maista ja kolmansiin maihin.

Asetusta sovelletaan lähes kaikentyyppisten jätteiden siirtoihin. Ainoastaan radioaktiivinen jäte ja eräät muut jätteet jäävät sen soveltamisalan ulkopuolelle siltä osin kuin niihin sovelletaan erillisiä valvontajärjestelmiä.

Jäteluettelot

Asetuksessa vähennetään myös kolmesta kahteen niiden jätteiden luettelojen lukumäärää, joiden siirtäminen sallitaan. Ilmoitusmenettelyn alaiset jätteet ovat "keltaisessa jäteluettelossa" (liite IV), kun taas ne jätteet, joista toimitetaan ainoastaan tietyt tiedot, on lueteltu "vihreässä jäteluettelossa" (liite III). Jätteet, joiden siirtäminen on kielletty, luetellaan erikseen (liite V).

Sovellettavat menettelyt

Asetuksessa vähennetään jätteiden siirtoja koskevien valvontamenettelyjen lukumäärää kolmesta kahteen:

 • niin sanottua vihreän luettelon menettelyä sovelletaan hyödynnettäväksi tarkoitettuihin vaarattomiin jätteisiin
 • ilmoitusmenettelyä sovelletaan huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin ja hyödynnettäviksi tarkoitettuihin vaarallisiin jätteisiin.

Siirtoon osallistuvien henkilöiden on valvontamenettelystä riippumatta huolehdittava siitä, että he toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta jätteen huolto tapahtuu ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan ja huolehtimisen tai hyödyntämisen yhteydessä. Ilmoitusmenettely edellyttää, että siirroille saadaan niiden maiden toimivaltaisten viranomaisten ennakkohyväksyntä, joita siirrot koskevat (lähtömaa, kauttakulkumaat ja vastaanottomaa).

Jätteiden siirtämisestä on tehtävä sopimus, jonka osapuolina ovat jätteiden siirtämisestä tai siirrättämisestä vastaava henkilö ja jätteiden vastaanottaja. Kaikkia sellaisia jätteiden siirtoja varten, joista on tehtävä ilmoitus, on hankittava rahoitusvakuus.

Ilmoitusmenettelyssä ilmoituksen tekijän on lähetettävä ilmoitus sille lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka tehtävänä on toimittaa ilmoitus vastaanottomaan ja kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille. Toimivaltaisten viranomaisten on annettava hyväksyntänsä (mahdollisesti ehdoin varustettuna) tai vastalauseensa 30 päivän kuluessa. Jos siirron yksityiskohtiin (määrä, reitti jne.) tehdään olennaisia muutoksia, on annettava uusi ilmoitus, elleivät toimivaltaiset viranomaiset vapauta ilmoituksen tekijää tästä velvollisuudesta.

Väliaikaisia hyödyntämis- ja huolehtimislaitoksia koskevat samat velvollisuudet kuin lopullisen hyödyntämisen ja huolehtimisen suorittavia laitoksia. Väliaikaisia toimia kattava siirto hyväksytään ainoastaan, jos myös asianomaisten jätteiden siirto hyväksytään.

Jos siirtoa ei voida saattaa päätökseen (mukaan lukien jätteen hyödyntäminen ja siitä huolehtiminen), ilmoituksen tekijällä on velvollisuus ottaa jätteet takaisin periaatteessa omalla kustannuksellaan.

Velvollisuutta ottaa jäte takaisin ei sovelleta

 • jos jätteestä huolehtimiseen tai jätteen hyödyntämiseen myötävaikuttavat lähtömaan, kauttakulkumaan tai vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että ilmoituksen tekijä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi huolehtia jätteestä tai se voidaan hyödyntää jollakin vaihtoehtoisella tavalla vastaanottomaassa tai muualla
 • jos siirretty jäte on kyseessä olevassa laitoksessa peruuttamattomasti sekoittunut muuhun jätteeseen ennen kuin asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon siitä, ettei ilmoitettua siirtoa voida saattaa päätökseen.

Muut sovellettavat säännökset

Asetus sisältää myös muita yleisiä säännöksiä. Siinä säädetään muun muassa kiellosta sekoittaa jätteitä siirron aikana, asianomaisten tietojen saattamisesta yleisesti saataville ja ilmoituksen tekijän, toimivaltaisen viranomaisen, vastaanottajan ja asianomaisten laitosten velvollisuudesta säilyttää asiakirjoja ja tietoja.

Asetuksessa kielletään huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden vienti kolmansiin maihin, lukuun ottamatta vientiä EFTA-maihin, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia.

Myös hyödynnettäviksi tarkoitettujen vaarallisten jätteiden vienti on kielletty, lukuun ottamatta vientiä OECD:n päätöksen alaisiin maihin.

Kolmansista maista peräisin olevien huolehdittaviksi tai hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti on kielletty lukuun ottamatta tuontia

 • niistä maista, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä
 • Baselin yleissopimuksen osapuolena olevista maista
 • niistä maista, jotka ovat tehneet EU:n tai jäsenvaltioiden kanssa kahdenvälisen sopimuksen tai
 • muilta kriisitilanteessa olevilta alueilta.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että valvontatoimet kattavat koko jätteiden siirron sekä jätteiden hyödyntämisen tai huolehtimisen.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1013/2006

15.7.2006

-

EUVL L 190, 12.7.2006

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2009/31/EY

25.6.2009

25.6.2011

EUVL L 140, 5.6.2009

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Päätös 2010/438/EU

1.1.2010

-

EUVL L210, 11.8.2010

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1013/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 13.07.2011

Katso myös

 • Luettelot jäsenvaltioiden nimeämistä yhteystahoista, toimivaltaisista viranomaisista ja tullitoimipaikoista, jotka vastaavat jätteiden siirroista (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun