RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteet

Yhtenäisellä eurooppalaisella ilmatilalla tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, jonka avulla pyritään vastaamaan kapasiteettia ja lentoturvallisuutta koskeviin tuleviin tarpeisiin. Sitä sovelletaan sekä siviili- että sotilasilmailun alalla, ja se koskee sääntelyä, taloudellisia näkökohtia, turvallisuutta, ympäristöä, teknologiaa ja instituutioita. Tarkoituksena on muuttaa perusteellisesti ilmaliikenteen hallinnan organisointia, joka on pysynyt muuttumattomana 1960-luvulta lähtien ja on myös yksi tärkein syy lentoliikenteen nykyiseen ruuhkautumiseen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista (puiteasetus) – Jäsenvaltioiden lausuma yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetus on osa ilmaliikenteen hallintaa koskevaa lainsäädäntökokonaisuutta, jonka tarkoituksena on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen 31. joulukuuta 2004 mennessä. Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tavoitteena on Euroopan ilmatilan paras mahdollinen käyttö kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimusten täyttämiseksi.

Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskeva lainsäädäntöpaketti koostuu puiteasetuksesta ja kolmesta teknisestä asetuksesta, jotka koskevat lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista, ilmatilan organisointia ja käyttöä sekä eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuutta. Asetusten tavoitteena on turvallisuuden parantaminen ja lujittaminen sekä ilmatilan uudelleenorganisointi liikennevirtojen eikä valtioiden rajojen mukaan.

Puiteasetuksen tarkoituksena on parantaa yleisen ilmaliikenteen nykyisiä turvallisuusstandardeja ja yleistä tehokkuutta Euroopassa, optimoida kapasiteetin käyttö ja täyttää siten kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimukset, sekä vähentää mahdollisimman paljon myöhästymisiä.

Kansalliset valvontaviranomaiset

EU‑maiden on joko yhdessä tai yksittäin nimettävä tai perustettava elin tai elimiä kansalliseksi valvontaviranomaisekseen huolehtimaan sille annetuista tehtävistä. Kansallisten valvontaviranomaisten on oltava riippumattomia lennonvarmistuspalvelujen tarjoajista.

Yhtenäisen ilmatilan komitea

Yhtenäisen ilmatilan komitea perustetaan tämän asetuksen tullessa voimaan, ja sen tehtävänä on avustaa komissiota yhtenäisen ilmatilan hallinnassa ja huolehtia siitä, että kaikkien ilmatilan käyttäjäryhmien edut otetaan asianmukaisesti huomioon. Komitea muodostuu kahdesta kunkin EU‑maan edustajasta, ja sen puheenjohtajana on komission edustaja.

Sotilaalliset kysymykset

EU‑maat ovat hyväksyneet yhteisen lausuman yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä. Lausuman mukaan EU‑maat tehostavat sotilas- ja siviiliviranomaisten yhteistyötä siinä määrin kuin kaikki asianomaiset maat pitävät tarpeellisena.

Teollisuudenalan neuvoa-antava elin

Teollisuudenalan neuvoa-antava elin avustaa komissiota yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisessa.

Se koostuu lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, ilmatilan käyttäjien yhdistysten, lentoasematoiminnan harjoittajien, ilmailualan laitevalmistajien sekä henkilökuntaa edustavien ammatillisten järjestöjen edustajista.

Täytäntöönpanosäännöt

Eurocontrol (EN) osallistuu toimivaltaansa kuuluvien täytäntöönpanosääntöjen kehittämiseen yhtenäisen ilmatilan komitean hyväksymien toimeksiantojen pohjalta.

Laadun ja tehokkuuden tarkastelu

Lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn parantamiseksi yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa perustetaan suorituskyvyn kehittämisjärjestelmä. Se käsittää seuraavat osat:

  • EU:n laajuiset suorituskykytavoitteet keskeisillä osa-alueilla, jotka ovat turvallisuus, ympäristö, kapasiteetti ja kustannustehokkuus
  • kansalliset suunnitelmat, mukaan luettuna suorituskykytavoitteet, joilla varmistetaan yhteensopivuus EU:n laajuisten suorituskykytavoitteiden kanssa
  • lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suorituskyvyn säännöllinen tarkastelu ja seuranta.

Suojalauseke

Asetus ei estä EU‑maita soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen keskeisten turvallisuus- tai puolustusetujen suojaamiseksi.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 549/2004

20.4.2004

-

EUVL L 96, 31.3.2004

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1070/2009

4.12.2009

-

EUVL L 300, 14.11.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 255/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, ilmaliikennevirtojen säätelyä koskevista yhteisistä säännöistä [EUVL L 80, 26.3.2010].

Komission asetus (EU) N:o 73/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailutietojen ja ilmailutiedotuksen laatua koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten [EUVL L 23, 27.1.2010].

Komission asetus (EY) N:o 262/2009, annettu annettu 30 päivänä maaliskuuta 2009, S‑moodikyselykoodien koordinoitua jakamista ja käyttöä koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa [EUVL L 84, 31.3.2009].

Komission asetus (EY) N:o 29/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa [EUVL L 13, 17.1.2009].

Komission asetus (EY) N:o 482/2008, annettu 30 päivänä toukokuuta 2008, lennonvarmistuspalvelujen tarjoajilta vaadittavasta ohjelmistojen turvallisuuden varmistusjärjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 liitteen II muuttamisesta [EUVL L 141, 31.5.2008].

Komission asetus (EY) N:o 1315/2007, annettu 8 päivänä marraskuuta 2007, ilmaliikenteen hallinnan turvallisuusvalvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta [EUVL L 291, 9.11.2007].

Komission asetus (EY) N:o 1265/2007, annettu 26 päivänä lokakuuta 2007, ilma-aluksen ja maa-aseman välisessä puheviestinnässä käytettävää kanavaväliä koskevista vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten [EUVL L 283, 27.10.2007].

Komission asetus (EY) N:o 633/2007, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2007, lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaan lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen käytettävän lentotietosanomien siirtoyhteyskäytännön soveltamisvaatimuksista.

Komission asetus (EY) N:o 1794/2006, annettu 6 päivänä joulukuuta 2006, lennonvarmistuspalvelujen yhteisestä maksujärjestelmästä [EUVL L 341, 7.12.2006].

Komission asetus (EY) N:o 1032/2006, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006, lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista [EUVL L 186, 7.7.2006].

Komission asetus (EY) N:o 1033/2006, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2006, lentoa edeltävän vaiheen lentosuunnitelmia koskeviin menettelyihin liittyvistä vaatimuksista yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa varten [EUVL L 186, 7.7.2006].

Komission asetus (EY) N:o 730/2006, annettu 11 päivänä toukokuuta 2006, ilmatilan luokittelusta ja näkölentosääntöjen mukaisten lentojen sallimisesta lentopinnan 195 yläpuolella.

Komission asetus (EY) N:o 2150/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä [EUVL L 342, 24.12.2005].

Komission asetus (EY) N:o 2096/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista [EUVL L 335, 21.12.2005].

Viimeisin päivitys 07.06.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun