RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program pro čisté a konkurenceschopné malé a střední podniky

Za účelem pomoci malým a středním podnikům s co nejlepším prováděním evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí navrhuje Komise program na zlepšení právních předpisů, nástrojů řízení z hlediska ochrany životního prostředí, finanční pomoci, odborných znalostí, komunikace a informací.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. října 2007 nazvané: „Malé, čisté a konkurenceschopné: Program na pomoc malým a středním podnikům při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí“ (KOM(2007) 379 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Malé a střední podniky (MSP) představují 99 % všech podniků a 57 % hospodářské přidané hodnoty v Evropské unii (EU). Velká část evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí přitom není těmito podniky prováděna buď proto, že se tyto podniky nacházejí pod prahy, od kterých se tyto právní předpisy začínají uplatňovat, anebo proto, že neznají svůj dopad na životní prostředí, ani právní předpisy, které se týkají jejich činnosti.

Tato situace je problematická jak z hlediska konkurenceschopnosti MSP, které nevyužívají hospodářských výhod plynoucí z lepšího řízení z hlediska ochrany životního prostředí a z ekologické inovace, tak z hlediska životního prostředí nebo zdravotního a bezpečnostního rizika pro pracovníky.

Za účelem pomoci MSP přijmout modely udržitelné produkce a podnikání zřizuje Komise pomocný program, který má za cíl zvýšit úroveň souladu MSP s právními předpisy v oblasti životního prostředí při současném snížení nákladů za zvýšení úrovně souladu, posílit ekologickou účinnost MSP a zvýšit jejich konkurenceschopnost a ekologickou inovaci.

Tento akční plán je založen na zlepšení právních předpisů, přijetí nástrojů řízení z hlediska ochrany životního prostředí, finanční pomoci MSP, vytváření odborných znalostí, komunikace a informací. Komise bude ve spolupráci s členskými státy pravidelně kontrolovat provádění tohoto programu a první posouzení jeho provádění se uskuteční do roku 2010.

Lepší právní úprava

Zlepšené tvoření a provádění právních předpisů zahrnuje zejména opatření na zjednodušení administrativních postupů za účelem snížení nákladů, upevňování a šíření nejlepších postupů v oblasti provádění závazků v oblasti životního prostředí, zejména prostřednictvím iniciativ jako je BEST, spolupráce s orgány dohlížejícími na provádění právních předpisů, jako je síť IMPEL, a konzultace MSP při tvoření a provádění právních předpisů.

Přizpůsobení režimů řízení z hlediska ochrany životního prostředí pro MSP

Komise podporuje používání systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Počítá zejména s rozšířením tohoto systému na celou skupinu nebo dané průmyslové odvětví a s vytvořením nástrojů jako například EMAS-Easy k usnadnění jeho používání. Kromě toho se hodlá zbavit nadměrné byrokracie spojené se systémem EMAS, aby evropské podniky vybídla k jeho používání.

Přiměřená a stálá finanční pomoc

Pro usnadnění investic do ekologicky účinných postupů mohou MSP těžit z evropských fondů a podpor prostřednictvím programu LIFE+, rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a nových nástrojů politiky soudržnosti na období 2007–2013 (EFRR, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond). Komise počítá s uveřejněním příručky pro podniky, která stanoví možnosti financování.

Kromě toho předpisy o státní podpoře umožňují členským státům poskytnout finanční pomoc podnikům, které splňují požadavky právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, nebo jdou dokonce za ně.

Vytváření odborných znalostí

Komise hodlá pomáhat při budování kapacit na podporu MSP v členských státech tak, že zorganizuje vzdělávací semináře zaměřené na zdroje informací, právní požadavky a přínosy lepšího řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí.

Úsilí Komise bude navíc podporováno sítí evropských informačních středisek (EIC) a od roku 2008 novou sítí na podporu podniků a inovací, která propojí služby evropských informačních středisek se službami inovačních kontaktních středisek (IRC), a to zejména pomocí propagace partnerství a aktivní spolupráce s MSP.

Zlepšená komunikace a cílenější informace

Řada informací o životním prostředí musí být MSP k dispozici prostřednictvím vícejazyčné webové stránky, která se mimo jiné bude týkat provádění právních předpisů, nástrojů řízení, možností financování, osvědčených postupů atd. Komise navíc hodlá vypracovat pokyny pro MSP, které jim pomohou utlumit jejich dopad na životní prostředí.

Poslední aktualizace: 02.09.2011

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky