RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Direktiivi jätteistä

Voidakseen katkaista talouskasvun ja jätteen syntymisen välisen yhteyden Euroopan unioni luo lainsäädännölliset puitteet, joiden tarkoituksena on valvoa koko jätekiertoa jätteen syntymisestä sen loppukäsittelyyn ja joissa painotetaan jätteen hyödyntämistä ja kierrätystä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä säädetään lainsäädännölliset puitteet, joita sovelletaan jätteiden käsittelyyn * yhteisössä. Sen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia.

Direktiiviä sovelletaan jätteisiin, jotka eivät ole

 • kaasumaisia päästöjä
 • radioaktiivisia alkuaineita
 • käytöstä poistettuja räjähteitä
 • ulosteita
 • jätevesiä
 • eläimistä saatavia sivutuotteita
 • muulla tavoin kuin teurastamalla kuolleiden eläinten ruhoja
 • mineraalivaroista peräisin olevia alkuaineita.

Jätehierarkia

Suojellakseen paremmin ympäristöä jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta ne voisivat käsitellä jätteitään noudattaen seuraavaa hierarkiaa, joka esitetään tärkeysjärjestyksessä:

 • ehkäiseminen *
 • valmistelu uudelleenkäyttöön
 • kierrätys *
 • muu hyödyntäminen *, esimerkiksi energiana
 • loppukäsittely.

Tehostaakseen jätteiden käsittelyn hierarkiaa jäsenvaltiot voivat säätää lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Niiden on kuitenkin varmistettava, että jätehuollossa ei vaaranneta ihmisten terveyttä eikä vahingoiteta ympäristöä.

Jätehuolto *

Jätteen tuottajan tai muun haltijan on huolehdittava jätteen käsittelystä itse tai annettava se kauppiaan, laitoksen tai yrityksen tehtäväksi. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa tehdä yhteistyötä perustaakseen yhtenäisen jätteiden loppukäsittelylaitosten verkoston. Verkoston on mahdollistettava Euroopan unionin riippumaton toiminta jätteen käsittelyssä.

Vaarallinen jäte on varastoitava ja käsiteltävä olosuhteissa, joissa varmistetaan ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu. Sitä ei saa missään tapauksessa sekoittaa muun tyyppisen vaarallisen jätteen kanssa, ja se on pakattava ja merkittävä kansainvälisten tai yhteisön vaatimusten mukaisesti.

Luvat ja rekisteröityminen

Kaikkien laitosten tai yritysten, jotka aikovat käsitellä jätettä, on saatava siihen lupa toimivaltaisilta viranomaisilta, jotka määrittelevät muun muassa käsiteltävän jätteen lajin ja määrän, käsittelymenetelmän sekä seuranta- ja valvontatoimet.

Energian hyödyntämiseksi sovellettavat poltto- tai rinnakkaispolttomenetelmät ovat sallittuja vain, jos energia hyödynnetään hyvin tehokkaasti.

Suunnitelmat ja ohjelmat

Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava yksi tai useita jätehuoltosuunnitelmia, joiden tarkoitus on kattaa koko asianomaisen jäsenvaltion alue. Jätehuoltosuunnitelmien on sisällettävä muun muassa jätteen laji, määrä ja alkuperä sekä nykyiset keräysjärjestelmät ja sijoitusperusteet.

On myös laadittava ehkäisemissuunnitelmia, jotta taloudellisen kasvun ja jätteen syntymiseen liittyvien ympäristövaikutusten välinen yhteys voitaisiin katkaista.

Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset suunnitelmat tiedoksi Euroopan komissiolle.

Taustaa

Jätettä tuotetaan Euroopan unionissa koko ajan enemmän. Jätehuoltotoimien valvonnan parantamiseksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että jätteen hyödyntäminen ja loppukäsittely sekä muut keskeiset käsitteet määritellään tarkasti.

Lisäksi on tehostettava toimenpiteitä, joilla ehkäistään jätteen syntymistä ja vähennetään jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Luonnonvarojen säästämiseksi on myös edistettävä jätteiden hyödyntämistä.

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivit 75/439/ETY, 91/689/ETY ja 2006/12/EY.

Keskeiset termit
 • Jäte: mikä tahansa aine tai esine, jonka haltija poistaa käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä.
 • Jätehuolto: jätteen keräys, kuljetus, hyödyntäminen ja loppukäsittely, mukaan lukien tällaisten toimintojen valvonta ja loppusijoituspaikkojen jälkihoito sekä kauppiaana tai välittäjänä toteutetut toimet.
 • Ehkäiseminen: toimenpiteet, jotka toteutetaan ennen kuin aineesta, materiaalista tai tuotteesta tulee jätettä.
 • Hyödyntäminen: toimi, jonka pääasiallisena tuloksena jätettä voidaan käyttää hyödylliseen tarkoitukseen.
 • Kierrätys: hyödyntämistoimi, jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2008/98/EY

12.12.2008

12.12.2010

EUVL L L312/3, 22.11.2008

Tämä tiivistelmä on laadittu tiedotustarkoituksessa. Sillä ei ole tarkoitus tulkita tai korvata viiteasiakirjaa, joka on ainoa sitova oikeusperusta.

Viimeisin päivitys 04.03.2009

Katso myös

Lisätietoja saa seuraavasta internetosoitteesta:

 • Ympäristöasioiden pääosasto – jätteet (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun