RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Dyrektywa o odpadach

Aby przerwać powiązanie między wzrostem gospodarczym i wytwarzaniem odpadów, Unia Europejska ustanawia ramy prawne, mające na celu kontrolowanie całego cyklu życia odpadów, od ich wytwarzania po unieszkodliwianie, skupiając się na odzysku i recyklingu.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy prawne dotyczące postępowania z odpadami * wewnątrz Wspólnoty. Jej celem jest ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi.

Do zakresu zastosowania dyrektywy nie są włączone:

 • wyziewy gazowe,
 • odpady promieniotwórcze,
 • wycofane z użytku materiały wybuchowe,
 • odchody,
 • ścieki,
 • produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego,
 • zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój,
 • odpady pochodzące z zasobów mineralnych.

Hierarchia postępowania z odpadami

Aby jak najlepiej chronić środowisko, państwa członkowskie muszą przyjąć środki dotyczące postępowania z odpadami zgodnie z następującą hierarchią, która zastosowuje kolejność priorytetów:

 • zapobieganie *,
 • przygotowywanie do ponownego użycia,
 • recykling *,
 • inne metody odzysku *, np. odzysk energii,
 • unieszkodliwianie.

Państwa członkowskie mogą podjąć środki legislacyjne, aby zwiększyć rolę hierarchii w postępowaniu z odpadami. Muszą jednak zapewnić prowadzenie gospodarowania odpadami bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska.

Gospodarowanie odpadami *

Każdy wytwórca odpadów lub posiadacz odpadów musi dokonywać przetwarzania odpadów samodzielnie lub zlecać przetwarzanie dealerowi, zakładowi lub przedsiębiorstwu. Jeżeli jest to konieczne, państwa członkowskie mogą współpracować, aby ustanowić sieć instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Taka sieć ma pozwolić Unii Europejskiej na niezależność w zakresie postępowania z odpadami.

Odpady niebezpieczne należy magazynować i przetwarzać w warunkach gwarantujących ochronę środowiska i zdrowia. Nie można ich pod żadnym pozorem mieszać z innymi odpadami niebezpiecznymi i należy je pakować i znakować zgodnie z normami międzynarodowymi i wspólnotowymi.

Zezwolenia i rejestracja

Wszystkie zakłady lub przedsiębiorstwa, które zamierzają dokonywać przetwarzania odpadów, uzyskują zezwolenie od właściwego organu, w którym określona jest ilość i rodzaj przetwarzanych odpadów, stosowana metoda oraz czynności w zakresie monitorowania i kontroli.

Metody spalania lub współspalania, w ramach których przewidziany jest odzysk energii, można stosować tylko, jeżeli odzyskiwanie energii ma się odbywać przy wysokim poziomie efektywności energetycznej.

Plany i programy

Właściwe organy zobowiązane są do opracowywania co najmniej jednego planu gospodarki odpadami, które pokrywają cały obszar danego państwa członkowskiego. W planach tych zawarte są w szczególności rodzaj, ilość, źródło odpadów, obowiązujące dotychczas systemy zbierania odpadów i kryteria lokalizacji.

Należy również opracować plany zapobiegania, aby przerwać powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów mających wpływ na środowisko.

Państwa członkowskie informują Komisję Europejską o tych planach.

Kontekst

Ponieważ wewnątrz Unii Europejskiej wytwarza się coraz więcej odpadów, sprawą pierwszorzędnej wagi jest zdefiniowanie kluczowych pojęć, takich jak odzysk i unieszkodliwianie, aby lepiej organizować działalność w ramach gospodarowania odpadami.

Należy rozwijać niezbędne środki w celu zapobiegania oraz zmniejszania oddziaływania, jakie na środowisko wywiera wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi, oraz zachęcać do poddawania odpadów odzyskowi w celu ochrony zasobów naturalnych.

Niniejszą dyrektywą uchylone zostają dyrektywy 75/439/EWG, 91/689/EWG i 2006/12/WE.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Odpady: każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia został zobowiązany.
 • Gospodarowanie odpadami: zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów wraz z działaniami wykonywanymi w charakterze dealera lub brokera.
 • Zapobieganie: środki zastosowane zanim dana substancja, materiał lub produkt staną się odpadami.
 • Odzysk: każdy proces, którego głównym wynikiem jest użyteczne zastosowanie odpadów.
 • Recykling: jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2008/98/WE

12.12.2008

12.12.2010

Dz.U. L 312 z 22.11.2008

Niniejsze streszczenie jest rozpowszechniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy interpretacji ani nie zastępuje dokumentu odniesienia, który pozostaje jedyną wiążącą podstawą prawną.

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2009

Zobacz także

Więcej informacji znajduje się na portalu internetowym Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska – odpady (EN).

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony