RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Laittoman puunkorjuun torjuminen

Laiton puunkorjuu ja metsäkato nopeuttavat ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden vähentymistä. Tällä asetuksella kielletään laittomasti korjatun puun saattaminen eurooppalaisille markkinoille, asetetaan edellytyksiä puutavaran ja puutuotteiden markkinoinnille ja määritetään valvontaorganisaatioita koskevat vaatimukset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 995/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta.

TIIVISTELMÄ

Laittomalla puunkorjuulla tarkoitetaan sellaista puutavaran korjuuta, käsittelyä ja markkinoille saattamista, joka on vastoin sen maan lainsäädäntöä, jossa korjuu tapahtuu. Laiton puunkorjuu aiheuttaa metsäkatoa ja vahinkoja, jotka heikentävät vakavasti ympäristön tilaa; ne muun muassa vähentävät biologista monimuotoisuutta ja lisäävät hiilidioksidipäästöjä. Laittomalla puunkorjuulla on myös taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia.

Puutavara ja puutuotteet

Asetusta ei sovelleta ainoastaan tuotavaan puutavaraan, vaan myös puutavaraan, joka on korjattu tai jota on käsitelty Euroopan unionin alueella. Se kattaa laajan valikoiman erilaisia puutuotteita, jotka on lueteltu liitteessä noudattaen yhteisön tullikoodeksin nimikkeistöä.

Toimijoiden velvollisuudet

Asetuksella asetetaan toimijoille kolme pääasiallista velvoitetta:

  • Markkinoille saatettavan puutavaran ja puutuotteiden on oltava peräisin laillisista korjuista.
  • Toimijoiden, jotka saattavat markkinoille puutavaraa tai puutuotteita, on noudatettava asianmukaisen huolellisuuden (”due diligence”) järjestelmää. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä on riskinhallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on vähentää laittoman puutavaran esiintymistä toimitusketjussa. Toimijoiden on toimitettava markkinoille saatetusta puutavarasta ja puutuotteista tiettyjä tietoja sekä analysoitava riskejä.
  • Toimijoiden on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan tiedot toimittajistaan ja myyjistä, joille ne ovat toimittaneet puuta. Tämä mahdollistaa jäljitettävyyden takaamisen.

Huolellisuuden järjestelmä

Asetus tarjoaa toimijoille mahdollisuuden käyttää valvontaorganisaatioiden toteuttamia asianmukaisen huolellisuuden järjestelmiä. Näillä organisaatioilla on tarvittava asiantuntemus ja analysointikyky, joiden ansiosta ne voivat auttaa jäseniään noudattamaan sääntöjä. Valvontaorganisaatioilla on oltava Euroopan komission hyväksyntä ja niiden on täytettävä tietyt oikeudelliset ja tekniset edellytykset.

Puutavaran ja puutuotteiden asema

Unioni neuvottelee ja tekee tiettyjen maiden kanssa vapaaehtoisia FLEGT-kumppanuussopimuksia, joilla taataan, että näistä maista tuleva puutavara on peräisin laillisista korjuista. Sopimusten puitteissa tuotuun puutavaraan sovelletaan lupajärjestelmää, joka on perustettu asetuksella (EY) N:o 2173/2005.

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen mukaisesti asetuksessa (EY) N:o 338/97 määritetään luvan myöntämisedellytykset tietyille puulajeille. Myös puutavaran, jolle on myönnetty tällainen lupa, katsotaan tällä asetuksella olevan peräisin laillisesta korjuusta.

Soveltaminen

Asetuksen soveltamisen alkamispäivä on 3. maaliskuuta 2013. Eurooppalaisilla toimijoilla, puuntuottajilla ja jäsenvaltioilla (mukaan lukien kauppakumppanit) pitäisi näin ollen olla riittävästi aikaa valmistautua. Tällä välin komissio voi hyväksyä yksityiskohtaisempia sääntöjä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EU) N:o 995/2010

2.12.2010

EUVL L 295, 12.11.2010

Viimeisin päivitys 05.04.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun