RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Affaldsdirektivet

Med henblik på at bryde den sammenhæng, der eksisterer i dag mellem vækst og generering af affald, har Den Europæiske Union skabt en lovramme, der sigter mod at styre hele affaldscyklussen fra generering til bortskaffelse med eftertryk på genvinding og genanvendelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

RESUMÉ

Dette direktiv etablerer en lovramme for behandling af affald * inden for Fællesskabet. Det sigter mod at beskytte miljøet og folkesundheden ved at forebygge skadevirkninger fra generering og håndtering af affald.

Direktivet gælder for affald med undtagelse af:

 • luftformigt affald
 • radioaktive stoffer
 • udrangerede sprængstoffer
 • fækalier
 • spildevand
 • animalske biprodukter
 • døde dyr, som ikke er døde ved slagtning
 • stoffer, der kommer fra mineralressourcer.

Affaldshierarki

For bedre at beskytte miljøet skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at behandle deres affald i følge følgende hierarki i prioriteret rækkefølge:

 • forebyggelse *
 • forberedelse til genbrug
 • genanvendelse *
 • anden nyttiggørelse *, specielt energiudvinding
 • bortskaffelse.

Medlemsstaterne kan iværksætte lovforanstaltninger med det formål at styrke dette hierarki for affaldsbehandling. De skal imidlertid sikre, at håndteringen af affaldet ikke bringer menneskers sundhed i fare og ikke skader miljøet.

Affaldshåndtering *

Enhver, som genererer eller opbevarer affald, skal selv foretage behandlingen deraf eller skal lade det foretage af en forhandler, et anlæg eller en virksomhed. Om nødvendigt kan medlemsstaterne samarbejde om at etablere et netværk af bortskaffelsesanlæg. Dette netværk skal kunne være uafhængigt af Den Europæiske Union i forhold vedrørende affaldsbehandling.

Farligt affald skal opbevares og behandles under forhold, som sikrer beskyttelse af miljø og sundhed. Det må under ingen omstændigheder blandes med andet farligt affald og skal emballeres eller mærkes i overensstemmelse med internationale eller fællesskabsstandarder.

Tilladelse og registrering

Alle anlæg eller virksomheder, som ønsker at behandle affald, skal indhente en tilladelse fra de kompetente myndigheder, som blandt andet fastsætter mængden og arten af behandlet affald, den benyttede metode samt overvågning og kontrol.

Forbrændings- eller medforbrændingsmetoder, som går efter en energiudvinding, må kun benyttes, hvis denne udvinding kan ske med stor energieffektivitet.

Planer og ordninger

De kompetente myndigheder skal etablere en eller flere forvaltningsplaner, som dækker medlemsstatens samlede territorium. Disse planer skal blandt andet indeholde affaldstype, -mængde og -kilde, de eksisterende indsamlingsordninger samt kriterier for placering.

Der skal også udarbejdes forebyggelsesplaner i den hensigt at bryde sammenhængen mellem økonomisk vækst og miljøpåvirkninger, som stammer fra generering af affald.

Medlemsstaterne giver Europa-Kommissionen meddelelse om disse planer.

Kontekst

Genereringen af affald er stigende inden for Den Europæiske Union. Det er derfor af største betydning at fastslå grundbegreber som nyttiggørelse og bortskaffelse for bedre at kunne planlægge tiltag på affaldshåndteringsområdet.

Det er desuden også vigtigt at styrke foranstaltningerne på forebyggelsesområdet samt reducere miljøpåvirkningen fra generering og håndtering af affald. Endelig skal nyttiggørelsen af affald fremmes for at bevare de naturlige ressourcer.

Dette direktiv ophæver direktiverne 75/439/EØF, 91/689/EØF og 2006/12/EF.

Dokumentets nøglebegreber
 • Affald: ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.
 • Affaldshåndtering: indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed samt tilsyn med deponeringspladser, efter de er lukket, samt specielt forhandleres og mægleres virksomhed
 • Forebyggelse: foranstaltninger, der træffes, inden stoffer, materialer eller produkter bliver til affald.
 • Nyttiggørelse: enhver operation, hvis hovedresultat er, at affald opfylder et nyttigt formål.
 • Genanvendelse: enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2008/98/EF

12.12.2008

12.12.2010

EUT L 312 af 22.11.2008

Resuméet udsendes til orientering. Det indeholder ikke en fortolkning af eller erstatter referencedokumentet, som er eneste gældende juridiske grundlag.

Seneste ajourføring: 04.03.2009

Se endvidere

Yderligere oplysninger findes på følgende netsteder:

 • Generaldirektoratet for Miljø (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top