RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Marco Polo II -ohjelma

Maanteiden tavaraliikenne on hyvin riippuvainen fossiilisista polttoaineista, jotka lisäävät hiilidioksidin tuotantoa. Lisäksi liikennettä haittaa infrastruktuurien ruuhkautuminen. Näistä syistä on tarpeen käyttää enemmän intermodaali- eli yhdistelmäliikennettä, jossa logistiikkaketjuun yhdistetään lyhyen matkan meriliikennettä, rautatie- ja sisävesiliikennettä, ja näin hyödynnetään paremmin olemassa olevia resursseja. Marco Polo II -ohjelman (2007–2013) tavoitteena onkin edistää maanteiden tavaraliikenteen siirtymistä ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1692/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten ("Marco Polo II") ja asetuksen (EY) N:o 1382/2003 kumoamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Marco Polo -II ohjelmalla on samat tavoitteet kuin ensimmäisellä Marco Polo -ohjelmalla. Sen tarkoitus on vähentää ruuhkia, parantaa yhdistelmäliikennettä käyttävän liikennejärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa ja siten edistää tehokkaan ja kestävän, Euroopan unionille (EU) lisäarvoa tuottavan liikennejärjestelmän toteutumista ilman kielteisiä vaikutuksia taloudelliseen, sosiaaliseen tai alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Marco Polo II -ohjelmaan sisältyy kuitenkin uusia määräyksiä.

Marco Polo II ‑ohjelma kattaa maantieteellisesti laajemman alueen. Se koskee toimia, jotka toteutetaan vähintään kahden EU‑maan tai vähintään yhden EU‑maan ja yhden lähellä sijaitsevan EU:n ulkopuolisen maan alueella.

Tukikelpoisia ovat seuraavat toimet:

  • katalyyttiset toimet: niillä pyritään poistamaan merkittäviä EU:n tavaraliikennemarkkinoiden rakenteellisia esteitä, jotka haittaavat markkinoiden tehokasta toimintaa, lyhyen matkan meriliikenteen, rautatieliikenteen tai sisävesiliikenteen kilpailukykyä ja/tai niiden kuljetusketjujen tehokkuutta, jotka käyttävät näitä liikennemuotoja. Niiden tavoitteena on parantaa rautatiealan, sisävesiliikenteen ja lyhyen matkan merenkulun (merten moottoritiet mukaan lukien) yhteisvaikutusta tehostamalla infrastruktuurin käyttöä;
  • liikennemuotosiirtymätoimet: niillä siirretään tavarakuljetuksia maanteiltä lyhyen matkan merenkulkuun, rautateille, sisävesille tai eri liikennemuotojen yhdistelmäkuljetuksiin. Tavoitteena on, että tiematkat olisivat mahdollisimman lyhyitä;
  • yhteiset oppimistoimet: niillä pyritään parantamaan tavarankuljetusketjun työmenetelmien ja menettelyjen rakenteelliseen optimointiin liittyvää yhteistyötä ottaen huomioon logistiikan vaatimukset;
  • merten moottoritiet: merten moottoritiet -toimi on esitelty vuonna 2001 annetussa valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta liikennepolitiikasta. Sillä siirretään välittömästi tavarakuljetuksia tieliikenteestä lyhyen matkan merenkulkuun tai lyhyen matkan merenkulun ja muiden liikennemuotojen yhdistelmäkuljetuksiin, joissa tiematkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Merten moottoritie voitaisiin perustaa esimerkiksi Ranskan ja Espanjan välille, jotta vältettäisiin maantieliikenteen ruuhkautumista Pyreneillä;
  • liikenteen välttämistoimet: innovatiivisia toimia, joilla liikenne integroidaan yritysten tuotantologistiikkaan, jotta vältetään tavaraliikenteen suuren prosenttiosuuden kuljettaminen maanteitse vaikuttamatta kuitenkaan kielteisesti tuotannon määrään tai työvoimaan.

Komissio tarkastelee lisäksi mahdollisuutta tukea hankkeiden toteuttamiseen tarvittavan ja soveltuvan täydentävän infrastruktuurin luomista tai muuttamista.

Toimen ehdottajan on oltava EU‑maahan tai osallistujamaahan sijoittautunut yritys tai yhteenliittymä; osallistujamaihin kuuluvat EU:n jäsenehdokasmaat, EFTA- ja ETA‑maat ja lähellä sijaitsevat EU:n ulkopuoliset maat tietyin edellytyksin. Muualle kuin edellä lueteltuihin osallistujamaihin sijoittautuneet yritykset voivat olla mukana hankkeessa, mutta eivät voi saada ohjelman mukaista EU:n rahoitusta. Toimille myönnetyn käynnistysvaiheen tuen on oltava avointa, puolueetonta ja selvästi rajattua. EU:n rahoitustukea myönnetään maantieliikenteestä muuhun meri- tai maaliikenteeseen siirrettyjen tonnikilometrien taikka maantieliikenteessä vältettyjen ajoneuvokilometrien perusteella. Tavoitteena on palkita korkealaatuisia hankkeita. Valintamenettelyssä on vältettävä kilpailun vääristymistä.

Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota herkkiin alueisiin ja suurkaupunkialueisiin. Komissio arvioi ehdotetut toimet ottaen huomioon toimien vaikutuksen teiden ruuhkautumisen vähentämiseen, toimien suhteelliset ympäristöhyödyt sekä toimien yleisen kestävyyden.

Eri toimille annetaan EU:n rahoitustukea enintään 35 prosenttia toimen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömien ja toimesta aiheutuvien menojen kokonaismäärästä. Yhteisille oppimistoimille tukea annetaan enintään 50 prosenttia. Marco Polo II -ohjelman soveltamisala on laajempi kuin sitä edeltäneen ohjelman, ja myös sen talousarvio on suurempi, 400 miljoonaa euroa.

Komission on annettava arviointikertomus Marco Polo I -ohjelmalla vuosina 2003–2006 saavutetuista tuloksista viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Taustaa

Vuodet 2007–2013 kattava Marco Polo II -ohjelma on ensimmäistä, vuonna 2003 perustettua ohjelmaa laajempi: edelliseen kohdistunut kysyntä oli liian suuri ja sen rahoitusvarat liian vähäiset. Komission ensimmäisen Marco Polo -ohjelman neljässä valintamenettelyssä saamien tukiehdotusten yhteenlaskettu summa oli 468 miljoonaa euroa, mutta kokonaismäärärahat vain 100 miljoonaa euroa.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1692/2006

14.12.2006

-

EUVL L 328, 24.11.2006

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 923/2009

10.10.2009

-

EUVL L 266, 9.10.2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1692/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 29.06.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun