RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Geologisk lagring af kuldioxid (CO2)

Den Europæiske Union (EU) etablerer en lovgivningsramme for miljøsikker geologisk lagring af kuldioxid (CO2). Denne nye lovgivningsramme sigter på at forebygge og, når muligt, at fjerne så meget som muligt af CO2-udledningens skadevirkninger og farer for miljøet og for menneskers helbred.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006.

RESUMÉ

Dette direktiv har til formål at etablere en lovgivningsramme for miljøsikker geologisk lagring af kuldioxid (CO2) for at bidrage til bekæmpelse af klimaforandringen.

Direktivet gælder for geologisk lagring af CO2 på medlemsstaternes område, i deres eksklusive økonomiske zoner og på deres kontinentalsokler.

Direktivet gælder ikke for geologisk lagring af CO2 med en kapacitet under 100 kiloton.

Lagring af CO2 i vandsøjlen eller på en lagringsplads i et lagringskompleks, der strækker sig ud over medlemsstaternes område, deres eksklusive økonomiske zoner eller deres kontinentalsokkel, er ikke tilladt.

Valg af og efterforskning efter lokaliteter til lagringsanlæg

En geologisk formation kan kun vælges som lagringssted, hvis der under de foreslåede udnyttelsesbetingelser ikke er væsentlig risiko for hverken lækage, miljøet eller sundhed. En geologisk formations egnethed som lagringssted afgøres ud fra en karakterisering og en vurdering af det potentielle lagringskompleks og det omgivende område efter de i bilag I til dette direktiv anførte kriterier. Karakteriseringen af en lokalitet sker i tre trin:

  • trin 1: dataindsamling vedrørende lokaliteten (geologi, hydrogeologi, seismiske forhold osv.) og dens omgivelser (befolkning, afstand til naturressourcer og fredede områder osv.)
  • trin 2: opbygning af edb-modeller ud fra de indsamlede data for at beskrive lokaliteten ud fra forskellige synsvinkler (geologisk struktur, geomekaniske og geokemiske egenskaber, disponibelt rumfang osv.)
  • trin 3: karakterisering af oplagringens dynamiske opførsel, karakterisering af følsomhed og en risikovurdering.

De nødvendige efterforskninger for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til at vælge en lagringslokalitet kan ikke udføres uden tilladelse. Tilladelsen gives af den kompetente myndighed i den enkelte medlemsstat for den periode, der er nødvendig for udforskning af lokaliteten. En forlængelse kan dog gives til at afslutte en efterforskning. Indehaveren af en efterforskningstilladelse har eneret på at efterforske CO2-lagringspotentialet af komplekset. Medlemsstaterne overvåger, at der ikke gives tilladelse til uforenelige anvendelser af komplekset i gyldigheds­perioden for tilladelsen.

Lagringstilladelse

Et lagringsanlæg må ikke drives uden tilladelse. Ansøgninger om lagringstilladelse skal stiles til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat og skal indeholde en række oplysninger om operatøren, en karakterisering af lagringslokaliteten, den totale mængde CO2, der skal injiceres, og sammensætningen af CO2-strømmene, forebyggende foranstaltninger, et forslag til en overvågningsplan, udbedringsforanstaltninger, en midlertidig efterbehandlingsplan, dokumentation for finansiel sikkerhedsstillelse osv.

Den kompetente myndighed skal kontrollere, at de gældende krav i direktivet opfyldes, og at forvaltningen af anlægget overdrages til en pålidelig og teknisk kompetent person. Medlemsstaterne skal sende Kommissionen alle udkast til lagringstilladelser senest en måned efter modtagelsen. Kommissionen har derefter en frist på fire måneder til at afgive en ikke-bindende udtalelse om tilladelsesudkastene. Den kompetente myndighed skal tage udtalelsen i betragtning, når den træffer sin beslutning, og skal begrunde sin endelige beslutning over for Kommissionen, hvis den afviger fra Kommissionens udtalelse.

Der må ikke foretages væsentlige ændringer, uden at en ny lagringstilladelse eller en fornyelse af en lagringstilladelse er udstedt i henhold til dette direktiv.

Den kompetente myndighed revurderer situationen og ajourfører eller, som en sidste udvej, tilbagekalder lagringstilladelsen såfremt:

  • der optræder væsentlige lækager eller uregelmæssigheder
  • betingelserne i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der er risiko for væsentlige lækager eller uregelmæssigheder
  • der forekommer undladelser fra operatørens side i forhold til betingelserne i tilladelsen
  • videnskabelige resultater og teknologiske fremskridt taler derfor
  • og i alle tilfælde fem år efter udstedelsen af tilladelsen og derefter hvert tiende år.

Forpligtelser i forbindelse med drift, nedlukning og efterbehandling

Hverken affald eller andre stoffer må ikke tilsættes CO2-strømmen med henblik på bortskaffelse af dette affald eller disse stoffer. Tilfældigt medfølgende stoffer i strømmen skal være under et niveau, som ville skade lagringsanlægget og infrastrukturen eller indebære risiko for miljøet. Operatøren skal bevise, at CO2–strømmen opfylder disse kriterier, og skal føre et register over de leverede CO2-strømme.

Operatøren skal overvåge injektionsanlæggene, lagringskomplekset og om nødvendigt det omgivende miljø, i overensstemmelse med overvågningsplanen, der er godkendt af den kompetente myndighed. Formålet med overvågningen er bl.a. at sammenligne CO2's faktiske og forud modellerede opførsel og detektere væsentlige uregelmæssigheder, vandring af CO2 og udsivning af CO2 og virkningerne heraf på miljø og befolkning. Overvågningsplanen ajourføres mindst hvert femte år.

Operatøren skal mindst en gang om året meddele den kompetente myndighed visse oplysninger, bl.a. resultaterne af overvågningen af lagringsanlægget, CO2-strømmenes mængde og karakteristika og dokumentation for opretholdelse af finansiel sikkerhedsstillelse.

Den kompetente myndighed skal sørge for regelmæssige (mindst en gang om året) eller punktvise inspektioner (f.eks. i tilfælde af udsivninger, i tilfælde af væsentlige uregelmæssigheder, i tilfælde af at betingelserne i tilladelsen ikke overholdes eller i tilfælde af alvorlige klager over miljøvirkninger eller påvirkninger af menneskers helbred) af lagringsanlæggene. Den rapport, der udarbejdes for hver inspektion, sendes til den pågældende operatør og offentliggøres.

I tilfælde af væsentlige lækager eller uregelmæssigheder eller udsivning skal operatøren straks informere den kompetente myndighed og træffe de fornødne udbedrende foranstaltninger som beskrevet i planen for udbedrende foranstaltninger, som den kompetente myndighed har godkendt. Den kompetente myndighed kan påbyde supplerende foranstaltninger og, hvis operatøren ikke gør det fornødne, selv træffe de udbedrende foranstaltninger, som betales af operatøren.

Et lagringsanlæg lukkes, hvis betingelserne herfor i tilladelsen er til stede, hvis operatøren anmoder herom, eller hvis den kompetente myndighed træffer afgørelse herom efter tilbagetrækning af lagringstilladelsen. Efter nedlukningen er operatøren fortsat ansvarlig for anlægget, bl.a. hvad angår forsegling af lagringsanlægget og fjernelse af injektionsanlæggene. Operatøren har ligeledes de samme forpligtelser som under driften, i overensstemmelse med en foreløbig efterbehandlingsplan, der er godkendt af den kompetente myndighed. Ansvaret overdrages derefter til den kompetente myndighed, når alle tilgængelige oplysninger peger i retning af, at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændig og permanent indesluttet, når en minimumsperiode er forløbet, når de finansielle forpligtelser er opfyldt, og når lagringsanlægget er forseglet og injektionsanlæggene fjernet. Efter overdragelsen af ansvaret ophører de regelmæssige inspektioner, og overvågningen kan reduceres til et niveau, som tillader detektering af væsentlige lækager eller uregelmæssigheder. I tilfælde af tilbagetrækning af en lagringstilladelse overtager den kompetente myndighed de ovennævnte forpligtelser og inddriver alle omkostningerne herved hos den forrige operatør, indtil betingelserne for en endelig overdragelse af ansvaret til den kompetente myndighed er til stede (dvs. at alle tilgængelige oplysninger peger i retning af, at den lagrede CO2 vil forblive fuldstændigt og permanent indesluttet).

Andre bestemmelser

Operatøren skal træffe forholdsregler i form af sikkerhedsstillelse eller tilsvarende, inden der indgives ansøgning om lagringstilladelse, for at sikre, at alle forpligtelserne i tilknytning til drift, nedlukning og efterbehandling af lagringsanlægget kan opfyldes.

Medlemsstaterne skal sikre potentielle brugere fair og åben adgang til CO2-transportnet og -lagringsanlæg. De skal ligeledes indføre en ordning til bilæggelse af tvister, samarbejde indbyrdes i tilfælde af grænseoverskridende problemer, føre et register over nedlukkede lagringsanlæg og sende det til Kommissionen samt hvert tredje år (første gang senest den 30. juni 2011) forelægge Kommissionen en rapport om direktivets anvendelse.

Kontekst

Dette direktiv indgår i den ”energi- og klimapakke”, som Kommissionen iværksatte i begyndelsen af 2008.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/31/EF

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140 af 5.6.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 23. januar 2008 "To gange 20 % i 2020 – Europas muligheder i forbindelse med klimaændringerne" [KOM(2008) 30 endelig – ikke offentliggjort i EUT].
I januar 2008 vedtog Kommissionen en række sammenhængende og globale foranstaltninger for at realisere de mål for klimaændringer og vedvarende energi for 2020, som EU fastlagde i foråret 2007.

Seneste ajourføring: 17.02.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top