RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 22 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

Европейският съюз (ЕС) прие стратегия за защита и подобряване на състоянието на биологичното разнообразие в Европа през следващите десет години. Тази стратегия определя шест цели, които обхващат основните фактори за загуба на биологично разнообразие и които ще позволят да се сведат до минимум най-силните въздействия, упражнявани върху природата.

АКТ

Съобщение на Комисията от 3 юни 2011 г. със заглавие: „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.“ [COM(2011) 244 окончателен — непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата стратегия има за цел да обърне процеса на загуба на биологично разнообразие и рушенето на екосистеми в Европейския съюз (ЕС) до 2020 г., като определя шест приоритетни цели. Настоящата стратегия е неотменна част от стратегията „Европа 2020“, и по-конкретно на водещата инициатива със заглавие „Европа за ефективно използване на ресурсите“.

Цел 1: Опазване и възстановяване на природата

ЕС трябва да осигурява пълно прилагане на директивите за птиците и местообитанията. Тези две директиви са гръбнакът на политиката на ЕС в сферата на биологичното разнообразие. Досега благодарение на тях са налице добри постижения, например изграждането на Натура 2000, най-голямата мрежа от защитени зони, покриваща повече от 750 000 km2. Този напредък обаче не е достатъчен за достигане на благоприятен природозащитен статус на местообитанията и видовете с европейско значение. За да се реализира първата цел на настоящата стратегия, държавите членки трябва да прилагат по-добре съществуващото законодателство. По-специално те трябва да гарантират управлението и възстановяването на обектите на Натура 2000, като инвестират необходимите ресурси. Тези дейности ще допринесат за спирането на процеса на загуба на биологично разнообразие и ще позволят неговото възстановяване до 2020 г.

Цел 2: Поддържане и подобряване на екосистемите и техните услуги

Интегрирането на зелена инфраструктура, възстановяването на поне 15 % от нарушените екосистеми до 2020 г. и разработването на инициатива, гарантираща нулева нетна загуба на екосистеми и техните услуги до 2015 г., ще бъдат основните мерки за поддържане и подобряване на услугите на екосистемите (например опрашването на културите от пчелите).

Цел 3: Гарантиране на устойчивото развитие в селското и горското стопанство

До 2020 г. предвидените инструменти в рамките на ОСП трябва да допринесат за увеличаването на земеделските райони, както пасища, така и обработваеми земи и трайни насаждения, които са обхванати от мерки, свързани с биологичното разнообразие.

До 2020 г. трябва да се въведат планове за управление на горите или равностойни инструменти за всички гори, които са публична собственост или за горски стопанства над определен размер. Те трябва да осигурят устойчиво управление на горите, за да получат финансиране в рамките на политиката за развитие на селските райони на ЕС.

Приетите мерки за осигуряване на устойчиво управление в тези два сектора трябва да способстват за реализирането на цели 1 и 2 от стратегията.

Цел 4: Гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси

Приетите мерки в рамките на реформата на Общата политика в областта на рибарството трябва да позволят да се постигне максимален устойчив улов (MSY) до 2015 г. За целта от съществено значение е да се достигне разпределение по възраст и размер на популацията, което е показателно за здрави популации. Благодарение на управление на рибарството без значително неблагоприятно въздействие върху други популации, видове и екосистеми, ще е възможно да се постигне добро състояние на околната среда до 2020 г. съгласно Рамковата директива за морска стратегия.

Цел 5: Борба с инвазивните чужди видове

Като се изключи законодателството относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове, понастоящем няма всеобхватна и конкретна политика на ЕС за борба с инвазивните чужди видове. При все това тези видове представляват реална заплаха за европейското биологично разнообразие. Следователно се налага да се опишат, изолират или да се премахнат, и да се контролира въвеждането им, за да се избегне появата на нови видове. За целта Комисията ще отстрани празнотите в политиките за борба с инвазивните чужди видове, като разработи специален законодателен инструмент.

Цел 6: Мерки срещу глобалната криза по отношение на биологичното разнообразие

ЕС трябва да засили приноса си в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в световен мащаб, като изпълни ангажиментите си, поети по време на 10тата конференция на страните (КС10) по Конвенцията за биологичното разнообразие на Обединените нации, проведена в Нагоя през 2010 г. В рамките на тази конференция ЕС се ангажира:

  • да постигне целите, поставени от глобалния стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011—2020 г;
  • да въведе в действие протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и за честното и справедливо споделяне на ползите, произтичащи от употребата им (Протокол за достъпа и споделянето на ползите); както и
  • да мобилизира ресурси за допълнително финансиране на предизвикателството на глобалното биологично разнообразие.

Контекст

Стратегията отговаря на два значителни ангажимента, поети от представители на ЕС през март 2010 г., а именно да се спре загубата на биологично разнообразие в ЕС до 2020 г. и да се опази, оцени и възстанови биологичното разнообразие и услугите на екосистемите в ЕС до 2050 г.

Последна актуализация: 09.12.2011

Вижте още

  • ООН, Конвенция за биологичното разнообразие (EN) (FR)
  • Информационна система за биологичното разнообразие на Европа (EN)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата