RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fælles europæisk luftrum II

Reformen af det europæiske system til lufttrafikstyring tager udgangspunkt i den kraftige stigning i lufttrafikken, som forventes i de kommende år. Reformen har ligeledes til formål at øge sikkerheden samt at reducere omkostninger, forsinkelser og den effekt, som lufttrafikken har på miljøet.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 25. juni 2008: ”Fælles europæisk luftrum II: på vej mod en mere bæredygtig lufttrafik med forbedrede præstationer" [KOM(2008) 389 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionens forslag til reform af det fælles europæiske luftrum hviler på fire søjler - præstationsregulering, fælles rammer for sikkerhed, nye teknologier og kapacitetsstyring på landjorden.

Første søjle: Præstationsregulering

Kommissionen foreslår tre foranstaltninger på området:

  • Forbedring af lufttrafikstyringssystemets (ATM-systemets) præstationer: Et uafhængigt præstationsvurderingsorgan vil overvåge og vurdere systemets præstationer, og foreslår mål for hele Fællesskabet for forsinkelser, omkostningsreduktion og afkortning af ruter. Kommissionen godkender præstationsmålene og sender dem videre til de nationale tilsynsmyndigheder, som tilrettelægger høringer med henblik på at nå til enighed om forslag til nationale/regionale mål, der hænger sammen med målene for det samlede net.
  • Tilskyndelse til integration af tjenesteudøvelse: Udfordringen består i at omdanne de nuværende initiativer vedrørende funktionelle luftrumsblokke til ægte instrumenter for regional integration med opfyldelsen af præstationsmålene for øje. Blokkene skal være dannet inden udgangen af 2012.
  • Styrkelse af nettets trafikstyringsfunktion: Nettets trafikstyringsfunktion skal supplere præstationsreguleringen og omfatter en række opgaver, der udføres af forskellige aktører, herunder udformning af det europæiske rutenet, koordinering og tildeling af slots og forvaltning af indførelsen af en ny generation af teknologier til det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR).

Anden søjle: En fælles ramme for sikkerhed

Kommissionen understreger, at lufttrafikkens stadige vækst i Europa, overbelastning af luftrummet og flyvepladser samt den progressive udnyttelse af nye teknologier peger i retning af en fælleseuropæisk tilgang for at skabe en harmoniseret udvikling af sikkerhedsforskrifter og en effektiv gennemførelse af disse, så sikkerhedsniveauet i lufttrafikken fastholdes eller endog udbygges. På den baggrund foreslår Kommissionen, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASAs kompetenceområde udvides med de tilbageværende centrale sikkerhedsområder, nemlig flyvepladser og lufttrafikstyring/luftfartstjenester.

Tredje søjle: Døren åbnes for nye teknologier

Kommissionen bemærker, at det nuværende flyvekontrolsystem, som benytter forældede teknologier og lider under fragmentering, er spændt til det yderste. Derfor må Europa fremskynde udviklingen af sit kontrolsystem, særligt via implementeringen af SESAR, for at øge sikkerhedsniveauet og trafikhåndteringskapaciteten.

Fjerde søjle: Kapacitetsstyring på landjorden

Kommissionen finder det nødvendigt, at der foretages investeringer i lufthavnskapacitet, så den fortsat tilpasses ATM-kapaciteten og nettets effektivitet bevares, og fremhæver derfor foranstaltningerne foreslået i Handlingsplanen for kapacitet, effektivitet og sikkerhed i Europas lufthavne.

EU’s observatorium om lufthavnes kapacitet

Kommissionen vil oprette et observatorium bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, relevante myndigheder og interessenter, som får ansvar for at udveksle og overvåge data og oplysninger om den samlede lufthavnskapacitet, og som skal rådgive om opstillingen og gennemførelsen af Fællesskabets transportpolitik.

Eurocontrol

Derudover skal en intern reform af Eurocontrol sikre en tilpasning af organisationens forvaltningsstrukturer i forhold til det fælles europæiske luftrum. Idet det antages, at reformen gennemføres, har Kommissionen til hensigt at intensivere samarbejdet med Eurocontrol for at få sine politikker ført ud i livet.

Baggrund

Kommissionen kan konstatere, at indførelsen i 2004 af det fælles luftrum ikke har ført til de forventede resultater på væsentlige områder såsom processen til integration af funktionelle luftrumsblokke, flyvekontrollen og det europæiske lufttrafiknets samlede rentabilitet og effektivitet. Luftrumsbrugere og passagerer bærer en unødvendig omkostning i form af tid, brændstofforbrug og penge på grund af manglende effektivitet i luftfartskæden.

Kommissionen vurderer derfor, at det er nødvendigt at ændre de fire forordninger (549/2004, 550/2004, 551/2004 og 552/2004) om et fælles luftrum for at forbedre præstationerne i luftfarten og tilpasse lovgivningen til de ændringer, der er sket gennem de seneste år, så man derved kan levere et helstøbt og reelt ”fælles” luftrum.

Seneste ajourføring: 10.09.2008

Se endvidere

Læs mere på Europa-Kommissionens hjemmeside om et Fælles europæisk luftrum II (EN).

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top