RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ram för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet

Inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet omfattar en rad åtgärder för att tillgodose framtida kapacitets- och flygsäkerhetsbehov. Det omfattar både den civila och militära sektorn och rör regleringar, ekonomi, säkerhet, miljö, teknik och institutioner. Syftet är att ändra organisationen av flygledningstjänsten som inte har utvecklats sedan 60-talet och som till stor del ligger bakom dagens överbelastning av luftrummet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) – Uttalande från medlemsstaterna om militära frågor avseende det gemensamma europeiska luftrummet [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTTNING

Förordningen ingår i ett lagstiftningspaket om flygledningstjänsten som syftar till att det från och med den 31 december 2004 ska finnas ett gemensamt europeiskt luftrum. Syftet med det gemensamma europeiska luftrummet är att säkerställa att det europeiska luftrummet utnyttjas på ett optimalt sätt så att det uppfyller samtliga användares krav..

Lagstiftningspaketet om det gemensamma europeiska luftrummet omfattar ramförordningen samt tre tekniska förordningar om tillhandahållande av flygtrafiktjänster, organisation och användning av luftrummet respektive driftskompatibiliteten hos det europeiska nätverket för flygledningstjänst. Dessa förordningar syftar framför allt till att förbättra och stärka säkerheten och till att omstrukturera luftrummet med hänsyn till trafiken istället för till nationella gränser.

Syftet med den här förordningen är att förbättra de nuvarande flygsäkerhetsstandarderna och den allmänna flygtrafikens övergripande effektivitet i Europa, att optimera kapaciteten och samtidigt tillgodose samtliga luftrumsanvändares behov samt att minimera förseningarna.

Nationella tillsynsmyndigheter

EU-länderna ska, gemensamt eller enskilt, utse eller inrätta ett eller flera organ som ska fungera som nationella tillsynsmyndigheter med ansvar för de uppgifter som sådana myndigheter tilldelas. Dessa myndigheter ska vara oberoende av leverantörerna av flygtrafiktjänster.

Kommittén för ett gemensamt luftrum

Kommittén för det gemensamma europeiska luftrummet, som ska inrättas när förordningen träder i kraft, har till uppgift att bistå kommissionen vid luftrummets förvaltning och att se till att hänsyn tas till intressena hos alla kategorier användare av luftrummet. Kommittén består av två företrädare för varje EU-land och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

Militära frågor

EU-länderna har antagit ett gemensamt uttalande om militära frågor som hänger samman med det gemensamma europeiska luftrummet. Enligt detta uttalande ska det militära/civila samarbetet stärkas i den utsträckning som alla berörda EU-länder anser det vara nödvändigt.

Rådgivande branschorgan

Det rådgivande branschorganet ger kommissionen råd om inrättandet av det gemensamma europeiska luftrummet.

Det består av företrädare för leverantörer av flygtrafiktjänster, sammanslutningar för användare av luftrummet, flygplatsoperatörer, flygplansindustrin och fackliga sammanslutningar.

Genomförandebestämmelser

Eurocontrol (EN) deltar i utarbetandet av genomförandebestämmelser inom sitt behörighetsområde på grundval av mandat som kommittén för det gemensamma luftrummet godkänt.

Prestationsgranskning

Införandet av ett prestationssystem syftar till att förbättra kvaliteten på flygtrafiktjänster och nätfunktioner inom det gemensamma europeiska luftrummet. Det kommer att bestå av följande:

  • EU-omfattande prestationsmål inom nyckelområdena ur kvalitetshänseende säkerhet, miljö, kapacitet och kostnadseffektivitet.
  • Nationella planer, inbegripet prestationsmål, för att säkra överensstämmelse med de EU-omfattande prestationsmålen.
  • Regelbunden granskning och övervakning av kvaliteten på flygtrafiktjänster och nätfunktioner.

Skyddsåtgärder

Denna förordning hindrar inte EU-länderna från att tillämpa sådana åtgärder som behövs för att skydda väsentliga säkerhets- eller försvarspolitiska intressen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 549/2004

20.4.2004

-

EUT L 96, 31.3.2004

Ändringsrättsakt(er)IkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1070/2009

4.12.2009

-

EUT L 300, 14.11.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 av den 25 mars 2010 om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM) [EUT L 80, 26.3.2010].

Kommissionens förordning (EU) nr 73/2010 av den 26 januari 2010 om kvalitetskraven på flygdata och flyginformation för ett gemensamt europeiskt luftrum [EUT L 23, 27.1.2010].

Kommissionens förordning (EG) nr 262/2009 av den 30 mars 2009 om fastställande av krav för en samordnad tilldelning och användning av Mod S-interrogatorkoder för det gemensamma europeiska luftrummet [EUT L 84, 31.3.2009].

Kommissionens förordning (EG) nr 29/2009 av den 16 januari 2009 om krav på datalänktjänster för det gemensamma europeiska luftrummet [EUT L 13, 17.1.2009].

Kommissionens förordning (EG) nr 482/2008 av den 30 maj 2008 om ett system för säkerhetssäkring av programvara vilket ska genomföras av leverantörer av flygtrafiktjänster och om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 2096/2005 [EUT L 141, 31.5.2008].

Kommissionens förordning (EG) nr 1315/2007 av den 8 november 2007 om säkerhetstillsyn av flygledningstjänsten och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 [EUT L 291, 9.11.2007].

Kommissionens förordning (EG) nr 1265/2007 av den 26 oktober 2007 om fastställande av krav i fråga om kanalseparation vid röstkommunikation mellan mark och luftfartyg för det gemensamma europeiska luftrummet [EUT L 283, 27.10.2007].

Kommissionens förordning (EG) nr 633/2007 av den 7 juni 2007 om krav avseende tillämpningen av ett protokoll för överföring av färdplansdata, för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst

Kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster [EUT L 341, 7.12.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 1032/2006 av den 6 juli 2006 om krav avseende automatiska system för utbyte av färdplansdata för anmälan, samordning och överlämning av flygningar mellan enheter för flygkontrolltjänst [EUT L 186, 7.7.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 1033/2006 av den 4 juli 2006 om krav på förfaranden för färdplaner före flygning inom det gemensamma europeiska luftrummet [EUT L 186, 7.7.2006].

Kommissionens förordning (EG) nr 730/2006 av den 11 maj 2006 om luftrumsklassificering och tillstånd för flygningar enligt visuellflygregler ovanför flygnivå 195

Kommissionens förordning (EG) nr 2150/2005 av den 23 december 2005 om gemensamma regler för en flexibel användning av luftrummet [EUT L 342, 24.12.2005].

Kommissionens förordning (EG) nr 2096/2005 av den 20 december 2005 om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av flygtrafiktjänster [EUT L 335, 21.12.2005].

Senast ändrat den 07.06.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början