RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hiilidioksidin geologinen varastointi

Euroopan unioni (EU) vahvistaa oikeudellisen kehyksen hiilidioksidin (CO2) ympäristön kannalta turvallisesti tapahtuvaa geologista varastointia varten. Uudella oikeudellisella kehyksellä pyritään estämään hiilidioksidipäästöjen kielteiset vaikutukset ja mahdolliset riskit ympäristölle ja ihmisten terveydelle tai, jollei tämä ole mahdollista, poistamaan ne mahdollisimman hyvin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/31/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, hiilidioksidin geologisesta varastoinnista ja neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja 2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa oikeudellinen kehys ympäristön kannalta turvallisesti tapahtuvaa hiilidioksidin geologista varastointia varten osana ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Direktiiviä sovelletaan hiilidioksidin geologiseen varastointiin jäsenvaltioiden alueella, niiden talousvyöhykkeillä ja niiden mannerlaatoilla.

Direktiiviä ei sovelleta hiilidioksidin geologiseen varastointiin, kun varastoitava kokonaismäärä on alle 100 000 tonnia.

Hiilidioksidin varastointi vesipatsaaseen tai varastointipaikoilla, joilla varastointikompleksi ulottuu jäsenvaltioiden alueen, niiden talousvyöhykkeiden ja niiden mannerlaattojen ulkopuolelle, ei ole sallittua.

Varastointipaikkojen valinta ja tutkiminen

Varastointipaikaksi saa valita vain sellaisia geologisia muodostumia, joissa ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole merkittävää vuotoriskiä ja joissa ei esiinny merkittäviä ympäristö- tai terveysriskejä.

Varastointipaikkana käytetyn geologisen muodostuman sopivuus on määritettävä luonnehtimalla ja arvioimalla mahdollinen varastointikompleksi ja sitä ympäröivä alue tässä käsitellyn direktiivin liitteessä I esitettyjen perusteiden mukaisesti. Varastointipaikan luonnehdinnassa on kolme vaihetta:

  • Vaihe 1: tietojen keruu varastointipaikasta (geologia, hydrogeologia, seismisyys jne.) ja sen ympäristöstä (väestö, lähellä sijaitsevat luonnonvarojen esiintymät tai suojellut alueet jne.)
  • Vaihe 2: tietokonemallien luominen kerättyjen tietojen pohjalta varastointipaikan eri ominaispiirteiden karakterisoimiseksi (geologinen rakenne, geomekaaniset ja geokemialliset ominaisuudet, käytettävissä oleva tilavuus jne.)
  • Vaihe 3: varastoinnin dynaamisen käyttäytymisen luonnehtiminen, herkkyysanalyysi ja riskinarviointi.

Tarpeelliset tutkimukset varastointipaikan valintaa varten tarvittavien tietojen keräämiseksi edellyttävät luvan saamista. Luvan myöntää kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tutkimuksen suorittamiseen tarvittavaksi ajaksi. Luvan voimassaoloa voidaan kuitenkin pidentää kyseisen tutkimuksen loppuunsaattamiseksi. Tutkimusluvan haltijalla on yksinoikeus tutkia mahdollista hiilidioksidin varastointikompleksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei alueella tänä aikana sallita toimintaa, joka häiritsisi tutkimuksia.

Varastointiluvat

Varastointipaikka ei voi toimia ilman lupaa. Jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tehtävissä varastointilupahakemuksissa on esitettävä tiettyjä tietoja toiminnanharjoittajasta, varastointipaikan ja ‑kompleksin luonnehdinta ja arviointi varastoinnin odotetusta turvallisuudesta, injektoitavan hiilidioksidin kokonaismäärä ja hiilidioksidivirtojen koostumus, häiriöiden ehkäisytoimet, ehdotettu seurantasuunnitelma, korjaavat toimet, alustava suunnitelma sulkemisen jälkeiseksi ajaksi, selvitys rahallisesta vakuudesta jne.

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tämän direktiivin ja muun asiaa koskevan unionin lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan ja että varastointipaikan hoito on siihen teknisesti pätevän ja luotettavan henkilön vastuulla. Jäsenvaltioiden on toimitettava varastointilupaluonnokset komissiolle kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Neljän kuukauden kuluessa lupaluonnosten toimittamisesta komissio antaa niistä lausunnon, joka ei ole sitova. Toimivaltaisen viranomaisen on otettava komission lausunto huomioon päätöstä tehdessään ja perusteltava lopullinen päätöksensä, jos se poikkeaa komission lausunnosta.

Mitään huomattavia muutoksia ei pidä toteuttaa, jollei uutta tai päivitettyä varastointilupaa ole myönnetty tässä käsitellyn direktiivin mukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen tarkastaa tilanteen uudelleen ja päivittää tai viimeisenä keinona peruuttaa varastointiluvan

  • kun on tapahtunut vuotoja tai merkittäviä häiriöitä,
  • kun lupaehtoja ei ole noudatettu tai vuotojen tai merkittävien häiriöiden riski on olemassa,
  • jos toiminnanharjoittaja ei ole noudattanut lupaehtoja,
  • tieteellisten tutkimustulosten ja tekniikan kehittymisen perusteella,
  • joka tapauksessa viiden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi.

