RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Marco Polo II-programmet

Vejgodstransport er i høj grad afhængig af fossile energiformer, der i stor udstrækning bidrager til CO2-emissionerne, og står desuden over for problemet med overbelastning af infrastrukturerne. Derfor er det nødvendigt, at der i højere grad gøres brug af intermodal transport for at opnå en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur ved at integrere nærskibsfart, jernbanetransport og indlandsskibsfart i logistikkæden. Og her kommer Marco Polo II-programmet (2007-2013) ind, da det tager sigte på at få overflyttet godstransporten fra vejene til mere miljøvenlige transportformer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1692/2006 af 24. oktober 2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II-programmet) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1382/2003 [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Marco Polo II-programmet gentager målene for det første Marco Polo-program. Det tager sigte på at mindske overbelastningen og forbedre det intermodale transportsystems miljøpræstationer ved at bidrage til et effektivt og bæredygtigt transportsystem, der har merværdi for Den Europæiske Union (EU) uden at have skadelige virkninger for den økonomiske, sociale eller territoriale samhørighed. Marco Polo II indeholder dog en række nye bestemmelser.

Med Marco Polo II-programmet foreslås der en bredere geografisk rækkevidde. Programmet gælder for projekter, der vedrører mindst to EU-landes område eller områder tilhørende mindst ét EU-land og et nært ikke-EU-land.

Følgende projekter er tilskudsberettigede

  • katalysatorprojekter: er projekter, der tager sigte på at overvinde betydelige strukturelle barrierer på EU’s godstransportmarked, som hindrer markederne i at fungere effektivt, nærskibsfarten, jernbanetransporten og indlandsskibsfarten i at konkurrere og/eller transportkæder, der gør brug af disse transportformer, i at fungere effektivt. De tager sigte på at opnå bedre synergi i sektorerne for jernbanetransport, indlandsskibsfart og nærskibsfart, herunder motorveje til søs, gennem bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur
  • trafikoverflytningsprojekter: er projekter, der tager sigte på at overflytte godstransport fra vejene til nærskibsfart, jernbanetransport, indlandsskibsfart eller en kombination af transportformer. Formålet er, at vejstrækningerne skal være så korte som muligt
  • fælles læringsprojekter: er projekter, der tager sigte på at forbedre samarbejdet om en strukturel optimering af arbejdsmetoder og procedurer i godstransportkæden under hensyntagen til logistiske krav
  • motorveje til søs: denne idé stammer fra hvidbogen om den europæiske transportpolitik fra 2001; motorveje til søs tager sigte på direkte at overflytte en del af godstransporten fra vejene til nærskibsfart eller en kombination af nærskibsfart med andre transportformer, hvori vejstrækningerne er så korte som muligt. Der kunne f.eks. indføres motorveje til søs mellem Frankrig og Spanien for at undgå overbelastning af vejene i Pyrenæerne
  • trafikforebyggelsesprojekter: er innovative aktiviteter, der tager sigte på at integrere transporten i virksomhedernes produktionslogistik med henblik på at forebygge en høj procentdel af vejgodstransport, uden at dette dog er til skade for produktionen eller beskæftigelsen.

Kommissionen undersøger desuden muligheden for støtte til oprettelse eller ændring af supplerende infrastruktur, der er nødvendig og tilstrækkelig til at nå målene med projekterne.

Projekter skal foreslås af virksomheder eller konsortier hjemmehørende i EU-lande eller deltagerlande, der ligeledes omfatter kandidatlandene og EFTA, EØS og EU’s nabolande med forbehold for en række betingelser. Virksomheder hjemmehørende i andre lande end de ovennævnte deltagerlande kan deltage i projekter, men vil ikke være berettiget til EU-støtte under programmet. Støtten til opstart af projekter skal desuden være gennemskuelig, objektiv og klart afgrænset. EU-tilskuddet er baseret på antallet af tonkilometer, der overflyttes fra vejtransport til andre sø- eller landtransportformer, eller antallet af køretøjkilometer, der undgås på landevejene. Formålet er at fremme projekter af høj kvalitet. I forbindelse med udvælgelsesproceduren skal det sikres, at der ikke opstår konkurrenceforvridninger.

Programmet lægger i øvrigt særlig vægt på følsomme områder og storbyområder. Kommissionen bedømmer de forelagte projekter under hensyntagen til projekternes bidrag til aflastning af vejnettet, men også de relative miljøfordele ved projekterne samt deres overordnede bæredygtighed.

Til de forskellige projekter kan der højst ydes et EU-tilskud på 35 % af de samlede udgifter, som er nødvendige for at nå projektmålene, og som er foranlediget af projektet. Til fælles læringsprojekter kan der højst ydes et tilskud på 50 %. Marco Polo II-programmet har således et bredere anvendelsesområde end det foregående program, samt et større budget på 400 mio. EUR.

Kommissionen skal senest den 30. juni 2007 forelægge en evalueringsrapport om resultaterne af Marco Polo I-programmet for perioden 2003-2006.

Kontekst

Marco Polo II-programmet, der dækker perioden 2007-2013, er en udvidet udgave af det første program, der blev indført i 2003. Dette led under, at der blev indsendt alt for mange forslag, og at midlerne var alt for begrænsede. Under de fire udvælgelsesprocedurer i forbindelse med det første Marco Polo-program havde Kommissionen nemlig modtaget forslag svarende til et tilskudsbeløb på 468 mio. EUR i forhold til et samlet budget på 100 mio. EUR.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr.1692/2006

14.12.2006

-

EUT L 328, 24.11.2006

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 923/2009

10.10.2009

-

EUT L 266, 9.10.2009

De ændringer og tilføjelser, som følger af forordning (EF) nr. 1692/2006 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version  har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 29.06.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top