RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhteinen Clean Sky -teknologia-aloite

Yhteisen Clean Sky -teknologia-aloitteen tarkoituksena on perustaa julkisen ja yksityisen sektorin välinen ilmailualan tutkimuskumppanuus Euroopan tasolla, jotta voidaan kehittää teknologiaa, jota tarvitaan puhtaan, innovatiivisen ja kilpailukykyisen ilmailujärjestelmän luomiseksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 71/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Yhteinen Clean Sky -teknologia-aloite kuuluu Yhteistyö-erityisohjelmaan (seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma).

Tavoitteet

Clean Sky -aloitetta sovelletaan 31. joulukuuta 2017 saakka ulottuvan toimikauden ajan, ja sen päätavoitteena on:

 • vauhdittaa puhtaan lentoliikenneteknologian kehittämistä
 • taata tehokas koordinointi Euroopan ilmailututkimuksessa
 • ottaa käyttöön innovatiivinen ja kilpailukykyinen lentoliikennejärjestelmä
 • parantaa tietämyksen luomista ja tutkimustulosten hyödyntämistä.

Clean Sky -yhteisyrityksen puitteissa aiotaan vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla, typen oksidipäästöjä 80 prosentilla ja meluhaittoja 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Integroidut teknologioiden demonstraatiot (ITD)

Clean Sky -teknologia-aloitteen rakenteen muodostavat kuusi teknologian alaa, jotka liittyvät kaikkiin ilma-alusten osa-alueisiin, ja joita kutsutaan integroiduiksi teknologioiden demonstraatioiksi. Niitä käytetään tutkimustyön kehyksenä kokeiluvaiheesta ilmassa tapahtuviin demonstraatioihin.

Nämä kuusi ITD:tä ovat:

 • älykkäät kiinteäsiipiset ilma-alukset. Demonstraatiossa keskitytään siipien teknologioihin
 • ympäristömyötäiset syöttöliikenteen ilma-alukset (moottorit, energiahuolto ja uudet hiljaiset kokoonpanot)
 • ympäristömyötäiset pyöriväsiipiset ilma-alukset. Tämän demonstraation tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja hiljaisempia lapoja ja moottoreita, jotka vähentävät vastusta, säästävät polttoainetta ja parantavat lentoratojen ympäristöystävällisyyttä
 • ympäristömyötäiset toimintajärjestelmät on demonstraatio, jossa keskitytään ilma-alusten laitteistoihin, arkkitehtuureihin ja lämmönseurantaan
 • ympäristöystävälliset ja ekologisesti kestävät moottorit on demonstraatio, jossa kehitetään teknologioita, jotka liittyvät hiljaisiin ja kevyisiin matalapainejärjestelmiin, ja typen oksidien (NOx) vähentämiseen
 • ekologinen suunnittelu. Tässä demonstraatiossa tutkitaan materiaalien ja komponenttien elinkaarta (suunnittelu, valmistus, ylläpito, hävittäminen/kierrätys).

Riippumaton teknologian arviointielin valvoo ja arvioi eri alojen tutkimustuloksia, jotta ohjelman vaikutus suhteessa sen ympäristötavoitteisiin olisi mahdollisimman suuri.

Jäsenet ja elimet

Yhteisyrityksen perustajaosakkaat ovat

 • Euroopan unioni (EU), jota edustaa komissio
 • 12 ITD-toimien vetäjää ja assosiaatiojäsenet
 • mikä tahansa julkinen tai yksityinen taho (teollisuus, yritykset, pk-yritykset, tutkimuskeskukset, yliopistot jne.), joka on sijoittautunut jäsenvaltioon tai seitsemänteen puiteohjelmaan assosioituneeseen maahan, ja joka voi tietyin ehdoin ja hallintoneuvoston hyväksynnän jälkeen hakea ohjelman jäsenyyttä.

Yhteisyrityksen hallintoelimiä ovat

 • hallintoneuvosto
 • toimitusjohtaja
 • ITD-toimien ohjauskomiteat
 • teknologian arviointielimen ohjauskomitea
 • yleinen foorumi.

Valtioiden edustajien ryhmä on yrityksen toimivaltainen elin.

Talousarvio

Yhteisön rahoitusosuus on enintään 800 miljoonaa euroa, joka myönnetään Yhteistyö-erityisohjelman aihealueen "Liikenne" määrärahoista. Siihen lisätään vähintään muiden yrityksen jäsenten osuuden suuruinen osuus, joten kokonaistalousarvio on 1,6 miljardia euroa.

Yleiset määräykset

Koska Clean Sky -yhteisyritys on yhteisön elin, se on myös oikeushenkilö.

Lisätietoja Clean Sky -yhteisyrityksen tavoitteista, siihen liittyvistä toimista, sen asemasta ja toiminnasta, jäsenten ja elinten roolista sekä rahoituksesta löytyy kyseisen asetuksen liitteestä.

Taustaa

Clean Sky -aloitteen lisäksi suunnitellaan viittä muuta yhteistä teknologia-aloitetta seuraaville aloille: elektroniikan koon pienentäminen (ENIAC), näkymättömät tietojärjestelmät (ARTEMIS), innovatiiviset lääkkeet, vety ja polttokennot sekä ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seurantajärjestelmä (GMES).

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 71/2008

7.2.2008–31.12.2017

-

EUVL L 30, 4.2.2008

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 71/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 09.11.2011

Katso myös

 • Clean Sky –aloitetta koskeva internetsivusto (EN)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun