RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 22 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Stratégia v oblasti biodiverzity do roku 2020

Európska únia (EÚ) prijala stratégiu na ochranu a zlepšenie stavu biodiverzity v Európe počas nadchádzajúceho desaťročia. V tejto stratégii sa vymedzuje šesť cieľov, ktoré pokrývajú hlavné faktory spôsobujúce stratu biodiverzity, a ktoré umožnia znížiť najsilnejšie tlaky vyvíjané na prírodu.

AKT

Oznámenie Komisie z 3. júna 2011 s názvom: Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 [KOM(2011) 244 v konečnom znení – Neuverejnené v Úradnom vestníku].

SÚHRNY

Cieľom tejto stratégie je zvrátiť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov v Európskej únii (EÚ) do roku 2020 a na tento účel vymedzuje šesť prioritných cieľov. Táto stratégia predstavuje neoddeliteľnú súčasť stratégie Európa 2020, a najmä jej kľúčovej iniciatívy s názvom Európa efektívne využívajúca zdroje.

Cieľ 1: ochrana a obnova prírody

EÚ musí zabezpečiť lepšie vykonávanie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Tieto dve smernice sú chrbticou politiky EÚ v oblasti biodiverzity. Ich zásluhou sa už dosiahli pekné úspechy, ako napr. vytvorenie sústavy Natura 2000, ktorá je najväčšou sieťou chránených územní na svete s rozlohou viac než 750 000 km2. Dosiahnutý pokrok však nestačí na zabezpečenie priaznivého stavu ochrany všetkých biotopov a druhov európskeho významu. Na splnenie prvého cieľa tejto stratégie musia členské štáty lepšie vykonávať jestvujúce právne predpisy. Predovšetkým musia zaistiť riadenie obnovy lokalít sústavy Natura 2000 prostredníctvom vykonania potrebných investícií. Tieto opatrenia prispejú k zvráteniu straty biodiverzity a umožnia jej obnovu do roku 2020.

Cieľ 2: zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb

Nevyhnutnými opatreniami na zachovanie a posilnenie ekosystémových služieb budú začlenenie zelenej infraštruktúry, obnova najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov do roku 2020 a vytvorenie iniciatívy do roku 2015 na zaistenie toho, aby nedochádzalo k čistým stratám ekosystémov a ich služieb (napr. opeľovanie kultúr včelami).

Cieľ 3: zaistenie udržateľnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Nástroje, ktoré existujú v rámci SPP, musia do roku 2020 prispieť k rozšíreniu poľnohospodársky využívaných plôch (trávnaté plochy, orná pôda a trvalé plodiny), na ktoré sa vzťahujú opatrenia súvisiace s biodiverzitou.

Do roku 2020 sa zavedú lesohospodárske plány alebo rovnocenné nástroje pre všetky lesy nachádzajúce sa vo verejnom vlastníctve a pre podniky lesného hospodárstva presahujúce určitú veľkosť. Získanie finančných prostriedkov z programu EÚ pre rozvoj vidieka bude podmienené ručením za udržateľné riadenie lesov.

Opatrenia prijaté na zabezpečenie udržateľného riadenia v týchto dvoch sektoroch budú zároveň musieť prispievať k dosahovaniu cieľov stratégie 1 a 2.

Cieľ 4: zaistiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov

Opatrenia prijaté v rámci reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva musia umožniť dosiahnuť do roku 2015 maximálny udržateľný výnos. Na tento účel je potrebné dosiahnuť také rozdelenie populácie podľa veku a veľkosti, ktoré svedčí o jej dobrom stave. Prostredníctvom riadenia rybného hospodárstva, ktoré nemá výrazný nepriaznivý vplyv na iné populácie, druhy a ekosystémy bude možné dosiahnuť do roku 2020 dobrý environmentálny stav v súlade s rámcovou smernicou o morskej stratégii.

Cieľ 5: boj proti invazívnym cudzím druhom

S výnimkou právnych predpisov týkajúcich sa akvakultúrneho využívania cudzích druhov a druhov, ktoré v danej oblasti chýbajú, neexistuje v súčasnosti žiadna komplexná politika EÚ v oblasti boja proti invazívnym cudzím druhom. Tieto druhy však predstavujú skutočnú hrozbu pre európsku biodiverzitu. Preto je potrebné ich identifikovať, izolovať a kontrolovať ich prienik, aby sa predchádzalo udomácneniu nových druhov. Komisia vyplní medzery politiky v boji proti prieniku invazívnych cudzích druhov, a to tak, že vypracuje vyhradený právny nástroj.

Cieľ 6: reakcia na celosvetovú krízu v oblasti biodiverzity

EÚ musí zväčšiť svoj prínos k boju proti strate biodiverzity na celosvetovej úrovni prostredníctvom napĺňania záväzkov prijatých na 10. konferencii zmluvných strán Dohovoru Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite (10. KZS DBD), ktorá sa konala v roku 2010 v Nagoji. Na tejto konferencii sa EÚ zaviazala:

  • dosiahnuť ciele stanovené v celosvetovom strategickom pláne pre biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020;
  • vykonať protokol z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania (protokol ABS); a
  • mobilizovať dodatočné finančné zdroje v súlade s rozsahom úlohy zaistenia ochrany biodiverzity v celosvetovom meradle.

Kontext

Stratégia nadväzuje na dva veľké záväzky prijaté predstaviteľmi EÚ v marci 2010, ktorými sú zvrátiť stratu biodiverzity v EÚ do roku 2020 a ochrániť, posúdiť a obnoviť biodiverzitu a ekosystémové služby v EÚ do roku 2050.

Posledná aktualizácia: 09.12.2011

Pozrite tiež:

  • Organizácia Spojených národov, Dohovor o biologickej diverzite (EN) (FR)
  • Európsky informačný systém pre biodiverzitu (EN)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok