RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (SES)

„Jednotné evropské nebe“ představuje soubor opatření pro uspokojení budoucí kapacity a potřeb bezpečnosti letového provozu. Vztahuje se na civilní i vojenská letadla a pokrývá právní, ekonomické, bezpečnostní, ekologické, technologické a institucionální aspekty letectví. Cílem je ukončit způsob uspořádání letového provozu, který se od šedesátých let 20. století nezměnil a je jedním z hlavních důvodů dnešního zahlcení letového provozu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) — Prohlášení členských států k vojenským otázkám vztahujícím se k jednotnému evropskému nebi (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Toto nařízení je součástí souboru právních předpisů týkajících se uspořádání letového provozu s cílem vytvořit jednotné evropské nebe do 31. prosince 2004. Účelem jednotného evropského nebe je zajistit optimální využívání evropského vzdušného prostoru tak, aby byly uspokojeny požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru.

Soubor „jednotné evropské nebe“ se skládá z tohoto rámcového nařízení a tří technických nařízení o poskytování letových navigačních služeb, organizaci a užívání vzdušného prostoru a interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu. Tato nařízení mají především zlepšit a posílit bezpečnost a restrukturalizovat vzdušný prostor na základě letového provozu místo vnitrostátních hranic.

Cílem tohoto nařízení je zdokonalení současných norem bezpečnosti a zvýšení celkové efektivnosti všeobecného letového provozu v Evropě a optimalizace kapacity tak, aby splňovala požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru a minimalizovala zpoždění.

Vnitrostátní dozorové orgány

Země EU musí společně nebo jednotlivě určit nebo zřídit jeden nebo více subjektů jako jejich vnitrostátní dozorový orgán, aby převzaly úkoly přidělené těmto orgánům. Tyto orgány musí být nezávislé na poskytovatelích letových navigačních služeb.

Výbor pro jednotné nebe

Po té, co toto nařízení vstoupí v platnost, bude vytvořen výbor pro jednotné nebe, který bude napomáhat Komisi s řízením jednotného evropského nebe a zajišťovat, aby se přihlíželo k zájmům všech kategorií uživatelů. Skládá se ze dvou zástupců z každé země EU a předsedá mu zástupce Komise.

Vojenské otázky

Země EU přijaly obecné prohlášení k vojenským otázkám vztahujícím se k jednotnému evropskému nebi. Podle tohoto prohlášení prohloubí civilně-vojenskou spolupráci, nakolik je považována dotčenými zeměmi EU za potřebnou.

Poradní orgán odvětví

Poradní orgán odvětví radí Komisi o realizaci jednotného evropského nebe.

Skládá se ze zástupců poskytovatelů letových navigačních služeb, sdružení uživatelů vzdušného prostoru, provozovatelů letišť, leteckého průmyslu a organizací profesního zastoupení zaměstnanců.

Prováděcí pravidla

Do vypracování prováděcích pravidel, která spadají do jeho působnosti, je zapojen Eurocontrol (EN), a to na základě pověření odsouhlasených Výborem pro jednotné nebe.

Ověření výkonnosti

Cílem plánu výkonnosti je zlepšit výkonnost letových navigačních služeb a funkcí sítě v jednotném evropském nebi. Bude se skládat z:

  • celoevropských výkonnostních cílů v klíčových oblastech bezpečnosti, životního prostředí, kapacity a cenové účinnosti;
  • vnitrostátních plánů včetně výkonnostních cílů pro zajištění jednoty s celoevropskými výkonnostními cíli;
  • pravidelného ověřování a sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě.

Bezpečnostní opatření

Toto nařízení nebrání zemím EU, aby uplatňovaly opatření potřebná pro zajištění základních bezpečnostních nebo obranných zájmů.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 549/2004

20. 4. 2004

-

Úř. věst. L 96

ze dne 31. 3. 2004

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1070/2009

4. 12. 2009

-

Úř. věst. L 300

 ze dne 14. 11. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu (Úřední věstník L 80 ze dne 26.3.2010).

Nařízení Komise (EU) č. 73/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe (Úřední věstník L 23 ze dne 27.1.2010).

Nařízení Komise (ES) č. 262/2009 ze dne 30. března 2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování a užívání dotazovacích kódů režimu S pro jednotné evropské nebe (Úřední věstník L 84 ze dne 31.3.2009).

Nařízení Komise (ES) č. 29/2009 ze dne 16. ledna 2009 , kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Úřední věstník L 13 ze dne 17.1.2009).

Nařízení Komise (ES) č. 482/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb, a kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 2096/2005 (Úřední věstník L 141 ze dne 31.5.2008).

Nařízení Komise (ES) č. 1315/2007 ze dne 8. listopadu 2007, o dohledu nad bezpečností řízení letového provozu a změně nařízení (ES) č. 2096/2005 (Úřední věstník L 291 ze dne 9.11.2007).

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2007 ze dne 26. října 2007, kterým se stanoví pro jednotné evropské nebe požadavky na odstup kanálů hlasového radiokomunikačního spojení vzduch-země (Úřední věstník L 283 ze dne 27.10.2007).

Nařízení Komise (ES) č. 633/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu

Nařízení komise (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (Úřední věstník L 341 ze dne 7.12.2006).

Nařízení Komise (ES) č. 1032/2006 ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu (Úřední věstník L 186 ze dne 7.7.2006).

Nařízení Komise (ES) č. 1033/2006 ze dne 4. července 2006, kterým se stanoví požadavky na postupy pro letové plány v předletové fázi pro jednotné evropské nebe (Úřední věstník L 186 ze dne 7.7.2006).

Nařízení komise (ES) č. 730/2006 ze dne 11. května 2006 o klasifikaci vzdušného prostoru a o přístupu letů podle pravidel pro let za viditelnosti nad letovou hladinu 195

Nařízení Komise (ES) č. 2150/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví společná pravidla pro pružné užívání vzdušného prostoru (Úřední věstník L 342 ze dne 24.12.2005).

Nařízení Komise (ES) č. 2096/2005 ze dne 20. prosince 2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb (Úřední věstník L 335 ze dne 21.12.2005).

Poslední aktualizace: 07.06.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky