RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Richtlijn betreffende afvalstoffen

Met het oog op het verbreken van het bestaande verband tussen groei en afvalproductie, zet de Europese Unie een wetgevingskader op teneinde de hele afvalcyclus, van productie tot vernietiging, te controleren met de nadruk op de nuttige toepassing en recycling.

BESLUIT

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen.

SAMENVATTING

Deze richtlijn stelt het wetgevingskader inzake de behandeling van afval * in de Gemeenschap vast. De richtlijn beoogt de bescherming van het milieu en de volksgezondheid door preventie van de schadelijke effecten van afvalproductie en -beheer.

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

 • gasvormige effluenten;
 • radioactieve stoffen;
 • afgedankte explosieven;
 • uitwerpselen;
 • afvalwater;
 • dierlijke bijproducten;
 • kadavers van dieren die niet door slachting zijn gestorven;
 • elementen afkomstig van delfstoffen.

Afvalhiërarchie

Bij de milieubeschermende maatregelen van de lidstaten voor het beheer van afvalstoffen wordt onderstaande prioriteitsvolgorde gehanteerd:

 • preventie *;
 • voorbereiding voor hergebruik;
 • recycling *;
 • andere nuttige toepassing *, met name energieterugwinning;
 • verwijdering.

De lidstaten kunnen bestuursrechtelijke maatregelen nemen om deze afvalbeheerhiërarchie te verstevigen. Ze moeten er evenwel over waken dat het beheer van afvalstoffen de volksgezondheid niet in gevaar brengt en het milieu geen schade toebrengt.

Beheer van afvalstoffen *

Elke afvalstoffenproducent of -houder moet zelf instaan voor de behandeling of hiervoor een handelaar, een inrichting of een onderneming aanstellen. De lidstaten kunnen, indien nodig, samenwerken om tot een netwerk van afvalvernietigingsinstallaties te komen. Dit netwerk moet de Europese Unie autonoom maken op het vlak van afvalverwerking.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten opgeslagen en verwerkt worden onder omstandigheden waarbij bescherming van het milieu en de gezondheid in acht genomen worden. Ze mogen onder geen beding gemengd worden met andere gevaarlijke afvalstoffen en moeten verpakt of gemerkt worden conform de internationale of communautaire standaarden.

Vergunning en registratie

Inrichtingen en ondernemingen die voornemens zijn afval te verwerken, krijgen daarvoor van de bevoegde instantie een vergunning. Deze specificeert met name de hoeveelheden en soorten verwerkte afvalstoffen, de toe te passen methode en de monitoring- en controlehandelingen.

Elke methode van verbranding of medeverbranding met terugwinning van energie, kan pas voltrokken worden op voorwaarde dat de terugwinning van energie een hoge energie-efficiëntie inhoudt.

Plannen en programma's

De bevoegde autoriteiten dienen één of meerdere afvalbeheersplannen op te stellen, die het hele geografische grondgebied van de betrokken lidstaat bestrijken. Deze plannen bevatten met name de soort, hoeveelheid en bron van de afvalstoffen, de bestaande regelingen voor afvalinzameling en de locatiecriteria.

Tevens moeten er preventieplannen worden uitgewerkt, om de economische groei los te koppelen van door afvalproductie veroorzaakte milieuproblemen.

Deze plannen worden aangezegd door de lidstaten en de Europese Commissie.

Context

De productie van afvalstoffen in de Europese Unie wordt steeds aanzienlijker. Derhalve is het van groot belang de kernbegrippen zoals nuttige toepassing en verwijdering te preciseren, teneinde de afvalbeheersactiviteiten beter te kaderen.

Het komt er overigens op aan de te nemen maatregelen inzake preventie en het terugdringen van de milieueffecten van de productie en het beheer van afval te consolideren. Voorts dient de nuttige toepassing van afvalstoffen te worden bevorderd teneinde de natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Deze richtlijn vervangt de Richtlijnen 75/439/EEG, 91/689/EEG en 2006/12/EG.

Belangrijkste begrippen
 • Afvalstof: elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
 • Afvalstoffenbeheer: inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars.
 • Preventie: maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden.
 • Nuttige toepassing: elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen.
 • Recycling: elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2008/98/EG

12.12.2008

12.12.2010

PB L 312/3 van 22.11.2008

Deze samenvatting heeft een louter informatief karakter en is niet bedoeld als interpretatie of ter vervanging van het referentiedocument dat de enige juridisch bindende basis blijft.

Laatste wijziging: 04.03.2009

Zie ook

Voor bijkomende informatie, raadpleeg deze site:

 • Directoraat-Generaal Milieu - afvalstoffen (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven