RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Overførsel af affald

Den Europæiske Union (EU) har oprettet en ordning for overvågning af og kontrol med al overførsel af affald inden for dets grænser samt til og fra lande i Den europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og tredjelande, der er parter i Basel-konventionen.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Denne forordning har til formål at udbygge, forenkle og specificere procedurerne for kontrol med overførsel af affald for at forbedre beskyttelsen af miljøet. Med forslaget reduceres således risikoen for, at overførsel af ikke-kontrolleret affald. Den sigter ligeledes mod at integrere bestemmelserne i Basel-konventionen i fællesskabslovgivningen såvel som de ændrede bestemmelser om kontrol af grænseoverskridende flytning af affald beregnet til genbrug, der blev vedtaget af OECD i 2001.

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for overførsel af affald

 • mellem medlemsstaterne af Den Europæiske Union (EU) eller i transit via tredjelande
 • importeret til EU med oprindelse i tredjelande
 • eksporteret fra EU til tredjelande
 • som passerer gennem EU på vej fra eller til tredjelande.

Forordningen gælder næsten alle typer overførselsaffald. Kun radioaktivt affald og enkelte andre affaldstyper indgår ikke i det omfang de er genstand for særskilte kontrolbestemmelser.

Affaldslister

Forordningen reducerer ligeledes antal lister fra tre til to over affald, for hvilke overførsel er tilladt. Affald, som er underlagt meldepligt, optræder på den ”orange liste” (bilag IV), mens affald, som kun er underlagt information, optræder på den ”grønne liste” (bilag III). Affald, for hvilket overførsel er forbudt, er opført på separate lister (bilag V).

Gældende procedurer

Forordningen reducerer de tre gældende kontrolprocedurer for overførsel til to

 • proceduren, som betegnes den ”grønne liste”, anvendes i forbindelse med overførsel af ikke farligt affald med henblik på nyttiggørelse
 • anmeldelsesproceduren (meldepligt) gælder for al overførsel af affald, som skal bortskaffes, og for farligt affald, som skal genbruges.

Uanset procedure skal alle personer involveret i overførslen sikre sig at de tager alle nødvendige foranstaltninger til at affaldet bliver håndteret økologisk hensigtsmæssigt under hele overførslen og mens det bortskaffes eller genbruges. Anmeldelsesproceduren kræver at landenes kompetente myndigheder angående overførslen (afgangsland, transitlande og destinationsland) giver deres tilsagn forud for enhver overførsel.

Overførsel af affald skal fastlægges i en kontrakt mellem den person, der har ansvar for overførslen, og modtageren af affaldet. Denne kontrakt skal indeholde en finansiel sikkerhedsstillelse, når det pågældende affald er omfattet af anmeldelseskrav.

Som led i anmeldelsesproceduren skal anmelderen kun sende anmeldelsen til den kompetente afsendelsesmyndighed, der skal videresende denne anmeldelse til de kompetente bestemmelses- og transitmyndigheder. De kompetente myndigheder skal give deres samtykke (med eller uden betingelser) eller gøre indsigelse inden en frist på 30 dage. I tilfælde af ændringer i væsentlige aspekter af overførslen (mængde, rute osv.) skal der forelægges en ny anmeldelse, medmindre alle berørte kompetente myndigheder giver fritagelse fra dette krav.

Anlæg for midlertidig nyttiggørelse eller bortskaffelse er desuden underlagt samme krav som anlæg for endelig nyttiggørelse eller bortskaffelse. Godkendelse af en overførsel, der omfatter midlertidig behandling, kan kun gives, hvis overførsel af det pågældende affald ligeledes er tilladt.

Hvis en overførsel ikke kan fuldføres (herunder genbrugen eller bortskaffelsen), har anmelderen pligt til at tilbagetage affaldet, principielt for egen regning.

Pligten til tilbagetagen gælder ikke

 • hvis de kompetente myndigheder for afsendelse, transit og bestemmelsessted med hensyn til genbrug eller bortskaffelse af affaldet skønner at anmelderen eller, hvis denne ikke kan, den kompetente myndighed for afsendelsen eller en fysisk eller juridisk person, der handler i dennes navn, kan bortskaffe eller genbruge affaldet på en anden måde i destinationslandet eller andetsteds
 • hvis affaldet, som er overført til den pågældende station, er blevet uopretteligt blandet med andre typer affald, inden en behørig kompetent myndighed har fået kendskab til den kendsgerning, at den anmeldte overførsel ikke kunne gennemføres som planlagt.

Andre gældende bestemmelser

Forordningen omfatter andre generelle bestemmelser, såsom forbud mod blanding af affald under overførslen, tilrådighedsstillelse af hensigtsmæssige oplysninger for offentligheden og anmelderens, den kompetente myndigheds, modtagerens og de pågældende anlægs pligt til at opbevare dokumenter og oplysninger.

Eksport af affald til tredjelande med henblik på bortskaffelse er forbudt, undtagen eksport til EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen.

Eksport af farligt affald med henblik på genbrug er forbudt, med undtagelse af eksport til lande, der er omfattet af OECD-beslutningen.

Import fra tredjelande af affald med henblik på bortskaffelse eller genbrug er forbudt med undtagelse af import fra

 • lande, som er omfattet af OECD-beslutningen
 • tredjelande, der er parter i Basel-konventionen
 • lande, som har indgået en bilateral aftale med EU eller medlemslandene eller
 • andre områder i en krisesituation.

Medlemsstater skal tilrettelægge en kontrol under hele overførslen af affaldet såvel som af nyttiggørelsen og bortskaffelsen heraf.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1013/2006

15.7.2006

-

EUT L 190, 12.7.2006

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/31/EF

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140, 5.6.2009

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

Afgørelse 2010/438/EU

1.1.2010

-

EUT L 210, 11.8.2010

De ændringer og tilføjelser, som følger af direktiv 1013/2006 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 13.07.2011

Se endvidere

 • Fortegnelse over korrespondenter, kompetente myndigheder og toldkontorer udpeget af medlemsstaterne til overførsel af affald (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top