RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Programm qafas għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (CIP) (2007-2013)

Kif tagħmel l-istrateġija ta’ Lisbona, il-programm qafas jappoġġja azzjonijiet favur il-kompetittività u l-kapaċità ta’ innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea (UE) fuq il-perjodu 2007-2013. Huwa jħeġġeġ b’mod partikolari l-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni, tat-teknoloġiji ekoloġiċi u tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

ATT

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 1639/2006/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (2007-2013) [Ara l-att(i) emendatorju(i)].

SINTEŻI

Il-programm-qafas għall-kompetittività u l-innovazzjoni (CIP) jipproponi qafas konsistenti għat-titjib tal-kompetittività * u l-potenzjal ta’ innovazzjoni * fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE). L-azzjonijiet appoġġjati mill-programm-qafas jappoġġjaw l-iżvilupp tas-soċjetà tal-għarfien kif ukoll l-iżvilupp sostenibbli bbażat fuq tkabbir ekonomiku bilanċjat.

Il-programm qafas jinkludi programmi ta’ appoġġ Komunitarji speċifiċi, azzjonijiet ġodda kif ukoll sinerġiji ma’ programmi oħrajn. B’hekk jilħaq l-għanijiet tal-bidu ġdid tal-istrateġija ta’ Lisbona favur azzjoni Komunitarja aktar sempliċi, aktar viżibbli u aktar immirata.

Programmi speċifiċi

Sabiex jirrifletti d-diversità tal-għanijiet tiegħu u jiżgura l-viżibbiltà tagħhom, is-CIP huwa magħmul minn tliet sub-programmi speċifiċi. L-interessi tal-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) u l-innovazzjoni ekoloġika huma prijoritajiet trasversali u huma riflessi fil-programm qafas kollu.

  • Il-programm għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija jiġbor fih l-azzjonijiet maħsuba għall-promozzjoni tal-intraprenditorija, il-kompetittività industrijali u l-innovazzjoni. Dan il-programm jimmira speċifikament għall-SMEs *, mill-“gazelles” (impriżi b’potenzjal kbir ta’ tkabbir) ta’ teknoloġija avvanzata sal-mikro-impriżi u l-impriżi familjali li jirrappreżentaw il-maġġoranza tal-impriżi Ewropej. Huwa jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament u għall-investimenti fil-fażi ta’ tluq u ta’ tkabbir tagħhom. Huwa jippermetti wkoll l-aċċess tal-impriżi għal tagħrif u pariri dwar il-funzjonament tas-suq intern u l-possibiltajiet tiegħu, kif ukoll dwar il-liġi Komunitarja li hija applikabbli għalihom u l-liġi futura li jistgħu jħejju ruħhom u jadattaw għaliha bl-inqas spejjeż possibbli. F’din il-perspettiva, in-netwerk Ewropew għall-impriżi (DE) (EN) (FR) jiżvolġi rwol importanti. Il-programm jipprovdi barra minn hekk l-iskambju tal-aħjar prattiki bejn l-Istati Membri sabiex joħloq ambjent regolatorju u amministrattiv aħjar għall-impriżi u l-innovazzjoni. Huwa jappoġġja ukoll il-promozzjoni tal-innovazzjoni ekoloġika *, billi jinkoraġġixxi l-użu sħiħ tal-potenzjal tat-teknoloġiji.
  • Il-programm ta’ appoġġ strateġiku għall-ICT għandu l-għan li jippromwovi l-adozzjoni u l-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni (ICT), pilastru tal-ekonomija tal-għarfien. L-adozzjoni tal-ICT fis-settur privat u dak pubbliku tippermetti fil-fatt li tiġi stimolata l-prestazzjoni Ewropea f’dak li jirrigwarda l-innovazzjoni u l-kompetittività Ewropea. Il-programm jipparteċipa fl-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u jintegra l-istrumenti li qabel kienu ffinanzjati mill-programmi eTEN, eContent u Modinis.
  • Il-programm “Enerġija Intelliġenti – Ewropa” ( EN ) jikkontribwixxi għat-tħaffif tat-twettiq tal-għanijiet fil-qasam tal-enerġija sostenibbli. B’hekk huwa jappoġġja t-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija, l-adozzjoni ta’ sorsi ta’ enerġija ġdida u rinnovabbli, preżenza usa’ fis-suq ta’ dawn is-sorsi ta’ enerġija, id-diversifikazzjoni tal-enerġija u tal-fjuwils, iż-żieda tas-sehem tal-enerġija rinnovabbli (skont l-għan stabbilit mill-Unjoni Ewropea, is-sehem tas-sorsi ta’ enerġiji fil-konsum gross domestiku għandu jaqbeż it-12 % sal-2010) u t-tnaqqis tal-konsum finali tal-enerġija. Tingħata attenzjoni partikolari f’dan il-kuntest lis-settur tat-trasport. Il-programm jipprovdi l-kontinwità tal-programm “Enerġija intelliġenti għall-Ewropa” (2003-2006) li skada fil-31 ta’ Diċembru 2006.

Implimentazzjoni

L-implimentazzjoni tas-CIP hija bbażata fuq diversi strumenti (strumenti finanzjarji, proġetti, netwerks, azzjonijiet ta’ analiżi, eċċ.) li jistgħu jkunu applikati għal kull programm speċifiku. Dan “is-sett ta’ għodda” komuni għad-diversi programmi jissimplifika t-tħaddim tal-programm qafas għall-utenti. Is-CIP jibbaża mhux biss fuq azzjonijiet ittestjati u ppruvati, iżda jintroduċi wkoll strumenti ġodda.

Diversi strumenti finanzjarji Komunitarji jipparteċipaw fl-appoġġ lill-impriżi. Il-mekkaniżmu favur l-SMEs innovattivi b’rata għolja ta’ tkabbir (GIF) jippromwovi l-provvista ta’ kapital għall-bidu u t-tluq għall-SMEs fl-istadju inizjali u, element ġdid introdott mis-CIP, il-provvista ta’ kapital “ta’ segwitu” waqt il-fażi ta’ espansjoni. Il-mekkaniżmu ta’ garanzija tal-SMEs, min-naħa tiegħu, jiffaċilita l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament permezz tad-dejn (self jew kiri), għall-mikrokreditu u għall-fondi proprji jew kważi fondi proprji. Dan il-mekkaniżmu jinkludi ukoll strument ġdid ta’ titolizzazzjoni tal-portafolli ta’ self bankarju, li jimmobilizza sorsi addizzjonali ta’ finanzjament permezz ta’ self lill-SMEs.

Is-CIP isaħħaħ u jiżviluppa s-servizzi ta’ appoġġ favur l-impriżi u l-innovazzjoni. Dawn tal-aħħar iqassmu lill-impriżi tagħrif dwar il-politiki, il-liġi u l-programmi Komunitarji, li jirrigwardaw b’mod speċjali s-suq intern u l-programmi qafas għar-riċerka. Dawn is-servizzi joffru wkoll lill-impriżi tagħrif dwar it-trasferiment tal-innovazzjoni, tat-teknoloġiji u tal-għarfien. Barra minn hekk jiġbru informazzjoni dwar reazzjonijiet mill-impriżi għall-finijiet tal-valutazzjonijiet tal-impatt u l-iżvilupp tal-politiki.

Mezz ġdid jappoġġja wkoll il-kooperazzjoni bejn il-programmi nazzjonali u reġjonali ta’ promozzjoni tal-innovazzjoni fl-impriżi, biex b’hekk joffri lill-impriżi aktar mezzi kif jibbenefikaw mill-ideat, l-esperjenza u l-opportunitajiet ta’ suq f’reġjuni oħrajn Ewropej.

Il-programm qafas jappoġġja ukoll proġetti pilota tal-ewwel applikazzjoni kummerċjali. L-għan tagħhom huwa li jippromwovu t-tqegħid fis-suq u l-isfruttar ekonomiku effettiv tat-tekniki jew il-prodotti innovattivi jew eko-innovattivi li l-prova teknika tagħhom diġà twettqet b’suċċess, iżda li jkunu għadhom ma ġewx ikkumerċjalizzati b’mod sinifikanti. Dawn il-proġetti huma implimentati permezz ta’ sħubija pubblika-privata.

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Enerġija Intelliġenti hija responsabbli mill-implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-programm “Enerġija intelliġenti – Ewropa” u tal-azzjonijiet tal-programm “Impriża u Innovazzjoni”.

Biex jiġi pperfezzjonat il-fluss tal-għarfien u tal-ideat, l-iżvilupp strateġiku tal-politiki Komunitarji għandu jkompli fuq il-bażi tal-metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni u jiżdied b’attivitajiet ġodda ta’ ġemellaġġ li jgħinu lill-Istati Membri u lir-reġjuni jibbenefikaw minn eżempji ta’ prattika tajba.

Konsistenza ma’ politiki Komunitarji oħrajn

Is-CIP huwa kkombinat ma’ inizjattivi Komunitarji kbar oħrajn. L-azzjonijiet differenti tagħhom huma implimentati b’mod parallel u jikkomplementaw lil xulxin. Il-programm qafas b’hekk jipparteċipa fit-twettiq tal-għanijiet Komunitarji rigward ir-riċerka, il-koeżjoni, l-ambjent, l-edukazzjoni u t-taħriġ.

Is-CIP jiffaċilita għalhekk l-aċċess għall-finanzjament għall-impriżi li l-attivitajiet tagħhom jiffukaw fuq l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp. Huwa jgħin ukoll lill-impriżi jipparteċipaw fis-7 Programm Qafas għar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku (FP7 - RTD).

Baġit

Il-programm qafas huwa mifrux fuq perjodu ta’ seba’ snin inkluż bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u l-31 ta’ Diċembru 2013. Huwa għandu baġit ta’ 3.621 biljun euro għat-tul sħiħ tal-programm.

Permezz ta' tqassim indikattiv, 60 % tal-baġit globali (2.170 biljun euro) huwa allokat għall-programm għall-innovazzjoni u l-intraprenditorija. Wieħed minn ħamsa ta’ dak l-ammont (430 miljun euro) huwa ddedikat għall-promozzjoni tal-innovazzjoni ekoloġika. 20 % (730 miljun euro) tal-baġit globali huwa assenjat lill-programm ta’ appoġġ strateġiku għall-ICT u l-aħħar 20 % (730 miljun euro) lill-programm “Enerġija intelliġenti – Ewropa”.

L-ispejjeż eliġibbli taħt diversi strumenti madankollu ma jistgħux ikunu soġġetti għal finanzjament doppju.

Monitoraġġ u evalwazzjoni

Il-Kummissjoni sejra timmonitorja regolarment l-implimentazzjoni tal-Programm Qafas u programmi speċifiċi li huma relevanti. Ta’ kull sena, hija tfassal rapport li fih hija tispjega l-attivitajiet sostnuti permezz ta’ indikaturi li jikkonċernaw l-andament finanzjarju, ir-riżultati miksubin u, meta jkun possibbli, l-impatt tal-azzjonijiet.

Il-programm qafas u l-programmi speċifiċi relevanti għalih huma soġġetti għal evalwazzjoni intermedjarja, u għal evalwazzjoni finali. Dawn l-evalwazzjonijiet jippermettu li jsir eżami ta’ aspetti bħalma huma r-relevanza, il-koerenza u s-sinerġiji, l-effikaċja, l-użu razzjonali tar-riżorsi, id-durabilità, eċċ. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni finali tivverifika, kemm il-programm qafas fit-totalità tiegħu u kull wieħed mill-programmi speċifiċi tiegħu laħqu l-objettivi tagħhom.

Kuntest

Il-proċess ta’ Lisbona, li l-għan tiegħu huwa li jagħmel lill-Ewropa l-ekonomija tal-għarfien l-aktar kompetittiva u l-aktar dinamika fid-dinja, naturalment għamel il-kompetittività waħda mill-preokkupazzjonijiet politiċi ewlenin tal-UE. Sabiex issaħħaħ il-konsistenza bejn id-diversi programmi li qegħdin jipparteċipaw fl-isforz Komunitarju għal kompetittività akbar, u biex tilħaq l-għanijiet tal-istrateġija mġedda ta’ Lisbona, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet programm qafas għall-innovazzjoni u l-kompetittività.

Termini ewlenin tal-Att
  • Impriżi żgħar u ta’ daqs medju (Small and Medium Enterprises - SMEs): impriżi li jħaddmu inqas minn 250 ħaddiem u li l-fatturat jew il-bilanċ totali tagħhom ma jaqbiżx, rispettivament, il-50 miljun euro jew it-43 miljun euro (Rakkomandazzjoni 2003/361/KE).
  • Kompetittività: il-kapaċità tal-impriżi li jadattaw malajr għall-bidla, li jisfruttaw il-potenzjal tagħhom fl-innovazzjoni u li jiżviluppaw prodotti ta’ kwalità għolja.
  • Innovazzjoni: it-tiġdid u t-tkabbir tal-firxa ta’ prodotti u servizzi, l-implimentazzjoni ta’ metodi ġodda ta’ tfassil, ta’ produzzjoni, ta’ forniment u ta’ tqassim, l-introduzzjoni ta’ bidliet fil-ġestjoni, fl-organizzazzjoni tax-xogħol kif ukoll fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u fil-kwalifiki tal-ħaddiema.
  • Innovazzjoni ekoloġika: kwalunkwe forma ta’ innovazzjoni biex jinkiseb l-għan ta’ żvilupp sostenibbli li jirrispetta l-ambjent permezz ta’ tnaqqis tal-impatt fuq l-ambjent jew permezz tal-użu aktar effikaċi u aktar responsabbli tar-riżorsi naturali, b’mod partikolari l-enerġija.

REFERENZA

Att(i) Dħul fis-seħħ Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali

Deċiżjoni 1639/2006/KE

29.11.2006

ĠU L 310, 9.11.2006

Att(i) emendatorju(i) Dħul fis-seħħ Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 670/2012

1.8.2012

ĠU L 204 tal-31.7.2012

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi tad-Deċiżjoni 1639/2006 ġew integrati fit-test bażi. Din il-verżjoni kkonsolidata ma għandha ebda valur dokumentarju.

ATTI RELATATI

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (2014 – 2020) [COM(2011) 834 finali – Mhux ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali].
Proċedura ta’ kodeċiżjoni (2011/0394/COD)

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Evalwazzjonijiet tal-Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni” [COM(2013) 2 finali – Mhux ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali].

L-aħħar aġġornament: 01.02.2013
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna