RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mechanismus monitorování emisí skleníkových plynů

Evropská unie vytváří nový mechanismus pro monitorování emisí skleníkových plynů a předávání informací, umožňující přesnější a pravidelnější vyhodnocování pokroku ve snižování emisí tak, aby byly dodrženy závazky, které Společenství přijalo z titulu rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a Kjótského protokolu.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu

PŘEHLED

Toto rozhodnutí zavádí mechanismus pro:

  • monitorování všech antropogenních emisí (včetně propadů) skleníkových plynů (oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), fluorované uhlovodíky (HFC), perfluorované uhlovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6)), na něž se nevztahuje Montrealský protokol o látkách, které snižují ozónovou vrstvu, v členských státech;
  • hodnocení pokroku v této oblasti při plnění závazků Společenství ohledně emisí a jejich propadů;
  • provádění Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótského protokolu;
  • zajištění, aby informace předané Společenstvím a UNFCCC byly úplné, přesné, uspořádané, transparentní a porovnatelné.

Národní inventury a inventura Společenství

Členské státy a Společenství vytvoří systémy národních inventur, které jim umožní odhadnout emise a propady skleníkových plynů na svém území.

Každoročně musí členské státy předat Komisi (vždy nejpozději k 15. lednu) další informace ohledně emisí skleníkových plynů. Následně Komise připraví soupis a zprávu o skleníkových plynech ve Společenství. Do 28. února zprávu předá členským státům, do 15. dubna sekretariátu UNFCCC. Tyto zprávy umožňují vyhodnotit pokrok v této oblasti v souvislosti s UNFCCC a Kjótským protokolem.

Národní programy a program Společenství

Členské státy a Společenství sestavují, vydávají a zavádějí národní programy, respektive program Společenství, které mají jednak omezit nebo snížit antropogenní emise ze zdrojů, jednak posílit propady všech skleníkových plynů, na které se nevztahuje Montrealský protokol.

Národní rejstříky a rejstřík Společenství

Společenství a členské státy sestavují rejstříky s cílem zúčtovat vydávání, držení, převádění, rušení a stažení jednotek, které zahrnují rejstříky systému obchodování s emisemi skleníkových plynů ve Společenství.

Vyhodnocení pokroku

Komise každoročně vyhodnocuje pokrok, k jakému došlo v celém Společenství, aby zjistila, zda byl dostačující pro dodržení závazků přijatých na mezinárodní úrovni na základě UNFCCC a Kjótského protokolu.

Komise každoročně předává Radě a Parlamentu zprávu o vyhodnocení dosaženého pokroku. Tato zpráva zahrnuje údaje o předpokládaných emisích a propadech a také o politikách a opatřeních přijatých v této oblasti.

Přidělené úrovně emisí

Dne 31. prosince 2006 členské státy a Společenství oznámily sekretariátu UNFCCC úroveň emisí přidělenou na základě Kjótského protokolu a rozhodnutí 2002/358/ES o schválení Kjótského protokolu a o společném plnění závazků z něj vyplývajících (rozhodnutí 2010/778/EU).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 280/2004/ES

10. 3. 2004

Úř. věst. L 49 ze dne 19. 2. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 7. října 2011 s názvem „Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu“ (KOM(2011) 624 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 31.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky