RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Främjande av förnybara energikällor

Genom detta direktiv upprättas ett gemensamt ramverk för användningen av förnybar energi för att begränsa växthusgasutsläppen och främja renare transporter. Nationella handlingsplaner har därför definierats samt formerna för användningen av biodrivmedel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Detta direktiv syftar till att upprätta ett gemensamt ramverk för produktionen och främjandet av energi från förnybara energikällor.

Nationella mål och åtgärder

Varje medlemsstat har ett beräknat mål för sin del av energin som produceras av förnybara energikällor i den slutliga energianvändningen (brutto) för 2020. Detta mål överensstämmer med gemenskapens globala mål ”20-20-20”.

Den del av energin som produceras av förnybara energikällor i transportsektorn ska även vara lika med minst 10 % av den slutliga energianvändningen i den sektorn fram till 2020.

Nationella handlingsplaner för förnybar energi

Medlemsstaterna ska upprätta en nationell handlingsplan som fastställer andelen energi från förnybara källor som används i transportsektorn samt i elproduktionen och för uppvärmning för 2020. Handlingsplanerna ska ta hänsyn till effekterna av andra åtgärder i förhållande till energieffektiviteten med avseende på den slutliga energianvändningen (med mindre energianvändning behövs mindre energi från förnybara källor för att nå detta mål). Enligt handlingsplanerna ska även villkoren för reformerna av planerings- och prissättningsregler samt åtkomsten till elnätet upprättas som gynnar energi från förnybara energikällor.

Samarbete mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna kan ”byta ut” en andel energi från förnybara energikällor genom ett statistiskt utbyte och upprätta gemensamma projekt om produktion av el och uppvärmning från förnybara energikällor.

Det är även möjligt att inleda ett samarbete med tredjeländer. Följande villkor ska uppfyllas:

  • Elen ska användas i gemenskapen.
  • Elen ska produceras i en nybyggd anläggning (byggd efter juni 2009).
  • Den producerade och exporterade mängden el ska inte ha erhållit något stöd.

Ursprungsgaranti

Medlemsstaterna ska kunna garantera ursprunget för el, värme och kyla som produceras från förnybara energikällor. Informationen i garantierna är normaliserad och ska kunna erkännas av alla medlemsstater. Den kan även användas för att ge konsumenterna information om sammansättningen av olika energikällor.

Åtkomst till och drift av näten

Medlemsstaterna ska upprätta infrastrukturer som behövs för energi från förnybara energikällor inom transportsektorn. De ska därför:

  • se till att de ansvariga garanterar transmissionen och distributionen av el från förnybara energikällor,
  • ge en prioriterad åtkomst för denna typ av energi.

Biodrivmedel och biobränslen

Direktivet tar hänsyn till energin som produceras från biodrivmedel och biobränslen. Om de tas i beaktande bidrar de till en minskning på minst 35 % av växthusgasutsläppen. Från och med den 1 januari 2017 ska deras del av minskningen uppgå till 50 %.

Biodrivmedel och biobränslen produceras från råvaror från länder utanför eller inom gemenskapen. Biodrivmedlen och biobränslena ska inte produceras från råvaror från mark som har stort värde för den biologiska mångfalden eller från mark med stora kollager. För att få ett ekonomiskt stöd ska de kvalificeras som ”hållbara”, enligt kriterierna i detta direktiv.

Bakgrund

Direktivet ingår i lagstiftningspaketet om energi och klimatförändringar som ger en rättslig ram för gemenskapens mål om minskade växthusgasutsläpp. Det främjar energieffektiviteten, energiförbrukningen från förnybara energikällor, förbättrad energiförsörjning och ekonomisk stimulans i en dynamisk sektor där Europa föregår med gott exempel.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2009/28/EG

25.6.2009

5.12.2010

EUT L 140, 5.6.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 25 februari 2010 om hållbarhetskrav för användning av fast och gasformig biomassa för produktion av el, värme och kyla [KOM(2010) 11 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]
Rapporten åtföljs av en konsekvensbedömning (SEK(2010)65) och en sammanfattning av konsekvensbedömningen (SEK(2010)66 ).

I rapporten presenteras resultaten av analysen som kommissionen genomfört om hållbarhetskraven för energianvändning av biomassa utöver biodrivmedel och biobränslen (dvs. fasta och gasformiga bränslen för el, värme och kyla).
I analysen om kraven angående utvidgningen av EU:s hållbarhetssystem för fasta och gasformiga bränslen från biomassa för el, värme och kyla har kommissionen valt ut tre principer som en politik på europeisk nivå ska beakta med avseende på biomassans hållbarhet

  • Effektiv behandling av problem som avser hållbar användning av biomassa.
  • Bra kostnadseffektivitet vid uppfyllandet av målen.
  • Överensstämmelse med den befintliga politiken.

På grundval av dessa delar i analysen dras slutsatsen att det i detta skede inte är nödvändigt att upprätta ett europeiskt system som är bindande och harmoniserat i detta område och att de befintliga åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa att fast och gasformig biomassa som används på EU-nivå med avseende på el, värme och kyla är hållbar.
I rapporten anger kommissionen rekommendationer om hållbarhet och uppmanar medlemsstaterna att beakta dessa för att säkerställa en viss enhetlighet i de befintliga eller framtida nationella hållbarhetssystemen. Rekommendationerna baseras huvudsakligen på hållbarhetssystemet som ingår i direktiv 2009/28/EG för biodrivmedel och biobränslen med några undantag.
Kommissionen anger i sin rapport att slutsatserna i analysen ska vara föremål för avrapportering och kontroll. Det är anledningen till att kommissionen sammanfattningsvis i rapporten preciserar att en ny rapport kommer att upprättas fram till den 31 december 2011 om de nationella planerna i tillräcklig och lämplig mån har behandlat problemen om hållbarhet med avseende på användning av biomassa som produceras inom eller utanför EU och om huruvida dessa planer har lett till handelshinder eller hämmat utvecklingen av bioenergisektorn. Kommissionen kommer att ta hänsyn till om ytterligare åtgärder som gemensamma hållbarhetskriterier på EU-nivå skulle vara lämpliga.

Senast ändrat den 09.07.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början