RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Μεταφορές αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθιερώνει σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου για κάθε διακίνηση αποβλήτων εντός των συνόρων της και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης καθώς και τρίτες χώρες που συγκαταλέγονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Βασιλείας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρόν κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση, την απλοποίηση και τη διευκρίνιση των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών για τον έλεγχο της μεταφοράς των αποβλήτων για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Τοιουτοτρόπως περιορίζονται οι κίνδυνοι λόγω της ανεξέλεγκτης μεταφοράς αποβλήτων. Παράλληλα, με τον συγκεκριμένο κανονισμό επιδιώκεται η ενσωμάτωση στην κοινοτική νομοθεσία των διατάξεων της σύμβασης της Βασιλείας καθώς και της αντίστοιχης αναθεώρησης της απόφασης για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων προοριζόμενων για εργασίες αξιοποίησης που υιοθετήθηκε από τον ΟΟΣΑ το 2001.

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μεταφορές αποβλήτων:

 • μεταξύ κρατών μελών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή με διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών·
 • τα οποία εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες·
 • τα οποία εξάγονται από την ΕΕ σε τρίτες χώρες·
 • τα οποία διαμετακομίζονται μέσω της ΕΕ, καθ' οδόν από και προς τρίτες χώρες.

Ο κανονισμός αφορά σχεδόν όλους τους τύπους αποβλήτων προς μεταφορά. Εξαιρούνται μόνο τα ραδιενεργά απόβλητα και μερικοί άλλοι τύποι αποβλήτων, καθώς υπάγονται σε διαφορετικά συστήματα ελέγχου.

Κατάλογοι αποβλήτων

Ο κανονισμός μειώνει επίσης τον αριθμό των καταλόγων αποβλήτων των οποίων η μεταφορά επιτρέπεται από τρεις σε δύο. Τα απόβλητα που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης απαριθμούνται στον “πορτοκαλί” κατάλογο (παράρτημα IV), ενώ τα απόβλητα που υπόκεινται μόνο στην απαίτηση ενημέρωσης περιλαμβάνονται στον “πράσινο” κατάλογο (παράρτημα ΙΙΙ). Όσο για τα απόβλητα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται, αυτά απαριθμούνται σε ξεχωριστούς καταλόγους (παράρτημα V).

Τις διαδικασίες που εφαρμόζονται

Στον εν λόγω κανονισμό οι τρεις διαδικασίες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς αντικαθίστανται από δύο:

 • Διαδικασία, η λεγόμενη του “πράσινου καταλόγου”, για τις μεταφορές που συνοδεύονται από ορισμένες πληροφορίες, η οποία ισχύει για τα απόβλητα που δεν είναι επικίνδυνα ή προορίζονται για αξιοποίηση·
 • Διαδικασία της κοινοποίησης, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα απόβλητα που προορίζονται για εργασίες διάθεσης και στα απόβλητα που προορίζονται για εργασίες αξιοποίησης.

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία, οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει στη μεταφορά πρέπει να βεβαιώνεται ότι προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η διαχείριση των αποβλήτων να λαμβάνει χώρα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο καθ’όλη τη διάρκεια των μεταφορών και κατά τη διάθεση ή την αξιοποίησή τους. Η διαδικασία κοινοποίησης απαιτεί τη συμφωνία των αρμόδιων αρχών των χωρών που εμπλέκονται στη μεταφορά (χώρα αποστολής, χώρες μέσω των οποίων διαμετακομίζονται τα απόβλητα και χώρα προορισμού) πριν από όποια μεταφορά.

Οι μεταφορές των αποβλήτων πρέπει να αποτελούν αντικείμενο σύμβασης μεταξύ του υπευθύνου για τη μεταφορά ή για την εκτέλεσή της από τρίτους και του παραλήπτη τους. Η ως άνω σύμβαση πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις εφόσον αφορά απόβλητα για τα οποία ισχύει καθεστώς υποχρεωτικής κοινοποίησης.

Στο πλαίσιο της αντίστοιχης διαδικασίας, η κοινοποίηση πρέπει να αποστέλλεται από τον κοινοποιούντα αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια αρχή αποστολής, η οποία έχει το καθήκον να τη διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής και διέλευσης. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εκδώσουν συγκατάθεση (με ή δίχως όρους) ή να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους εντός προθεσμίας 30 ημερών. Οι τροποποιήσεις που αφορούν καθοριστικά στοιχεία της μεταφοράς (ποσότητα, διαδρομή κ.λπ.) δεν αποτελούν αντικείμενο νέας κοινοποίησης, μόνο εφόσον όλες οι αρμόδιες αρχές απαλλάξουν τον κοινοποιούντα από την εν λόγω υποχρέωση.

Επιπλέον οι εγκαταστάσεις ενδιάμεσης αξιοποίησης ή διάθεσης υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις με τις ισχύουσες για τις εγκαταστάσεις οριστικής αξιοποίησης και διάθεσης. Άδεια για μεταφορά αποβλήτων προς ενδιάμεση επεξεργασία (αξιοποίησης ή διάθεσης) χορηγείται μόνο εφόσον επιτρέπεται η μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων.

Εάν είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η μεταφορά (συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ή της διάθεσης αποβλήτων), ο κοινοποιών έχει την υποχρέωση να παραλάβει εκ νέου τα απόβλητα αυτά κατ’ αρχήν με δικά του έξοδα.

Η υποχρέωση παραλαβής κατόπιν επιστροφής δεν ισχύει:

 • εάν οι αρμόδιες αρχές αποστολής, διαμετακόμισης και προορισμού που εμπλέκονται στην αξιοποίηση ή τη διάθεση των αποβλήτων έχουν ικανοποιηθεί ότι τα απόβλητα μπορούν να αξιοποιηθούν ή να διατεθούν με εναλλακτικό τρόπο στη χώρα προορισμού ή σε άλλο σημείο από τον κοινοποιούντα ή, εάν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατόν, από την αρμόδια αρχή αποστολής ή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό της·
 • εάν τα μεταφερθέντα στην οικεία εγκατάσταση απόβλητα αναμίχθηκαν ανεπανόρθωτα με άλλα απόβλητα, πριν η οικεία αρμόδια αρχή να αντιληφθεί ότι η κοινοποιημένη μεταφορά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Άλλες εφαρμόσιμες διατάξεις

Ο ως άνω κανόνας ισχύει για κάθε τύπο αποβλήτων. Προβλέπονται δύο εξαιρέσεις: Όταν υφίσταται άλλο μέσο αξιοποίησης ή διάθεσης των αποβλήτων ή όταν έχουν οριστικά αναμειχθεί με άλλες κατηγορίες αποβλήτων. Σε περίπτωση παράνομης μεταφοράς, τα απόβλητα παραλαμβάνονται εκ νέου και αποτελούν αντικείμενο αξιοποίησης ή διάθεσης εκ μέρους του κοινοποιούντα ή του παραλήπτη, αναλόγως με το κατά πόσον η παράβαση βαρύνει τον πρώτο ή τον δεύτερο.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει και άλλες γενικού χαρακτήρα διατάξεις, όπως η απαγόρευση της ανάμειξης των αποβλήτων κατά τη μεταφορά τους, η δέουσα πληροφόρηση του κοινού καθώς και η υποχρεωτική διατήρηση των εγγράφων και των πληροφοριών από τον κοινοποιούντα, την αρμόδια αρχή, τον παραλήπτη και τις εμπλεκόμενες εγκαταστάσεις.

Απαγορεύονται οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση, εξαιρουμένων των εξαγωγών προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) οι οποίες συγκαταλέγονται στα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας.

Απαγορεύονται επίσης οι εξαγωγές επικίνδυνων αποβλήτων προς αξιοποίηση, εξαιρουμένων των εξαγωγών προς χώρες για τις οποίες ισχύει η απόφαση του ΟΟΣΑ.

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες αποβλήτων προς διάθεση ή αξιοποίηση απαγορεύονται, με εξαίρεση τις εισαγωγές:

 • από χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση του ΟΟΣΑ·
 • από τρίτες χώρες μέρη της σύμβασης της Βασιλείας·
 • από χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την EE ή τα κράτη μέλη της· ή
 • από άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια κρίσεων.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέπουν τη διοργάνωση ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς των αποβλήτων καθώς και των διαδικασιών αξιοποίησης ή διάθεσής τους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

15.7.2006

-

ΕΕ L 190, 12.7.2006

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/31/ΕΚ

25.6.2009

25.6.2011

ΕΕ L 140, 5.6.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 219/2009

20.4.2009

-

ΕΕ L 87, 31.3.2009

Απόφαση 2010/438/ΕΕ

1.1.2010

-

ΕΕ L210, 11.8.2010

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Η ενοποιημένη αυτή έκδοση  έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13.07.2011

βλέπε και

 • Κατάλογοι των ανταποκριτών των αρμόδιων αρχών και των τελωνειακών γραφείων που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη για τις μεταφορές αποβλήτων (EN)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας