RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Přeprava odpadů

Evropská unie zavádí systém dohledu a kontroly nad veškerou přepravou odpadu uvnitř svých hranic a se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a s třetími zeměmi, které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je posílit, zjednodušit a upřesnit postupy kontroly přepravy odpadu za účelem lepší ochrany životního prostředí. Tím se snižuje riziko nekontrolované přepravy. Toto nařízení má také za cíl začlenit do práva Společenství ustanovení Basilejské úmluvy a revizi rozhodnutí OECD o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití, přijatou v roce 2001.

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na přepravu odpadů:

 • mezi členskými státy, v rámci Evropské unie (EU) nebo tranzitem přes třetí země;
 • dovážených do Společenství ze třetích zemí;
 • vyvážených ze Společenství do třetích zemí;
 • tranzitem přes Společenství na cestě ze třetí země do třetí země.

Toto nařízení se týká téměř všech typů přepravovaných odpadů. Z jeho působnosti jsou vyloučeny pouze radioaktivní odpady a některé další typy odpadů, které spadají do zvláštních režimů kontroly.

Seznamy odpadů

Nařízení také snižuje počet seznamů odpadů, jejichž přeprava je povolena, ze tří na dva. Odpady, které podléhají postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu, jsou zapsány na „žlutý seznam“ (příloha IV), zatímco odpady, na které se vztahují obecné požadavky na informace, figurují na „zeleném seznamu“ (příloha III). Odpady, jejichž vývoz je zakázán, jsou zaneseny na zvláštních seznamech (příloha V).

Použitelné postupy

Toto nařízení snižuje kontrolní postupy stanovené pro přepravu ze tří na dva:

 • postup zvaný „zelený seznam“ se použije na nikoliv nebezpečné odpady určené k využití;
 • postup oznámení a souhlasu se použije na přepravu odpadů určených k likvidaci a nebezpečných odpadů určených k využití.

Bez ohledu na postup musí každá osoba účastnící se přepravy dbát na dodržení opatření nezbytných k tomu, aby s odpady bylo nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí po celou dobu přepravy a v průběhu jejich likvidace nebo využití. Postup oznámení vyžaduje, aby příslušné orgány zemí dotčených přepravou (země vývozu, tranzitní země a země určení) předem souhlasily s každou přepravou.

Přeprava odpadů musí být předmětem smlouvy mezi osobou, která zamýšlí provést nebo nechat provést přepravu odpadů, a příjemcem těchto odpadů. U všech přeprav odpadů, u nichž se vyžaduje oznámení, musí být tato smlouva doprovázena finanční zárukou nebo odpovídajícím pojištěním.

V rámci postupu oznamování může být oznámení zasláno oznamovatelem pouze příslušnému orgánu místa odeslání, který je pověřen toto oznámení předat příslušnému orgánu místa určení a příslušnému orgánu pro tranzit. Příslušné orgány musí udělit souhlas (bezpodmínečný nebo s podmínkami) nebo vznést námitky ve lhůtě 30 dnů po oznámení. Dojde-li k podstatným změnám v podrobnostech odsouhlasené přepravy (množství, trasa atd.), podá se nové oznámení, ledaže se všechny dotčené příslušné orgány domnívají, že navržené změny nové oznámení nevyžadují.

Navíc zařízení k předběžnému využití nebo likvidaci odpadů podléhají stejným povinnostem jako zařízení ke konečnému využití nebo likvidaci odpadů. Povolení k přepravě zahrnující předběžné operace může být uděleno pouze tehdy, pokud je také povolena přeprava dotčených odpadů.

V případě, kdy přepravu nebo využití či likvidaci odpadů nelze dokončit podle plánu (včetně využití nebo likvidace odpadů), má oznamovatel povinnost převzít zpět dotyčný odpad, v zásadě na vlastní náklady.

Povinnost převzít odpady zpět se neuplatní:

 • pokud jsou příslušné orgány místa odeslání, pro tranzit nebo místa určení, které jsou dotčeny odstraňováním nebo využíváním odpadů, toho názoru, že odpad může v zemi určení nebo jinde využít nebo zlikvidovat jiným způsobem oznamovatel, nebo pokud to není možné, příslušný orgán místa odeslání nebo fyzická či právnická osoba jednající jeho jménem;
 • pokud přepravovaný odpad byl během zpracování v dotčeném zařízení nevratným způsobem smíchán s jiným odpadem před tím, než se dotčený příslušný orgán dověděl o skutečnosti, že oznámenou přepravu nelze dokončit.

Další použitelná ustanovení

Nařízení obsahuje další obecná ustanovení, jako zákaz mísení odpadů během přepravy, zpřístupnění informací o přepravě odpadů veřejnosti nebo povinnost oznamovatele, příslušného orgánu, příjemce a zařízení, které odpad přijímá, uchovávat doklady a informace.

Vývoz odpadů určených k likvidaci se zakazuje s výjimkou vývozu v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy.

Vývoz nebezpečného odpadu určeného k využití se zakazuje, s výjimkou vývozu do zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD.

Dovoz odpadů určených k likvidaci nebo využití do Společenství ze třetích zemí se zakazuje s výjimkou dovozu:

 • ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD;
 • ze zemí, které jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy;
 • z jiných zemí, se kterými Společenství nebo jeho členské státy uzavřely dvoustrannou dohodu, nebo
 • z jiných oblastí v krizové situaci.

Členské státy musí zajistit organizování kontrol v průběhu celého přepravního řetězce a při využití nebo likvidaci odpadů.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1013/2006

15. 7. 2006

-

Úř. věst. L 190 ze dne 12. 7. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2009/31/ES

25. 6. 2009

25. 6. 2011

Úř. věst. L 140 ze dne 5. 6. 2009

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

Rozhodnutí 2010/438/EU

1. 1. 2010

-

Úř. věst. L 210 ze dne 11. 8. 2010

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1013/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 13.07.2011

Viz také

 • Seznamy kontaktních subjektů, příslušných orgánů a celních úřadů určených členskými státy pro přepravu odpadů (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky