RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα κοινό πλαίσιο παραγωγής και προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση καθαρότερων μεταφορών. Για τοv σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί εθνικά σχέδια δράσης, καθώς και τρόποι χρήσης των βιοκαυσίμων.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου παραγωγής και προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Εθνικοί στόχοι και μέτρα

Κάθε κράτος μέλος έχει θέσει έναν εκτιμώμενο στόχο σχετικά με το μερίδιο της ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές, στο σύνολο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας για το 2020. Ο στόχος αυτός συνάδει με το συνολικό στόχο «20-20-20» της Κοινότητας.

Επιπλέον, το μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών πρέπει να ισούται με τουλάχιστον 10 % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στοv συγκεκριμένο τομέα έως το 2020.

Εθνικά σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνικό σχέδιο δράσης όπου ορίζονται τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκονται στις μεταφορές, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης για το 2020. Στα σχέδια δράσης λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας (όσο μεγαλύτερη η μείωση κατανάλωσης ενέργειας, τόσο λιγότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές απαιτείται για την επίτευξη του στόχου). Στα σχέδια δράσης ορίζονται επίσης οι τρόποι μεταρρύθμισης των καθεστώτων σχεδιασμού και τιμολόγησης, καθώς και η πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, ευνοώντας την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη μπορούν να «ανταλλάσσουν» μια ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω στατιστικής μεταβίβασης μεταξύ τους, και να υλοποιούν κοινά έργα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές.

Καθίσταται επίσης δυνατή η συνεργασία με τρίτες χώρες. Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να καταναλώνεται εντός της Κοινότητας·
  • η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να παράγεται από εγκαταστάσεις πρόσφατης κατασκευής (μετά τον Ιούνιο του 2009)·
  • η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και εξάγεται δεν πρέπει να τυγχάνει άλλης υποστήριξης.

Εγγύηση προέλευσης

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθεί την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της ενέργειας θέρμανσης και ψύξης, από ανανεώσιμες πηγές. Τα στοιχεία των εν λόγω εγγυήσεων είναι τυποποιημένα και πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Η εγγύηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τη σύνθεση των διαφόρων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόσβαση και εκμετάλλευση των δικτύων

Τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν τις υποδομές που απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών. Για τοv σκοπό αυτό, καλούνται:

  • να μεριμνούν ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να εγγυώνται τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές·
  • να προβλέπουν ώστε η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές να έχει προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Βιοκαύσιμα και βιορευστά

Η οδηγία λαμβάνει υπόψη την ενέργεια που παράγεται από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, τα οποία, για να ληφθούν υπόψη, πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35 %. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, το μερίδιό τους στη μείωση των εκπομπών πρέπει να ανέρχεται σε 50 %.

Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό της Κοινότητας. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας ή εδάφη πλούσια σε άνθρακα. Για να τύχουν χρηματοδοτικής υποστήριξης, πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί ως «αειφόρα» βάσει των κριτηρίων της παρούσας οδηγίας.

Πλαίσιο

Η οδηγία αποτελεί μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, που θεσπίζει νομοθετικό πλαίσιο για τους κοινοτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ενισχύεται η ενεργειακή απόδοση, η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού και η οικονομική τόνωση ενός δυναμικού τομέα όπου η Ευρώπη αποτελεί υπόδειγμα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Οδηγία 2009/28/ΕΚ

25.6.2009

5.12.2010

ΕΕ L 140 της 5.6.2009

ΣΥΝΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 25ης Φεβρουαρίου 2010, περί απαιτήσεων αειφορίας σχετικά με τη χρήση στερεών και αέριων πηγών βιομάζας στον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη [COM(2010) 11 τελικό – δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα]. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από μία εκτίμηση επιπτώσεων [SEC(2010)65] και από μία περίληψη της εκτίμησης επιπτώσεων [SEC(2010)66 ].
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εκτίμησης που έκανε η Επιτροπή για τις απαιτήσεις ενός καθεστώτος αειφορίας σχετικά με την ενεργειακή χρήση βιομάζας, εξαιρουμένων των βιοκαυσίμων και των βιορευστών (δηλ. καύσιμα στερεάς και αέριας μορφής για τον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη).
Στην εκτίμηση των απαιτήσεων για την επέκταση του καθεστώτος αειφορίας στην ΕΕ σχετικά με τα καύσιμα στερεάς και αέριας μορφής που παράγονται από βιομάζα για τον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη, η Επιτροπή κατέγραψε τρεις αρχές που πρέπει να τηρούνται για μια ευρωπαϊκή πολιτική αειφορίας της βιομάζας:

  • αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την αειφόρο χρήση της βιομάζας·
  • κοσταποδοτικότητα κατά την εκπλήρωση των στόχων·
  • συνέπεια με τις υφιστάμενες πολιτικές.

Με βάση αυτά τα στοιχεία μελέτης, η έκθεση καταλήγει ότι στο παρόν στάδιο δεν είναι απαραίτητο να θεσπιστεί περιοριστικό και εναρμονισμένο ευρωπαϊκό καθεστώς στο εν λόγω πεδίο, καθώς τα υπάρχοντα μέτρα αρκούν για να εγγυηθούν την αειφορία της στερεάς και αέριας βιομάζας που καταναλίσκεται σε επίπεδο ΕΕ για τον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη.
Ωστόσο στην έκθεσή της, η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις σε θέματα αειφορίας και τονίζει στα κράτη μέλη την ανάγκη να τις λάβουν υπόψη, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός συνοχής των υφιστάμενων ή μελλοντικών εθνικών καθεστώτων αειφορίας. Οι συστάσεις βασίζονται κυρίως στο καθεστώς αειφορίας της οδηγίας 2009/28/ΕΚ για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, με ορισμένες εξαιρέσεις.
Η Επιτροπή υποδεικνύει στην έκθεσή της ότι τα συμπεράσματα των εκτιμήσεών της πρέπει να τεθούν υπό ανασκόπηση και έλεγχο. Για τοv λόγο αυτό δηλώνει στην κατακλείδα της έκθεσης ότι μέχρι τοv Δεκέμβριο 2011 θα έχει συντάξει καινούρια έκθεση όπου θα διαπιστώνεται εάν τα εθνικά καθεστώτα αποκρίθηκαν ικανοποιητικά στα προβλήματα αειφορίας που αφορούν τη χρήση βιομάζας με προέλευση από την ΕΕ και τις τρίτες χώρες, και εάν τα εν λόγω καθεστώτα έθεσαν φραγμούς στις ανταλλαγές και την ανάπτυξη του βιοενεργειακού τομέα. Θα μελετήσει την ορθότητα των συμπληρωματικών μέτρων, όπως είναι τα κριτήρια αειφορίας σε επίπεδο ΕΕ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 09.07.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας