RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ny lagstiftning om genetiskt modifierade livsmedel och foder

Ett särskilt auktoriseringsförfarande styr hur genetiskt modifierade organismer (GMO) och livsmedel som innehåller sådana släpps ut på marknaden, oavsett om de är avsedda att förbrukas av människor eller djur.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning är strängare än den tidigare lagstiftningen. Den kompletterar förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer (GMO).

Berörda produkter

Förordningen gäller tre typer av produkter:

  • genetiskt modifierade organismer som ska användas som föda för människor eller djur,
  • livsmedel eller foder som innehåller GMO,
  • livsmedel och foder som framställs av eller innehåller ingredienser som framställts av GMO.

Förfarande för godkännande

I förordningen föreskrivs ett gemensamt förfarande för godkännande av livsmedel som innehåller GMO.

Företagaren ska lämna in sin ansökan i enlighet med denna förordning för alla livsmedel som innehåller GMO och ta hänsyn till de bestämmelser som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer.

Industriföretagaren lämnar in en gemensam ansökan för användning i livsmedel och för odling. Det betyder att GMO som godkänts inte bara får användas i livsmedel utan också får odlas och avsiktligt utsättas i miljön.

Bedömning (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) och riskhantering (kommissionen)

När en ansökan lämnats in av industriföretagaren, ska den nationella myndigheten inom 14 dagar bekräfta att ansökan inkommit, och informera Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, som är ansvarig för riskbedömningen inom livsmedelssektorn, Denna har 6 månader på sig att genomföra bedömningen.

Kommissionen är ansvarig för riskhanteringen. På grundval av den bedömning som gjorts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, tar kommissionen fram ett beslutsförslag där den godkänner eller avslår ansökan inom 3 månader. Den lägger sedan fram detta förslag för Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Om denna kommitté godkänner ansökan, antar kommissionen den definitivt. Om kommittén inte godkänner den granskas förslaget i ministerrådet. Om detta inte uttalar sig om förslagat inom 3 månader eller om man inte lyckas besluta för eller emot med kvalificerad majoritet, så antar kommissionen sitt förslag.

Godkännandet om att släppa ut livsmedlet på marknaden gäller i 10 år och kan förnyas.

Märkning

Livsmedel som innehåller GMO ska märkas som sådana. På märkningen ska tydligt framgå orden "genetiskt modifierad/modifierat" eller "framställd/framställt av genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn]".

Livsmedel som innehåller GMO i en proportion som understiger 0,9 % av varje ingrediens ska inte märkas som GMO, under förutsättning av förekomsten är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig.

Alla genetiskt modifierade organismer och produkter som härstammar från dem och som är avsedda att brukas som livsmedel ska uppfylla märkningskraven som föreskrivs i denna förordning liksom de som fastställs i förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av GMO.

Tröskelvärde för oavsiktlig förekomst av GMO

Närvaron av GMO i traditionell kultur är svårt att undvika. Mycket små spår av GMO i livsmedel tolereras om förekomsten är oavsiktlig eller om den härrör ur en kontaminering som är tekniskt oundviklig under odling, skörd, transport eller bearbetning.

Det åligger företagarna att bevisa för myndigheterna att förekomsten av GMO i ett livsmedel är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig.

Bakgrund

Denna förordning harmoniserar lagstiftningen om märkning av GMO genom att ändra eller upphäva gällande lagstiftning.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1829/2003

7.11.2003

18.4.2004

EUT L 268, 18.10.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKT(ER) Ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1981/2006

12.1.2007

-

EUT L 368, 23.12.2006

Förordning (EG) nr 298/2008

10.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008

Senast ändrat den 19.01.2011

Se även

  • Lista över godkända GMO (EN), webbplatsen för generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor
  • Märkning av GMO (DE) (EN) (FR), webbplatsen för generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början