Toimintaa, sulkemista ja sulkemisen jälkeistä aikaa koskevat velvollisuudet

Hiilidioksidivirtaan ei saa lisätä mitään jätettä tai muuta ainetta niiden hävittämiseksi. Hiilidioksidivirrassa tahattomasti esiintyvien aineiden määrän on oltava niin vähäinen, ettei se vahingoita varastointipaikkaa ja infrastruktuureja tai aiheuta riskiä ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on todistettava, että hiilidioksidivirta täyttää nämä vaatimukset. Toimitetuista hiilidioksidivirroista on myös pidettävä rekisteriä.

Toiminnanharjoittajan on valvottava injektointilaitteistoa, varastointikompleksia ja ympäröivää aluetta toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän seurantaohjelman mukaisesti. Seurannan tarkoituksena on vertailla hiilidioksidin todellista ja mallinnettua käyttäytymistä varastointipaikassa ja havaita merkittävät häiriöt, hiilidioksidin kulkeutuminen ja hiilidioksidivuodot sekä vaikutukset ympäristöön ja väestöön. Seurantasuunnitelma on päivitettävä vähintään joka viides vuosi.

Toiminnanharjoittajan on raportoitava toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään kerran vuodessa muun muassa varastointipaikan seurannan tuloksista sekä hiilidioksidivirtojen määristä ja ominaisuuksista. Hänen on myös todistettava rahavakuuden voimassa pitäminen.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia varastointipaikalle vähintään kerran vuodessa ja satunnaisia tarkastuksia (esimerkiksi silloin, kun varastointipaikalla on tapahtunut vuoto tai merkittäviä häiriöitä, kun lupaehtoja ei ole noudatettu tai kun varastointipaikasta on tehty vakavia ympäristöön tai ihmisten terveyteen liittyviä valituksia). Tarkastuksen tuloksista laadittava kertomus välitetään toiminnanharjoittajalle ja julkaistaan.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle vuodoista tai merkittävistä häiriöistä ja toteutettava tarvittavat korjaavat toimenpiteet, jotka on kuvattu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä korjaavia toimenpiteitä koskevassa suunnitelmassa. Toimivaltainen viranomainen voi vaatia toiminnanharjoittajalta lisätoimenpiteitä ja jos toiminnanharjoittaja ei toteuta toimenpiteitä, toimivaltainen viranomainen toteuttaa ne itse ja perii kustannukset toiminnanharjoittajalta.

Varastointipaikka suljetaan, jos luvassa ilmoitetut sulkemisehdot täyttyvät, toiminnanharjoittaja pyytää sulkemista tai toimivaltainen viranomainen niin määrää varastointiluvan perumisen seurauksena. Sulkemisen jälkeen toiminnanharjoittaja vastaa edelleen varastointipaikasta, kuten sen sinetöinnistä ja injektointilaitteistojen purkamisesta. Toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän sulkemisen jälkeistä aikaa koskevan suunnitelman mukaisesti toiminnanharjoittajaa koskevat samat vaatimukset kuin toiminnan aikana. Vastuu varastointipaikasta siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle, kun kaikki saatavilla oleva näyttö osoittaa, että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin ja pysyvästi eristettynä, vähimmäisaika on kulunut, taloudelliset velvoitteet on täytetty ja kun paikka on sinetöity ja injektointilaitteistot on purettu. Sen jälkeen, kun vastuu on siirretty, säännölliset tarkastukset lopetetaan ja seuranta voidaan vähentää tasolle, jolla vuodot ja merkittävät häiriöt voidaan havaita. Jos varastointilupa perutaan, toimivaltainen viranomainen ottaa vastuulleen edellä mainitut velvollisuudet ja perii kaikki aiheutuneet kustannukset edelliseltä toiminnanharjoittajalta siihen saakka, kunnes vastuun lopullista siirtämistä toimivaltaiselle viranomaiselle koskevat ehdot täyttyvät (kun kaikki saatavilla oleva näyttö osoittaa, että varastoitu hiilidioksidi pysyy täysin ja pysyvästi eristettynä).

Muut säännökset

Toiminnanharjoittajan on hankittava ennen varastointilupahakemuksen jättämistä riittävät rahavakuudet tai vastaavat järjestelyt sen varmistamiseksi, että kaikki varastointipaikan toimintaan, sulkemiseen ja sen jälkeiseen aikaan liittyvät velvollisuudet voidaan täyttää.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mahdollisilla käyttäjillä on oikeudenmukainen ja avoin pääsy hiilidioksidin siirtoverkkoihin ja varastointipaikkoihin. Jäsenvaltioiden on vahvistettava riitojenratkaisumenettelyt ja niiden on toimittava yhteistyössä rajat ylittävissä tapauksissa. Niiden on myös pidettävä rekisteriä kaikista suljetuista varastointipaikoista ja toimitettava se komissiolle, sekä toimitettava komissiolle kertomus direktiivin soveltamisesta joka kolmas vuosi (ensimmäinen kertomus on toimitettava komissiolle 30. kesäkuuta 2011 mennessä).

Taustaa

Tämä direktiivi kuuluu komission vuoden 2008 alussa julkistamaan energia- ja ilmastonmuutospakettiin.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2009/31/EY

25.6.2009

25.6.2011

EUVL L 140, 5.6.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kaksi kertaa 20 vuonna 2020 - Ilmastonmuutostoimet – mahdollisuus Euroopalle [KOM(2008) 30 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].
Komissio hyväksyi tammikuussa 2008 yhtenäisen ja kattavan toimenpidekokonaisuuden, jonka avulla pyritään saavuttamaan EU:n keväällä 2007 asettamat ilmastonmuutosta ja uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteet vuodelle 2020.

Viimeisin päivitys 17.02.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun