RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hulladékokkal kapcsolatos irányelv

Annak érdekében, hogy megszűnjön a gazdasági növekedés és a hulladékkeletkezés között jelenleg fennálló összefüggés, az Európai Unió a hulladékok előállításától ártalmatlanításukig terjedő életciklusának ellenőrzését célzó jogi keretet teremt, különös hangsúlyt fektetve a hasznosításra és az újrafeldolgozásra.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 312., 2008.11.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv létrehozza a hulladékok Közösségen belüli kezelésének * jogi keretét. Az irányelv célja a környezet és az emberi egészség védelme a hulladékkeletkezés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzésével.

Az irányelv nem alkalmazandó az alábbi hulladékokra:

 • gáz-halmazállapotú anyagok;
 • radioaktív elemek;
 • hatástalanított robbanóanyagok;
 • fekália;
 • szennyvíz;
 • állati melléktermékek;
 • a nem vágás útján elpusztult állatok tetemei;
 • ásványi nyersanyagból származó elemek.

Hulladékhierarchia

A hatékonyabb környezetvédelem érdekében a tagállamoknak az alábbi, elsőbbségi sorrendet jelentő hierarchiának megfelelő hulladékkezelési intézkedéseket kell hozniuk:

 • megelőzés *;
 • újrahasználatra való előkészítés;
 • újrafeldolgozás *;
 • egyéb hasznosítás *, például energetikai hasznosítás;
 • ártalmatlanítás.

A tagállamok jogalkotási intézkedéseket hozhatnak a fenti hulladékkezelési hierarchia megerősítése érdekében. Biztosítaniuk kell ugyanakkor, hogy a hulladékgazdálkodás ne veszélyeztesse az emberi egészséget, és ne legyen ártalmas a környezetre.

Hulladékgazdálkodás *

Valamennyi hulladékot termelőnek vagy birtoklónak saját magának, vagy valamely közvetítő, létesítmény vagy vállalkozás útján kell gondoskodnia a hulladékkezelésről. Szükség esetén a tagállamok együttműködhetnek a hulladékártalmatlanító létesítmények hálózatának létrehozása érdekében. E hálózatnak lehetővé kell tennie, hogy a hulladékkezelés terén az Európai Unió függetlenné váljon.

A veszélyes hulladékokat a környezet és az egészség védelmét biztosító körülmények között kell tárolni és kezelni. Semmi esetre sem szabad más veszélyes hulladékkal összekeverni, és a nemzetközi vagy a közösségi előírásoknak megfelelően kell csomagolni és címkézni azokat.

Engedélyezés és nyilvántartásba vétel

Valamennyi hulladékkezeléssel foglalkozni kívánó létesítménynek vagy vállalatnak engedélyt kell beszereznie az illetékes hatóságtól, amelyek többek között meghatározzák a kezelt hulladék mennyiségét és típusát, a használt módszert, valamint a figyelemmelkísérési és ellenőrzési műveleteket.

Bármely energetikai hasznosítást célzó hulladékégetési vagy hulladék-együttégetési módszert csak akkor engedélyeznek, ha az nagyfokú energiahatékonyság mellett valósul meg.

Tervek és programok

Az illetékes hatóságoknak egy vagy több hulladékgazdálkodási tervet kell készíteniük, amelyeknek az érintett tagállam teljes területét le kell fedniük. A tervek a hulladék típusát, mennyiségét és forrását, a már létező hulladékgyűjtési rendszereket és az elhelyezkedési kritériumokat tartalmazzák.

Megelőzési terveket is kell készíteni a gazdasági növekedés és a hulladékkeletkezés által okozott környezeti hatások közötti összefüggés megbontása céljából.

A tagállamok értesítik a Bizottságot ezekről a tervekről.

Háttér

Az Európai Unióban növekszik a hulladék előállítása. Ezért a hulladékkezelési tevékenységek hatékonyabb keretbe foglalása érdekében rendkívül fontossá vált az olyan alapfogalmak meghatározása, mint a hasznosítás és ártalmatlanítás.

Fontos megerősíteni a megelőzést, valamint intézkedéseket hozni a hulladékkeletkezés és a hulladékgazdálkodás környezeti hatásainak csökkentésére. A természeti erőforrások megőrzése érdekében ösztönözni kell a hulladék hasznosítását is.

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a 75/439/EGK, a 91/689/EGK és a 2006/12/EK irányelveket.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Hulladék: olyan anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.
 • Hulladékgazdálkodás: hulladékok gyűjtése, szállítása, hasznosítása és ártalmatlanítása, beleértve az ilyen műveletek felügyeletét és a hulladéklerakók utógondozását, valamint a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenységet is.
 • Megelőzés: az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően hozott intézkedések.
 • Hasznosítás: bármely művelet, melynek fő eredménye, hogy a hulladék hasznos célt szolgál.
 • Újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékanyagokat termékké vagy anyaggá alakítják, akár azok eredeti használati céljára, akár más célokra.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.12.12.

2010.12.12.

HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

Ez az összefoglaló kizárólag tájékoztató jellegű. Nem célja, hogy értelmezze a referenciadokumentumot vagy annak helyébe lépjen; továbbra is a referenciadokumentum marad az egyetlen kötelező erejű jogalap.

Utolsó frissítés: 04.03.2009

Lásd még

További információkért látogasson el az alábbi internetes oldalra:

 • az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága (EN)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére