RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Směrnice o odpadech

Za účelem odstranění stávající souvislosti mezi nárůstem a vznikem odpadů přijímá Evropská unie právní rámec, jehož cílem je kontrolovat celý životní cyklus odpadu počínaje vznikem a konče likvidací s důrazem na využití a recyklaci.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a rušící některé směrnice

PŘEHLED

Tato směrnice vytváří právní rámec pro zpracování odpadů * v rámci Společenství. Jejím cílem je chránit životní prostředí a lidské zdraví předcházením škodlivým účinkům vzniku odpadů a nakládání s nimi.

Vztahuje se na odpady, které neobsahují:

 • plynné odpady;
 • radioaktivní prvky;
 • vyřazené výbušniny;
 • exkrementy;
 • odpadní vody;
 • vedlejší produkty živočišného původu;
 • mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou;
 • části nerostných surovin.

Hierarchie odpadů

S cílem zlepšit ochranu životního prostředí musí členské státy přijmout opatření pro zpracování svých odpadů v souladu s následující hierarchií, která se použije jako pořadí priorit:

 • předcházení vzniku *;
 • příprava k opětovnému použití;
 • recyklace *;
 • jiné využití *, zejména energetické použití;
 • odstranění.

Členské státy mohou přijmout legislativní opatření na posílení této hierarchie zpracování odpadů. Musí však zajistit, aby nakládání s odpady neohrožovalo lidské zdraví a nepoškozovalo životní prostředí.

Nakládání s odpady *

Každý původce nebo držitel odpadu musí provádět zpracování odpadu sám nebo ho nechá zpracovat prostřednictvím nějakého obchodníka, zařízení nebo podniku. V případě potřeby mohou členské státy spolupracovat na vybudování sítě zařízení na odstraňování odpadu. Tato síť musí umožňovat nezávislost Evropské unie v oblasti nakládání s odpady.

Nebezpečné odpady musí být skladovány a zpracovány za podmínek ochrany životního prostředí a zdraví. V žádném případě se nesmí směšovat s jinými nebezpečnými odpady a musí být zabaleny a označeny v souladu s mezinárodními normami a normami Společenství.

Povolení a registrace

Každé zařízení nebo podnik, který plánuje provádět zpracování odpadů, získá povolení u příslušných orgánů, jež určí zejména množství a druh zpracovávaného odpadu, používaný postup a činnosti v oblasti sledování a kontroly.

Jakýkoli způsob spalování nebo spoluspalování pro energetické využití se musí provádět pouze v případě, že toto využití probíhá s vysokým stupněm energetické účinnosti.

Plány a programy

Pro nakládání s odpady jsou příslušné orgány povinny stanovit jeden nebo více plánů, které pokryjí celé území dotyčného členského státu. Tyto plány obsahují zejména druh, množství, zdroj odpadů, stávající systémy sběru a kritéria pro umístění.

Musí být rovněž vypracovány plány předcházení s ohledem na zrušení souvislosti mezi hospodářským růstem a dopady na životní prostředí spojenými se vznikem odpadů.

Členské státy oznámí tyto plány Evropské komisi.

Kontext

Vznik odpadů má v rámci Evropské unie vzrůstající tendenci. Proto je pro lepší vymezení činností v oblasti nakládání s odpady důležité upřesnit klíčové pojmy, jako jsou využití a odstraňování odpadů.

Je také důležité posílit opatření, která je nutno přijmout pro předcházení a snižování vlivu vzniku odpadů a nakládání s nimi na životní prostředí. Za účelem zachování přírodních zdrojů by dále mělo být podporováno využití odpadů.

Tato směrnice zrušuje směrnice 75/439/EHS, 91/689/EHS a 2006/12/ES.

Klíčové pojmy aktu
 • Odpad: jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.
 • Nakládání s odpady: sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, včetně dozoru nad těmito činnostmi, a následná péče o zařízení pro odstraňování a zejména úkony, jež přebírají obchodníci nebo zprostředkovatelé.
 • Předcházení vzniku: opatření přijatá předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem.
 • Využití: jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpady slouží užitečnému účelu.
 • Recyklace: jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro konečné nebo jiné účely.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2008/98/ES

12. 12. 2008

12. 12. 2010

Úř. věst. L312/3 

ze dne 22. 11. 2008

Tento přehled se vydává pro informaci. Cílem tohoto shrnutí není vyložit nebo nahradit referenční dokument, který zůstává jediným závazným právním podkladem.

Poslední aktualizace: 04.03.2009

Viz také

Další informace naleznete na těchto internetových stránkách:

 • Generální ředitelství pro životní prostředí – odpady (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky